RH 2004:86

Påföljd för grov vårdslöshet i trafik.

N.A. åtalades vid Stenungsunds tingsrätt för grov vårdslöshet i trafik enligt följande gärningsbeskrivning. N.A. förde den 20 juli 2003 motorcykel från strax norr om Vräland på Orust på länsväg 160 vidare över Tjörn och över Stenungsundsbron mot Stora Höga. Han fortsatte vidare på E 6 söderut mot Göteborg till Bäckebol. Där vände han och fortsatte färden norrut på E 6 till Kärra där färden avslutades, en sammanlagd vägsträcka inte understigande fem mil. N.A:s framförande av motorcykeln innebar fara för trafikolycka. Han gjorde sig skyldig till grov oaktsamhet och visade uppenbar likgiltighet inför andra människors liv eller egendom. På länsväg 160 förde han motorcykeln med en hastighet av minst 230 km per timme och företog omkörningar över spärrlinjer. På E 6 med emellanåt tät trafik förde han motorcykeln med en hastighet av minst 230 km per timme och företog ett flertal otillåtna omkörningar, dels i vägrenen till höger om framförvarande fordon som befunnit sig i högerfil, dels till vänster om fordon som befunnit sig i vänsterfil för omkörning av fordon i högerfil. Han förde även motorcykeln mellan fordon i de båda körfilerna.

Stenungsunds tingsrätt (2004-05-06, rådmannen Nils Bramstång samt nämndemännen Lisbeth Eriksson, Sune Ivarsson och Gerd Nordlander) fann åtalet styrkt och dömde N.A. för grov vårdslöshet i trafik till fängelse två månader.

I fråga om påföljden anförde tingsrätten följande.

N.A. förekommer i belastningsregistret endast för två trafikförseelser vilka föranlett penningböter. Han lever under ordnade sociala förhållanden och bedöms lämplig för samhällstjänst.

Grov vårdslöshet i trafik där gärningsmannen visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv och egendom utgör ett s.k. artbrott, där påföljden bör bestämmas till fängelse om inte särskilda skäl talar för ett lindrigare påföljdsval. Även med beaktande av vad som upptagits rörande N.A:s personliga förhållanden föreligger det enligt tingsrättens bedömning inte tillräckliga skäl att frångå normalpåföljden.

N.A. överklagade domen och yrkade att hovrätten skulle bestämma påföljden till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst. Han gjorde gällande att han inte visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom.

Åklagaren bestred ändring.

Hovrätten för Västra Sverige (2004-12-02, hovrättslagmannen Ann- Christine Persson, hovrättsrådet Bertil Josefson, tf. hovrättsassessorn Johanna Hagman, referent, samt nämndemännen Ingrid Bullarbo och Lars Skogsberg) fastställde tingsrättens domslut.

Hovrätten instämde i tingsrättens bedömning av åtalet, innebärande bl.a. att det var styrkt att N.A. genom sitt körsätt visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom.

I fråga om påföljden anförde hovrätten följande.

Grov vårdslöshet i trafik är ett s.k. artbrott för vilket det normalt skall ådömas fängelse. För att döma till en annan påföljd krävs särskilda skäl. Hovrätten anser att brottet har ett straffvärde om två månaders fängelse. När som i förevarande fall föraren visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom har gärningen ett högt artvärde. Detta kan enligt hovrättens mening jämställas med artvärdet för grovt rattfylleri. Även om N.A:s personliga förhållanden kan sägas tala för en icke frihetsberövande påföljd medför det höga artvärdet i förening med det förhållandevis höga straffvärdet att någon annan påföljd än fängelse inte kan komma i fråga.

Målnummer B 2808-04