RH 2005:16

En på engelska avfattad stämningsansökan har avvisats av tingsrätten sedan käranden inte efterföljt ett föreläggande att inkomma med översättning av handlingen. Hovrätten, som funnit att detta inte utgjort skäl för avvisning, har undanröjt avvisningsbeslutet.

Stockholms tingsrätt

P.M.U.U. ansökte vid Stockholms tingsrätt om stämning mot Staten genom Justitiekanslern angående skadestånd. Stämningsansökan och av honom därefter ingivna skrifter var samtliga avfattade på engelska.

I skrivelse den 8 februari 2005 förelade tingsrätten P.M.U.U. att senast den 25 februari 2005 inkomma till tingsrätten med de handlingar som åberopades i målet avfattade på svenska. Föreläggandet var förenat med ett avvisningsäventyr. P.M.U.U. efterföljde inte föreläggandet.

Stockholms tingsrätt (2005-02-28, rådmannen Anders Davidsson) avvisade därefter P.M.U.U:s stämningsansökan. Som skäl för avvisningsbeslutet angavs att det saknades skäl att låta P.M.U.U., som talar svenska, få föra processen på engelska samt att det inte förelåg särskilda skäl att ordna med översättning av de ingivna handlingarna på bekostnad av allmänna medel.

P.M.U.U. överklagade tingsrättens avvisningsbeslut med yrkande att beslutet skulle upphävas och att målet skulle visas åter till tingsrätten för fortsatt handläggning.

Svea hovrätt (2005-04-01, hovrättsråden Lars Hesser, referent, och Ulla Bergendal samt tf. hovrättsassessorn Maria Wagermark) undanröjde tingsrättens avvisningsbeslut och återförvisade målet till tingsrätten för fortsatt handläggning.

I sina skäl uttalade hovrätten följande. I 33 kap. 9 § rättegångsbalken stadgas att rätten vid behov får låta översätta handlingar som kommer in till eller skickas ut från rätten. Nämnda lagrum ändrades år 1987 bl.a. på det sättet att en bestämmelse som gav domstolen möjlighet att förelägga part att tillhandahålla översättning togs bort (NJA II 1987 s. 196 f).

P.M.U.U:s skrifter i målet är avfattade på engelska, ett språk vilket rätten normalt torde ha möjlighet att förstå utan biträde av utomstående med översättning. För det fall att rätten anser att det föreligger behov av översättning - av handlingarna i deras helhet eller av ett eller flera kortare avsnitt för att kunna ta ställning till om materialet har sådan relevans i målet att ytterligare översättning bör göras - saknas det, efter ovan angivna ändring av 33 kap. 9 § rättegångsbalken, som hovrätten uppfattar rättsläget, stöd för att ålägga part att vid avvisningsäventyr ombesörja detta. Om tingsrätten bedömer att behov av översättning föreligger och part inte på anmaning tillhandahåller sådan återstår enligt hovrättens mening inte annat för rätten att göra än att själv låta översätta nödvändiga delar av ingivna handlingar.

Mot bakgrund av ovanstående finner hovrätten att tingsrätten inte ägt avvisa P.M.U.U:s stämningsansökan på den grunden att han inte efterkommit ett föreläggande om översättning av ingivna handlingar.

Målnummer Ö 1751-05