RH 2005:25

Hovrätten har avslagit målsägandes begäran att få åberopa sina döttrar, båda under 15 år, som vittnen.

T.S. väckte vid Huddinge tingsrätt enskilt åtal mot H.L. för grov misshandel och olaga hot.

Tingsrätten ogillade åtalet i dess helhet.

T.S. överklagade tingsrättens dom och åberopade i hovrätten vittnesförhör med sina döttrar A.S., född 1991 och S.S., född 1989.

T.S. uppgav att A.S. och S.S. var mogna för sin ålder och att de hade förklarat sig villiga att vittna samt utvecklade närmare vilka omständigheter de skulle höras kring.

Svea hovrätt (2003-12-04, hovrättsråden Ingegerd Thuresson, referent, och Monica Kämpe samt hovrättsassessorn Marianne Trägårdh) avslog T.S:s begäran att få åberopa sina döttrar A.S. och S.S. som vittnen i målet. I skälen anförde hovrätten följande.

Enligt 36 kap. 4 § rättegångsbalken prövar rätten med hänsyn till omständigheterna, om den som är under 15 år skall få höras som vittne. Bestämmelsen har sin grund i bl.a. att ett hörande av en person under 15 år kan vara till men för denne. Av vikt för rättens prövning är därvid bl.a. betydelsen av de omständigheter om vilka det åberopade vittnet skall yttra sig och det antagliga värdet av vittnets utsaga (Fitger, Rättegångsbalken II, sid. 36:16).

De omständigheter som A.S. och S.S. skall höras om är preciserade i överensstämmelse med dels de uppgifter T.S. själv lämnat i målet, dels med de uppgifter som M.Å. - mor till A.S. och S.S. - lämnat. Omständigheterna är således inte nya.

Av utredningen framgår att T.S. och P.A. har en son gemensamt. Vidare framgår att H.L. och P.A. har ett förhållande. A.S. och S.S. skulle således komma att vittna mot den man som deras brors mor har ett förhållande med. Det kan med hänsyn härtill antas att flickornas hörande i målet skulle vara till men för dem. Släktskapsförhållandena och flickornas ålder talar alltså starkt mot att låta A.S. och S.S. vittna i målet.

Härtill kommer att det nu är över ett år sedan den påstådda gärningen inträffade samt att A.S. och S.S. inte skulle komma att vittna under ed.

Sammantaget anser hovrätten att det antagliga värdet av A.S:s och S.S:s berättelser, enligt den bedömning som är möjlig att göra i nuläget, skulle bli lågt.

Målnummer B 5213-03