RH 2005:9

Tingsnotarie har inte ansetts behörig att avgöra en klagan över godkänt föreläggande av ordningsbot, eftersom en sådan klagan är ett mål om särskilt rättsmedel. Beslutet har undanröjts eftersom tingsrätten inte var domför.

Stenungsunds tingsrätt ogillade en talan av M.J. om undanröjande av ett av Polismyndigheten i Västra Götaland utfärdat föreläggande om ordningsbot avseende ej iakttagen stopplikt. Tingsrättens beslut meddelades av en tingsnotarie.

M.J. överklagade beslutet och vidhöll sitt vid tingsrätten framförda yrkande.

Åklagaren bestred ändring.

Hovrätten för Västra Sverige (2005-02-24, hovrättslagmannen Kjell Björnberg, hovrättsrådet Lennart Morard samt adjungerade ledamoten Ulrika Svanholm, referent) undanröjde tingsrättens beslut och återförvisade målet till tingsrätten för fortsatt handläggning.

Som skäl för beslutet anförde hovrätten följande.

Det överklagade beslutet är, efter förordnande därom, fattat av en tingsnotarie. Enligt 18 § första stycket 1 förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion får notarie förordnas att på eget ansvar handlägga mål om brott för vilket inte är föreskrivet svårare straff än böter eller fängelse i högst sex månader, om det inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter. En klagan över godkänt föreläggande av ordningsbot är ett mål angående särskilda rättsmedel. Sådana mål kan inte anses vara omfattade av nämnda bestämmelse. Av det anförda framgår att tingsrätten inte var domför vid beslutet. Beslutet skall därför undanröjas och återförvisas för fortsatt behandling vid tingsrätten.

Målnummer Ö 4670-04