RH 2006:29

En man har dömts för grov kvinnofridskränkning till fängelse. Under prövotiden för den villkorliga frigivningen begår han två nya brott mot samma målsägande. Fråga om de två brotten är en upprepad kränkning som kan grunda ansvar för grov kvinnofridskränkning.

Mölndals tingsrätt

Åklagaren åtalade K.L. för grov kvinnofridskränkning enligt följande gärningsbeskrivning:

K.L. och G.P. har sedan januari 2002 sammanbott under äktenskapsliknande förhållanden. K.L. dömdes den 21 augusti 2003 av Mölndals tingsrätt för grov kvinnofridskränkning till fängelse nio månader. Åtalet, som tingsrätten fann styrkt i sin helhet, innefattade tre preciserade övergrepp samt ett stort antal opreciserade övergrepp från K.L. riktade mot G.P. under perioden augusti 2002 - 22 juli 2003. Övergreppen, som bestod av bl.a. misshandel och olaga hot, förorsakade såväl fysiska som psykiska skador hos G.P. - K.L. frigavs villkorligt från verkställigheten av nämnda fängelsestraff den 20 januari 2004 med en återstående strafftid om tre månader. - Sedan frigivningen har övergreppen fortsatt och K.L. har bl.a. vid följande två tillfällen utsatt G.P. för hot och våld.

1. Den 22 juli 2004 har K.L. i G.P:s bostad i Mölndal uppsåtligen dels slagit G.P. i ansiktet med knuten näve så att smärta och svullnad uppstått, dels tagit tag i hennes axlar och slitit henne bakåt med påföljd att hon fallit till marken och slagit i bakhuvudet.

2. Den 5-6 november 2004 har K.L. talat in flera hotfulla meddelanden på G.P:s mobilsvar och därvid bl.a. uttalat ”jag skall döda dig” eller liknande. Hotet har varit ägnat att hos G.P. framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person.

Var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av G.P:s integritet och gärningarna har varit ägnade att allvarligt skada hennes självkänsla.

Domskäl

Tingsrätten (rådmannen Peter Ingvarsson och nämndemän) anförde i dom den 22 september 2005:

DOMSKÄL

G.P. och K.L. har hörts. Vittnesförhör har på åklagarens begäran hållits med T.C., A.J. och A.L. Vidare har åklagaren åberopat två händelserapporter från LKC beträffande händelser den 22 juli 2004 kl. 20.59-23.20 och den 6 november 2004 kl. 17.16 - den 7 november 2004 kl. 13.13 samt ett rättsmedicinskt utlåtande jämte fotografier och journalutdrag.

Åklagaren har även åberopat de uppgifter G.P. lämnat vid förhör hållet av A.J. den 22 juli 2004 kl. 21.15-21.30 (bilaga 2 till tingsrättens dom) samt de uppgifter G.P. lämnat vid förhör hållet av C.A. den 6 november 2004 kl. 18.10-18.25 (bilaga 3 till tingsrättens dom).

- - -

Gärningen den 22 juli 2004

Tingsrätten anser att det inte finns någon annan förklaring till de av G.P. enligt bilaga 2 lämnade uppgifterna än att hon av K.L. utsatts för sådan misshandel som hon däri uppgett. Även om misshandeln inte orsaktat något annat än smärta, bör den med hänsyn till att den förövats i hennes bostad bedömas som misshandel av normalgraden.

Gärningen den 5-6 november 2004

Tingsrätten anser G.P:s vid huvudförhandlingen lämnade uppgifter så otillförlitliga att de lämnas utan avseende. Det är genom A.L:s uppgifter och innehållet i bilaga 3 ställt utom rimligt tvivel att K.L. lämnat G.P. åtminstone ett meddelande med det innehåll åklagaren påstått på ett mobilsvar som hon hade tillgång till. Vidare är det genom A.L:s uppgifter utrett att meddelandet hos G.P. framkallat allvarlig fruktan för egen säkerhet till person. K.L. har således gjort sig skyldig till olaga hot.

Den rättsliga bedömningen av gärningarna

Åklagaren har hävdat att var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av G.P:s integritet och att gärningarna har varit ägnade att allvarligt skada hennes självkänsla.

Tingsrätten konstaterar att den första nu aktuella gärningen begåtts sex månader efter det att K.L. villkorligt frigivits från fängelsepåföljd för grov kvinnofridskränkning mot G.P. Den misshandeln har skett inom så kort tid efter brotten som nämnda påföljd avsåg att den skall anses ha utgjort ett led i en fortsatt kränkning av G.P:s integritet. Den andra gärningen har skett i så nära anslutning till den tidigare att även den gärningen utgjort ett led i en fortsatt kränkning av G.P:s integritet. Båda gärningarna är sådana att de i en nära relation typiskt sett leder till att självkänslan allvarligt skadas. Den omständigheten att G.P. vid båda tillfällena synes ha flytt från K.L., men efteråt återvänt till honom, visar att hon är styrd av honom. Därför har gärningarna varit ägnade att allvarligt kränka hennes självkänsla. Gärningarna skall därför bedömas som grov kvinnofridskränkning.

DOMSLUT

Tingsrätten dömer K.L. för grov kvinnofridskränkning till fängelse sex månader. Villkorligt medgiven frihet från verkställigheten av tidigare utdömt fängelsestraff förklaras helt förverkad.

Hovrätten

K.L. överklagade och yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalet, i andra hand rubricera gärningarna som ringa misshandel och olaga hot och bestämma påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst.

Åklagaren bestred ändring.

Domskäl

Hovrätten ( hovrättslagmannen Staffan Levén, hovrättsrådet Christer Ranch, referent, f.d. lagmannen Bertil af Klinteberg samt nämndemännen Ulla Bonebjär och Jan-Eric Sjögren) anförde i dom den 30 mars 2006:

DOMSKÄL

I hovrätten har G.P., K.L., A.J. och A.L. hörts på nytt. T.C:s vittnesmål vid tingsrätten har återgetts genom banduppspelning. Med anledning av uppgifter som G.P. lämnat i hovrätten har åklagaren åberopat uppgifter som hon lämnat under förundersökningen. Åklagaren har som bevisning även åberopat anteckningar om G.P:s skador den 22 juli 2005 i den upprättade anmälan och två fotografier på henne från samma kväll, två händelserapporter från LKC och journalutdrag från Mölndals sjukhus.

Det som har förevarit i hovrätten föranleder inte någon annan bedömning i skuldfrågan än den som tingsrätten har gjort. K.L. har således gjort sig skyldig till misshandel, som inte är att bedöma som ringa, och olaga hot.

I fråga om rubriceringen av K.L:s brott gör hovrätten följande överväganden.

Åklagaren har gjort gällande att de två brotten skall bedömas som grov kvinnofridskränkning. För en sådan rubricering krävs att var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av G.P:s integritet och att gärningarna varit ägnade att allvarligt skada hennes självkänsla. Att K.L:s brott kränkt G.P:s integritet och varit ägnade att allvarligt skada hennes självkänsla är enligt hovrättens mening uppenbart. Frågan i målet är om det nu är fråga om en upprepad kränkning.

K.L. döms nu för två gärningar vilket vanligen inte torde vara tillräckligt för att tala om en upprepad kränkning. Enligt hovrättens uppfattning måste i förevarande mål emellertid beaktas att K.L. tidigare dömts för grov kvinnofridskränkning av G.P. och att misshandelsbrottet begåtts endast sex månader efter det att han villkorligt frigavs från verkställigheten av det fängelsestraff som han då dömdes till. De gärningar som K.L. nu skall straffas för framstår då som en fortsättning på den tidigare brottsligheten och det får anses vara fråga om en upprepad kränkning. En sådan bedömning innebär inte att K.L. nu straffas på nytt för brott som han redan dömts för (ne bis in idem). Lika med tingsrätten finner hovrätten därför att K.L. skall dömas för grov kvinnofridskränkning. Som tingsrätten funnit kan annan påföljd än ett fängelsestraff inte komma ifråga och den villkorligt medgivna friheten bör förverkas i sin helhet.

DOMSLUT

Hovrätten fastställer tingsrättens dom.

Hovrättens dom meddelad: den 30 mars 2006.

Mål nr: B 4061-05.

Lagrum: 4 kap. 4 a § andra stycket brottsbalken.