RH 2006:73

En part tilläts vid tingsrätten med stöd av 35 kap. 14 § rättegångsbalken att som bevis åberopa en berättelse som lämnats av polisman under en förundersökning. I hovrätten önskade parten höra polismannen som vittne. Det åberopade vittnesförhöret har inte ansetts utgöra ett nytt bevis i den mening som avses i 50 kap. 25 § tredje stycket rättegångsbalken.

Helsingborgs tingsrätt

C.J. dömdes av Helsingborgs tingsrätt för misshandel av L.E. Misshandeln bestod bl.a. i att C.J. slitit loss ett flertal små flätor ur L.E:s hårbotten och därmed tillfogat henne smärta, sårskador och blodvite. I en från brottmålet avskild skadeståndstalan yrkade L.E. förpliktande för C.J. att till henne utge 249 487 kr jämte ränta. Beloppet avsåg ersättning för lyte och men i form av fläckvis hårförtunning och framtida kostnader för löshår. C.J. bestred käromålet.

Vid tingsrätten åberopade L.E. som bevisning bl.a. vittnesförhör med polismannen T.F., angående dennes iakttagelser av L.E:s skador i samband med polisingripande vid skadetillfället. Efter att det konstaterats att T.F. inte kunde inställa sig till huvudförhandlingen tilläts L.E. med stöd av 35 kap. 14 § rättegångsbalken att som bevis åberopa den berättelse T.F. lämnat under förundersökningen i brottmålet.

Tingsrätten (rådmannen Annika Ström) biföll genom dom den 16 januari 2006 käromålet i huvudsak.

Hovrätten

C.J. överklagade domen och yrkade att hovrätten skulle lämna L.E:s talan utan bifall alternativt sätta ned det av tingsrätten utdömda beloppet. L.E. bestred ändring och åberopade som bevisning bl.a. vittnesförhör med T.F. C.J. gjorde gällande att vittnesförhöret utgjorde ny bevisning som inte skulle tillåtas i hovrätten.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Roberth Nordh, referent, och Hanserik Romeling samt adjungerade ledamoten f.d. chefsrådmannen Tomas Krüeger) anförde i beslut den 29 maj 2006:

SKÄL

L.E. tilläts vid tingsrätten med stöd av 35 kap. 14 § rättegångsbalken att som bevis åberopa T.F:s berättelse som avgetts under förundersökningen. Att L.E. nu önskar höra T.F. vid huvudförhandlingen i hovrätten bör inte ses som att hon åberopar ett nytt bevis i den mening som avses i 50 kap. 25 § tredje stycket rättegångsbalken.

SLUT

Hovrätten lämnar C.J:s yrkande utan bifall.

Hovrättens beslut meddelat: den 29 maj 2006.

Mål nr: T 363-06.

Lagrum: 35 kap. 14 § och 50 kap. 25 § 3 st.rättegångsbalken.