RH 2007:55

En tingsrättsordförande har ansetts inte ha någon laglig möjlighet att meddela fotografer en föreskrift att fotografering in i rättssalen inte är tillåten. Tingsrättens beslut att döma till penningböter för rättegångsförseelse har därför upphävts.

Stockholms tingsrätt

Vid häktningsförhandling rörande misstanke om mord stod två fotografer i korridoren utanför rättegångssalen beredda att ta fotografier in i salen under förhandlingen. Tingsrättens ordförande (rådmannen Bengt Bondeson) meddelade dem före häktningsförhandlingen den 17 mars 2006 föreskrift om att sådan fotografering inte var tillåten. Efter förhandlingen besvarade fotograferna jakande frågan om båda under förhandlingen tagit foton in i rättegångssalen och förklarade att, enligt deras mening, sådan fotografering var tillåten. De uppgav namn och personnummer, C.Ö. och C.H. Tingsrättens ordförande upplyste dem då om att de skulle komma att dömas till penningböter enligt 9 kap. 5 § rättegångsbalken. Tingsrätten dömde dem därefter till penningböter 1000 kr vardera.

Hovrätten

C.Ö. och C.H. överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle befria dem från ansvar för förseelse vid rättegång.

Domskäl

Hovrätten (hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt samt hovrättsråden Christine Möller och Ragnar Lindgren, referent) anförde i beslut den 29 december 2006 följande.

SKÄL

Fotografering i rättssalen under pågående förhandling är förbjuden enligt 5 kap. 9 § rättegångsbalken. I andra domstolslokaler, som parter och övriga som berörs av en rättegång samt allmänheten har tillträde till, gäller inte denna inskränkning i rätten att fotografera (jfr Henrik Edelman, Offentlighet och sekretess i rättegång, 2001, s. 231).

Av utredningen framgår att C.H. och C.Ö. stod beredda i korridoren utanför rättssalen för att ta fotografier in i salen. De tog därifrån sedan fotografier in i rättssalen, trots att tingsrättens ordförande hade meddelat dem en föreskrift om att sådan fotografering inte var tillåten.

Enligt hovrättens mening omfattar fotograferingsförbudet i 5 kap. 9 § rättegångsbalken inte de båda fotografernas sätt att fotografera. I stället för reglerna i 5 kap.rättegångsbalken gällde, på den plats där de befann sig, allmänna regler för upprätthållande av allmän ordning. Rättens ordförande hade därmed inte någon laglig möjlighet att meddela föreskriften med dess förbud att fotografera. Tingsrättens beslut om böter för rättegångsförseelse är därmed felaktigt och skall upphävas.

SLUT

Hovrätten upphäver tingsrättens beslut att döma C.Ö. och C.H. till penningböter för rättegångsförseelse.

Hovrättens beslut meddelat: den 29 december 2006.

Mål nr: Ö 2918-06.

Lagrum: 5 kap. 9 § och 9 kap. 5 §rättegångsbalken.

Litteratur: Henrik Edelstam, Offentlighet och sekretess i rättegång, 2001, s. 231.