RH 2008:32

En bil tillhörig ett företag har uppställts i strid med gällande parkeringsbestämmelser. Fråga om företaget är betalningsansvarigt för kontrollavgiften då bilen, enligt företaget, har brukats olovligen.

Nacka tingsrätt

Carpark AB yrkade att tingsrätten skulle förplikta Haga El och Rör AB att betala ett kapitalbelopp om 200 kr samt ersättning för inkassokostnad med 160 kr och för ansökningsavgift med 450 kr.

Haga bestred käromålet men vitsordade de yrkade beloppen som skäliga i och för sig.

Carpark åberopade som grund för sin talan följande. Hagas bil har uppställts klockan 10.11-10.32 den 27 juli 2005 i strid med gällande parkeringsbestämmelser på parkeringsområdet Nacka Forum, eftersom ingen p-skiva funnits synlig i bilen. Vid kontrolltillfället sattes kontrollavgiftsfaktura fast på bilens vindruta. Påminnelse framställdes den 9 augusti 2005 och inkassokrav den 23 augusti 2005, men betalning har inte skett. Haga ansvarar i egenskap av bilägare för att kontrollavgift betalas, oavsett om någon annan person än J.C. körde bilen den aktuella dagen. Det är inte styrkt att något brott har begåtts. Det är inte uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift.

Haga åberopade som grund för sitt bestridande följande. Bilen brukades vid den aktuella tidpunkten olovligen. Det är därför föraren och inte ägaren som skall ansvara för att kontrollavgift betalas. Företaget vitsordar att det äger den aktuella bilen, att bilen parkerats vid Nacka Forum vid angiven tidpunkt och att ingen parkeringsskiva fanns synlig i bilen. J.C. vet inte vem som har parkerat bilen där, och fick kännedom om kontrollavgiften och att bilen varit bortförd från företagets gård först då betalningspåminnelsen kom med posten. Det är inte tillåtet för företagets anställda att utan särskild tillåtelse använda företagets bilar utanför arbetstid, och det olovliga brukandet har polisanmälts.

J.C. hördes under sanningsförsäkran. Parterna åberopade skriftlig bevisning.

Domskäl

Tingsrätten (tingsfiskalen Sofie Lindblom) anförde i dom den 19 september 2006 följande.

DOMSKÄL

Det är ostridigt att bilen den 27 juli 2005 stod uppställd i strid mot gällande parkeringsbestämmelser i Nacka Forum, eftersom ingen p-skiva fanns synlig i bilen. Haga har gjort gällande att bilen brukats olovligen och frågan i målet gäller vem som skall ansvara för att kontrollavgift betalas.

Enligt 7 § i lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering ansvarar fordonets förare och ägare solidariskt för att kontrollavgiften betalas. Ägaren ansvarar dock inte om omständigheterna gör det sannolikt att fordonet har frånhänts honom genom brott.

J.C. har uppgett att företagets bilar används för serviceuppdrag dagtid och att de parkeras på företaget efter arbetsdagens slut. Bilnycklarna hänger i ett skåp på företaget och alla anställda har nycklar till lokalerna. Företaget hade semesterstängt vid den tidpunkt då kontrollavgiften utfärdades, och alla bilar stod då så vitt han vet parkerade på företaget.

J.C. har gjort ett trovärdigt intryck, och tingsrätten finner inte anledning att ifrågasätta hans uppgifter om att det är någon annan än han själv som har brukat bilen vid den aktuella tidpunkten. Det saknas anledning att anta att det är någon annan än en anställd på Haga som har brukat bilen, eftersom den har körts med nyckel och ställts tillbaka på företagets gård. Haga har interna föreskrifter enligt vilka de anställda inte utan särskilt tillstånd får använda företagets bilar utanför arbetstid. Något tillstånd till brukande av den aktuella bilen hade inte lämnats, och det olovliga användandet har polisanmälts, men brott har inte kunnat styrkas.

För att ägaren skall undgå betalningsansvar krävs som nämnts ovan att omständigheterna gör det sannolikt att fordonet frånhänts honom genom brott. Detta innebär att brottet inte behöver vara styrkt för att ägaren skall undgå betalningsansvar. Tingsrätten anser att Haga genom polisanmälan, företagets policy angående de anställdas användande av företagets bilar och genom de uppgifter som J.C. lämnat har gjort sannolikt att bilen har använts olovligen.

Frågan är slutligen vad som skall innefattas i uttrycket ”frånhänts honom genom brott” i den aktuella bestämmelsen. Enligt tingsrättens mening är det inte endast tillgreppsbrott som omfattas av detta uttryck, utan även olovligt brukande är ett sådant frånhändande som faller inom bestämmelsens tillämpningsområde. Tingsrätten anser som angetts ovan att Haga gjort sannolikt att bilen brukats olovligen, och företaget skall därför befrias från betalningsskyldighet för kontrollavgiften. Käromålet skall således ogillas.

DOMSLUT

Käromålet ogillas.

Hovrätten

Carpark överklagade tingsrättens dom och yrkade bifall till sin vid tingsrätten förda talan.

Haga bestred ändring.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Christine Möller, Agneta Fergenius, referent, och Ragnar Lindgren) anförde i dom den 11 januari 2008 följande.

DOMSKÄL

Av utredningen i målet framgår att Haga inte har gjort någon invändning mot påståendet från Carpark att personbilen parkerats i strid med gällande villkor och att det därför förelegat rätt att ta ut en kontrollavgift. Frågan i målet rör endast om Haga är betalningsansvarig för kontrollavgiften.

Enligt 7 § lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering är fordonets förare och ägare solidariskt ansvariga för att kontrollavgift betalas. Ägaren ansvarar dock inte om omständigheterna gör det sannolikt att fordonet frånhänts honom genom brott. Haga har bestritt betalningsansvar på den grunden att fordonet vid den aktuella tidpunkten hade brukats olovligen.

Till stöd för sitt påstående att det har varit fråga om en brottslig gärning har Haga hänfört sig till företagets bilpolicy, den polisanmälan som gjordes den 2 mars 2006 och J.C:s egna uppgifter. Av dessa har här framkommit att Haga är ett bolag med få anställda. Den av Haga åberopade bilpolicyn styrker inte annat än att de anställda generellt sett inte får använda företagets fordon annat än i tjänsten.

Polisanmälan gjordes nästan åtta månader efter det att kontrollavgiften utfärdades och kan därför inte tillmätas någon nämnvärd betydelse. Det är också J.C. som har lämnat de uppgifter som framgår av polisanmälan. J.C. har inte, utöver vad som ovan framkommit, kunnat peka på några andra omständigheter som talar för att det har varit fråga om ett brottsligt tillgrepp av det aktuella fordonet. Mot bakgrund av det sagda finner hovrätten att Haga inte har kunnat göra sannolikt att fordonet frånhänts bolaget genom brott. Haga ska därför förpliktas att betala yrkat belopp avseende utfärdad kontrollavgift.

Vid denna utgång ska Haga förpliktas att betala Carparks inkassokostnader och Carparks rättegångskostnader såväl vid tingsrätten som i hovrätten. Tvist råder inte om beloppens storlek.

DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på följande sätt:

a) Haga ska till Carpark betala ett kapitalbelopp om 200 kronor.

b) Haga ska till Carpark betala 160 kr avseende ersättning för inkassokostnad.

c) Haga ska betala Carparks rättegångskostnader vid tingsrätten med 450 kr.

2. Haga ska betala Carparks rättegångskostnader i hovrätten med 67 kr avseende resekostnader.

Hovrättens dom meddelad: den 11 januari 2008.

Mål nr: FT 8043-06.

Lagrum: 7 § lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering.