RH 2008:64

Sakutmätning kunde ske av gäldenärs banktillgodohavande - som i allt väsentligt utgjordes av outnyttjade förbehållsbelopp från tidigare utmätningar av ersättning från försäkringskassan.

Värmlands tingsrätt

Kronofogdemyndigheten i Eskilstuna, Västeråskontoret, beslutade den 12 mars 2008 om utmätning av K.E:s banktillgodohavande.

K.E. överklagade beslutet samt yrkade att det skulle upphävas och att bankmedlen skulle återlämnas. Till stöd härför anförde hon bl.a. att de utmätta medlen utgjordes av förbehållsbelopp från tidigare utmätningar av ersättning från försäkringskassan samt att hon sparat pengarna för att använda dessa till tandläkarvård och inköp av glasögon.

Kronofogdemyndigheten förklarade i yttrande bakgrunden till beslutet och dess innehåll.

Tingsrätten (rådmannen Hans-Åke Nygren) lämnade i beslut den 30 april 2008 överklagandet utan bifall och anförde att den inte fann skäl att ändra kronofogdemyndighetens beslut.

Hovrätten

K.E. överklagade tingsrättens beslut och yrkade, på i allt väsentligt oförändrade grunder, att hovrätten skulle upphäva utmätningsbeslutet den 12 mars 2008.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Kristina Boutz, hovrättsrådet Ingemar Persson och tf. hovrättsassessorn Claes Almberg, referent) anförde i beslut den 29 maj 2008 följande.

SKÄL

Den 10 oktober 2007 beslutade kronofogdemyndigheten om utmätning av K.E:s ersättning från försäkringskassan samt bestämde förbehållsbeloppet till 4 031 kr och utmätningsbeloppet till 1 549 kr per månad. De särskilda regler som styr detta återfinns i bl.a. 7 kap.1, 2, 4, 5 och 8 §§utsökningsbalken. Förbehållsbeloppet ska enligt dessa bestämmelser anses innefatta de medel K.E. behöver för sitt och familjens underhåll.

Den 12 mars 2008 beslutade kronofogdemyndigheten om utmätning från K.E:s bankkonto av alla där innestående medel utom vad som motsvarar ett förbehållsbelopp enligt förstnämnda beslut. Myndigheten utmätte sålunda 37 913 kr och lämnade kvar 4 031 kr. De allmänna reglerna om utmätning finns i bl.a. 4 och 5 kap.utsökningsbalken, där det senare kapitlet behandlar undantag från utmätning.

Det är utmätningsbeslutet i mars K.E. ytterst sätter i fråga. Därmed ska saken prövas enligt de allmänna reglerna - även om det av utredningen inte framgår annat än att de medel som utmättes enligt detta beslut i allt väsentligt utgjordes av outnyttjade förbehållsbelopp enligt beslutet i oktober.

Enligt 5 kap. 1 § 7 undantas från utmätning banktillgodohavande, i den mån annat inte är föreskrivet och tillgodohavandet skäligen fordras för underhåll åt gäldenären till dess inkomst som täcker behovet är att vänta, dock inte utan synnerliga skäl för längre tid än en månad. I förarbeten och doktrin har sagts att det vid tillämpningen av denna bestämmelse måste krävas att det finns någon garanti för att medlen kommer till avsedd användning (se SOU 1964:57 Utsökningsrätt III, s. 237 och Walin m.fl., Utsökningsbalken, En kommentar, 3 uppl., s. 215) eller åtminstone att detta kan antas bli fallet (jfr Gregow, Utsökningsrätt, 3 uppl., s. 124).

K.E. har anfört att hon sparat förbehållsbeloppen för att kunna gå till tandläkaren och för att köpa glasögon, men hon har inte styrkt behovet av, eller kostnaden för, något sådant. Mot bakgrund av detta och det förhållandet att hon under lång tid lämnat förbehållsbelopp orörda finns det inget som visar på ett faktiskt underhållsbehov utöver det belopp om 4 031 kr som kronofogdemyndigheten undantog från utmätning den 12 mars 2008. Överklagandet ska därför avslås.

SLUT

1. Hovrätten meddelar prövningstillstånd.

2. Hovrätten avslår överklagandet.

Hovrättens beslut meddelat: den 29 maj 2008.

Ärende nr: ÖÄ 4163-08.

Lagrum: 5 kap. 1 § 7 utsökningsbalken.

Litteratur: SOU 1964:57 Utsökningsrätt III, s. 237; Walin m.fl., Utsökningsbalken, En kommentar, 3 uppl., s. 215; Gregow, Utsökningsrätt, 3 uppl., s. 124.