RH 2008:70

Borgenär ansågs ha visat att preskriptionsavbrott skett genom att åberopa på visst sätt rekonstruerade utskrifter av kravbrev från ett inkassobolags datasystem.

Nacka tingsrätt

Ikano-Banken AB (Ikanobanken) ansökte om verkställighet enligt kronofogdemyndighetens i Sundbyberg utslag mot U.O. den 17 november 1993 i mål nr 01-105726-93.

Kronofogdemyndigheten, Östra enheten, fann genom beslut den 13 juni 2008 att det gällde treårig preskriptionstid för fordringen och att hinder för utmätning förelåg eftersom banken inte visat att preskriptionsavbrott skett.

Ikanobanken överklagade beslutet och yrkade att tingsrätten med ändring av Kronofogdemyndighetens beslut skulle förklara att hinder mot verkställighet inte förelåg.

Tingsrätten (rådmannen Mikael Hagelroth) lämnade i beslut den 3 september 2008 överklagandet utan bifall och anförde följande: Ikanobanken har den 21 augusti 2008 ingivit ett antal utskrifter till styrkande av att preskriptionsavbrott har skett. Dessa utskrifter visar dock inte hur de försändelser som Ikanobanken har skickat till U.O. sett ut. Ikanobanken har således inte visat att preskriptionsavbrott har skett. I övrigt instämmer tingsrätten i den bedömning som Kronofogdemyndigheten har gjort.

Hovrätten

Ikanobanken överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten, med ändring av tingsrättens beslut, skulle förklara att hinder mot verkställighet inte förelåg.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Ingemar Persson och Roland Halvorsen, referent, samt t.f. hovrättsassessorn Louise Petrelius) anförde i beslut den 14 oktober 2008 följande.

SKÄL

Ikanobanken har anfört att den genom ett inkassobolag skickat sammanlagt 33 olika kravbrev m.m. till U.O:s folkbokföringsadress mellan åren 1993 och 2007. Till stöd för sitt påstående har Ikanobanken åberopat utdrag ur Ikanobankens datasystem samt kopior på 13 av de brev som påstås ha skickats till U.O.

U.O. har invänt att han inte någon gång under de senaste 14 åren blivit kontaktad angående någon skuld och att fordringen därmed är preskriberad.

Hovrätten gör följande bedömning.

Det utdrag ur datasystemet som getts in innehåller en lista på olika datum mellan åren 1993 och 2007. Vid varje datum är angivet en förkortning samt en symbol. Enligt Ikanobanken motsvarar varje datum ett brev till U.O. och symbolen markerar att försändelsen i fråga har skrivits ut och skickats till denne. På samtliga ingivna brevkopior anges datumet 2008-08-20 maskinskrivet medan datum som motsvarar dem i datautdraget har skrivits dit för hand. Ikanobanken har härvid gjort gällande att det inte är datatekniskt möjligt att kopian/utskriften vid senare utskriftsdatum erhåller det ursprungliga datumet.

Enligt hovrätten finns det ingen anledning att ifrågasätta Ikanobankens uppgifter om innebörden av den information som datautdraget innehåller. Ikanobanken får vidare anses ha lämnat en godtagbar förklaring till varför det maskinskrivna datumet på brevkopiorna inte stämmer överens med datum i datautdraget. Innehållet i brevkopiorna är av preskriptionsavbrytande karaktär, något som för övrigt inte ifrågasatts av U.O. Hovrätten finner att Ikanobanken visat att i vart fall 13 påminnelsebrev har skickats till U.O:s folkbokföringsadress med sådana tidsintervaller att den aktuella fordringen inte skulle ha preskriberats om försändelserna kommit U.O. till handa. När det gäller den frågan konstaterar hovrätten att det rör sig om ett flertal försändelser och att U.O. inte lämnat någon tänkbar förklaring till att samtliga brev skulle ha förkommit under postbefordran eller till att han av annat skäl inte fått dem (se NJA 2007 s. 157). Mot denna bakgrund ska preskriptionsavbrott av Ikanobankens fordran anses ha skett.

SLUT

Med ändring av tingsrättens beslut förklarar hovrätten att utmätning får äga rum för Ikanobankens fordran mot U.O.

Hovrättens beslut meddelat: den 14 oktober 2008.

Ärende nr: ÖÄ 7376-08.

Lagrum: 5 § 2 preskriptionslagen (1981:130).

Rättsfall: NJA 2007 s. 157.