RH 2008:77

Inskrivningsmyndigheten ansågs ha gjort rätt när den antecknade en bostadsrättsförenings intresseanmälan om förvärv för ombildning till bostadsrätt, eftersom lantmäterimyndighetens avstyckningsbeslut, när anteckningen gjordes, visserligen hade vunnit laga kraft men inte registrerats i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Inskrivningsmyndigheten i Hässleholm

Inskrivningsmyndigheten beslutade den 16 november 2007 att anteckna en intresseanmälan från bostadsrättsföreningen VG om förvärv för ombildning till bostadsrätt i fastigheten VF 3:187.

Fastighetsägaren K.A. överklagade och yrkade att hovrätten skulle undanröja inskrivningsmyndighetens beslut. Bostadsrättsföreningen bestred ändring.

Hovrätten (hovrättsråden Jan E Ohlsson och Bob Nilsson Hjorth, referent, samt tf. hovrättsassessorn Sofia Tollgerdt) avslog i beslut den 19 september 2008 överklagandet och angav följande.

SKÄL

Parterna har i hovrätten utvecklat sina ståndpunkter. K.A. har därvid sammanfattningsvis gjort gällande att anteckningen i fastighetsregistrets inskrivningsdel om föreningens intresseanmälan inte skulle ha gjorts, eftersom lantmäterimyndigheten hade fattat ett beslut om avstyckning av 14 fastigheter från fastigheten VF 3:187 som vann laga kraft redan den 9 november 2007 och att det därför saknades förutsättningar att anteckna intresseanmälan den 16 november 2007.

I denna fråga kan konstateras att fastighetsbildning och fastighetsbestämning, enligt 1 kap. 2 § andra stycket fastighetsbildningslagen (1970:988), är fullbordade när uppgift om åtgärden har införts i fastighetsregistrets allmänna del. Bestämmelsen anger registreringens rättsliga betydelse och innebär att en fastighets tillkomst eller ändrade omfattning i faktiskt och rättsligt hänseende blir slutgiltig först i och med registreringen. Genom registreringen inträder således de sakrättsliga verkningarna av fastighetsbildnings- och fastighetsbestämningsbeslutet, dvs. de beslutade åtgärderna blir gällande mot envar (Lindahl, Tore och Nordström, Olof: Fastighetsbildningslagen. En kommentar. 2 uppl. 1991, s. 31).

Av lantmäterimyndighetens akt framgår att myndighetens beslut den 12 oktober 2007 om avstyckning från fastigheten VF 3:187 registrerades i fastighetsregistrets allmänna del den 19 november 2007. Intresseanmälan om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt antecknades i fastighetsregistrets inskrivningsdel redan den 16 november 2007, dvs. tre dagar tidigare.

Mot bakgrund av det nu sagda finner hovrätten att inskrivningsmyndigheten har gjort rätt när den antecknade bostadsrättsföreningens intresseanmälan. K.A:s överklagande ska därför inte bifallas.

Hovrättens beslut meddelat: den 19 september 2008.

Mål nr: ÖÄ 2812-07.

Lagrum: 1 kap. 2 § andra stycket fastighetsbildningslagen (1970:988).

Litteratur: Lindahl, Tore och Nordström, Olof: Fastighetsbildningslagen, En kommentar, 2 uppl. 1991, s. 31.