RH 2008:80

Begäran om att advokat med verksamhet på ort utanför den handläggande domstolens domkrets skulle förordnas till offentlig försvarare har avslagits på grund av de ökade kostnader detta skulle medföra.

Nyköpings tingsrätt

Sedan L.A. åtalats för olaga hot i två fall begärde han att advokaten P.L., Stockholm, skulle förordnas till offentlig försvarare för honom.

Tingsrätten (rådmannen Petra Bengtsson) biföll begäran i beslut den 21 november 2008.

Hovrätten

Justitiekanslern överklagade beslutet och yrkade att hovrätten skulle upphäva tingsrättens beslut samt anförde som grund för yrkandet följande.

Eftersom P.L. har kontor i Stockholm och L.A. står åtalad vid Nyköpings tingsrätt innebär ett förordnande av P.L. att förordnandet kan antas medföra avsevärt ökade kostnader för det fall att det kvarstår. Den brottslighet L.A. står åtalad för är inte i sig av sådan beskaffenhet att det av den anledningen finns skäl att uppfylla hans önskemål om att P.L. ska vara hans offentlige förvarare. Inte heller i övrigt har det framkommit något skäl för att i målet förordna en advokat från Stockholm utan Justitiekanslern anser att det är tillfyllest att förordna en offentlig försvarare med verksamhet i närheten av Nyköpings tingsrätt.

L.A. bestred ändring, varvid han anförde att han var bosatt i Stockholm.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Lars Hesser, referent, Lars Borg och Marinette Andersson) anförde i beslut den 19 december 2008 följande.

SKÄL

L.A., som är bosatt i Stockholm, står åtalad vid Nyköpings tingsrätt för olaga hot i två fall mot två olika målsägande, vilka hot framförts vid telefonsamtal. Åklagaren har i målet åberopat förhör med, förutom L.A., de båda målsägandena samt ett vittne. Sedan L.A. underrättats om att tingsrätten vid en preliminär bedömning av åtalet funnit att han inte behövde någon offentlig försvarare inkom L.A. med en begäran om att advokaten P.L., Stockholm, skulle förordnas till offentlig försvarare för honom. Genom det överklagade beslutet biföll tingsrätten denna begäran.

Enligt 21 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken ska till offentlig försvarare förordnas den som den misstänkte föreslagit, om denne är behörig därtill och hans anlitande inte skulle medföra avsevärt ökade kostnader eller eljest särskilda skäl föranleda annat.

I SvJT 1978 ref. s. 58 gjordes den tolkningen av uttrycket ”avsevärt ökade kostnader” att hänsyn inte enbart skall tas till hur stor merkostnaden blir utan att denna ska ställas i relation till de totala försvararkostnaderna i målet, en tolkning som hade förordats i yttranden avgivna i målet av Sveriges Advokatsamfund och Domstolsverket. I rättsfallet uttalades vidare att vid bedömning av merkostnadens skälighet bör hänsyn i första hand tas till sakens beskaffenhet och betydelsen för den tilltalade av att erhålla just den av honom begärda försvararen.

Hovrätten, som ansluter sig till nyssnämnda synsätt, gör följande bedömning. P.L. bedriver sin advokatverksamhet i Stockholm. Avståndet mellan Stockholm och Nyköping är cirka tio mil. Detta innebär mot bakgrund av målets förhållandevis enkla beskaffenhet att det kan antas att förordnandet av P.L. medför avsevärt ökade kostnader jämfört med om någon som bedriver verksamhet i närheten av Nyköping förordnas till offentlig försvarare för L.A Den brottslighet L.A. står åtalad för är inte i sig av sådan beskaffenhet att angivna merkostnader kan anses som skäliga. Med beaktande av att förundersökningen avseende påstådd brottslighet är avslutad och att den offentlige försvararens roll i stort sett torde vara begränsad till att företräda L.A. vid den kommande huvudförhandlingen är det uppenbart att det förhållandet att L.A. är bosatt i Stockholm inte utgör något skäl för att till offentlig försvarare utse någon från Stockholm. Hovrätten, som konstaterar att L.A. inte åberopat något annat skäl till varför P.L. ska förordnas till offentlig försvarare för honom, finner med hänvisning till det anförda att tingsrättens beslut ska upphävas och att L.A:s begäran om att P.L. ska utses till offentlig försvarare för honom ska lämnas utan bifall. Då det bör ankomma på tingsrätten att förordna offentlig försvarare för L.A. ska ärendet återförvisas till tingsrätten för behandling av denna fråga.

SLUT

Med upphävande av tingsrättens beslut lämnar hovrätten L.A:s begäran om att P.L. ska utses till offentlig försvarare utan bifall.

Hovrätten återförvisar ärendet till tingsrätten för fortsatt behandling av frågan om offentlig försvarare för L.A.

Hovrättens beslut meddelat: den 19 december 2008.

Mål nr: Ö 9500-08.

Lagrum: 21 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken.

Rättsfall: SvJT 1978 ref. s. 58.