RH 2008:88

Fråga om försäljning via Internet varit sådan att den är att anse som näringsverksamhet i bokföringslagens bemärkelse.

Göteborgs tingsrätt

Åklagaren åtalade M.H. för bokföringsbrott med följande gärningsbeskrivning: M.H. har i Göteborg bedrivit näringsverksamhet vilken varit bokföringspliktig enligt bokföringslagen. M.H. har därvid i januari 2004 - maj 2006 uppsåtligen eller i andra hand av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen genom att underlåta att bokföra de uppkomna affärshändelserna. Till följd härav kan rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen.

Domskäl

Tingsrätten (rådmannen Monika Ålund samt nämndemännen Per-Henrik Berg, David Josefsson och Linnéa Sandh) anförde i dom den 6 februari 2008 följande.

BAKGRUND

Kort uttryckt handlar målet främst om huruvida det är visat att M.H:s försäljning på nätet har varit sådan att den är att anse som näringsverksamhet i bokföringslagens (1999:1078) bemärkelse. Av 6 § sagda lag framgår, att en fysisk person som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldig för denna. Begreppet näringsverksamhet saknar legaldefinition, utan får tolkas efter tidigare rättspraxis, förarbeten och sedvänja.

M.H. har norskt ursprung men bor i Göteborgstrakten. Han är särbo med en kvinna som bor i Göteborg. Då och då, en vecka i taget, besökte M.H. sin far i Norge. Han hjälpte då fadern i dennes företag. Övrig tid spenderade M.H. huvudsakligen i bostaden i Göteborg. Han satt då ofta framför datorn och ägnade sig åt sitt stora teknikintresse.

Under beskattningsåren 2004 och 2005 handlade M.H. via Internet på Traderas hemsida ”www.tradera.com” i en omfattning som var så stor, att han liksom flera övriga personer i Sverige, vilka hade handlat i motsvarande storleksordning på Internet, blev föremål för särskild granskning av Skatteverket. Skatteverket gjorde efter granskningen den bedömningen, att M.H. hade bedrivit näringsverksamhet genom att sälja varor inom huvudkategorierna datorer och tillbehör samt hemelektronik och framhöll att omsättningen inklusive mervärdesskatt för inkomståren uppgick till drygt 1,9 miljoner kr.

Den 21 juni 2006 hade sålunda skatteverket beslutat om revision av M.H:s räkenskaper. Några mer nämnvärda räkenskaper påträffade skatteverket dock inte. M.H. själv gjorde gällande att han inte heller hade haft några räkenskaper. I avsaknad av bokföring eller räkenskaper kom Skatteverkets utredning till stor del att bestå av de kontoutdrag för M.H. som verket begärde in från banker. Det var främst på dessa kontoutdrag som Skatteverket sedan grundade sin bedömning vad gäller frågan om näringsverksamhet.

Med ledning av innehållet i dessa kontoutdrag gjorde Skatteverket således en skönmässig bedömning utav vilken omsättning M.H. kunde ha haft i sin handel på Internet. Därvid kom skatteverket fram till en uppskattad omsättning om 1 138 704 kr för år 2004 och 754 122 kr för år 2005.

Skatteverket gjorde sedan även en uppskattning av vilket överskott M.H. kunde ha haft från försäljningen för beskattningsåren 2004 och 2005. Skatteverket uppskattade då att överskottet från försäljningen var 322 100 kr för beskattningsåret 2004 (taxeringsåret 2005) och 298 126 kr för beskattningsåret 2005 (taxeringsåret 2006). Genom beslut den 7 december 2006 påförde Skatteverket genom taxering därför M.H. en inkomst av näringsverksamhet för taxeringsåret 2005 med 322 100 kr. Genom ytterligare ett beslut, den 12 december 2006, påförde Skatteverket M.H. även 298 100 kr för inkomst av näringsverksamhet avseende taxeringsåret 2006.

Vid sina beräkningar har Skatteverket beträffande intäkterna från näringsverksamhet utgått från de insättningar på M.H:s bankkonto som framgick av kontoutdragen. Från detta avräknades sedan sådant som det framgick avsåg annat än näringsverksamhet, såsom inbetalt CSN-lån. Kvar blev sådant som enligt specifikationen på kontoutdragen föreföll att avse produkter av nu aktuellt slag, såsom elektronikprodukter, samt belopp som inte var mer tydligt specificerade i fråga om vad de avsåg. Efter att sålunda ha beräknat intäkterna, har Skatteverket sedan gjort avdrag för kostnader i näringsverksamhet efter skönsmässiga allmänna bedömningsgrunder, för att kunna uppskatta resultatet eller vinsten.

Det kan nämnas, att skatteverket på detta underlag även räknade fram mervärdesskatt och vissa avgifter samt påförde M.H. skattetillägg med 40 procent.

DOMSKÄL

Åklagaren har som förtydligande uppgivit att den åberopade näringsverksamheten avser M.H:s handel under nu aktuell tid med datorer, tillbehör och elektronikartiklar genom Internet på Traderas hemsida ”www.tradera.com” och att omsättningen för år 2004 är beräknad till drygt 1,1 miljoner kr och för år 2005 till omkring 750 000 kr.

M.H. har bestritt ansvar. Han har i sig vidgått att han har handlat på Tradera med sådana varuslag som åklagaren har påstått. Han har emellertid förnekat ansvar under åberopande av att handeln bara var hobbyverksamhet och att hobbyn är hans stora teknikintresse samt att viss mindre del av handeln även avsåg att han vid enstaka tillfällen har hjälpt vänner att på Internet avyttra några privatägda föremål. Han har förnekat att omsättningen av hans handel var så stor som åklagaren har gjort gällande.

Åklagaren har till utveckling av talan, bland annat, anfört: Av skatteverkets utredning framkom att M.H. hade ett bankkonto som pengarna från försäljningen flöt in på. Det framkom att de varuslag som M.H. saluförde huvudsakligen var datorer och tillbehör samt övrig hemelektronik, inbegripet mobiltelefoner. Skatteverket räknade med stöd av kontoutdragen ut att M.H:s försäljning omsatte stora belopp. Sålunda var hans omsättning för år 2004 drygt 1,1 miljoner kr och för 2005 var den ungefär 750 000 kr. Skatteverkets revision ledde till att de skattebelade M.H. för näringsverksamhet. Det framkom att M.H. hade använt som betalningsvillkor för varorna att betalning skulle ske förskottsvis på av honom angivet konto. Han krävde alltså betalning före det att han levererade. Många av insättningarna på kontot avsåg sådana här förskottsbetalningar. Att verksamheten bedömdes som ”näringsverksamhet” berodde på den höga omsättningen och det mer systematiska sättet att saluföra varorna.

M.H. har genom sin offentlige försvarare kompletterat åklagarens utveckling av talan med huvudsakligen följande: M.H. har ett väldigt stort teknikintresse. Han har därför ägnat sig mycket åt datorer, program och åt att vara ute på nätet. Det är, liksom för många andra i dagens moderna samhälle, en livsstil. Denna livsstil innebär att M.H. hela tiden lever i en annan värld än den vi andra normalt lever i. Internet har medfört att det för vanliga människor finns en ny kanal ut på marknaden när man vill sälja privata tillhörigheter som man inte längre tycker sig ha användning för eller när man vill få loss pengar till köp av modernare saker av liknande slag. Särskilt den snabba uppdateringen av elektronikartiklar gör att omsättningshastigheten för personliga tillhörigheter i dag är av ett helt annat slag. Det innebär, att man nuförtiden ofta först köper en elektronikvara, använder det en tid och säljer den sedan för att ha råd med att köpa något nytt. Man omsätter alltså sina ägodelar i mycket högre omfattning än tidigare generationer gjorde. Vad M.H. har gjort är just detta. Han har alltså huvudsakligen sålt personliga tillhörigheter på nätet, för att få råd med modernare. Förfarandet underlättades genom kanalen Tradera. Han har däremot vanligen inte köpt sakerna via Tradera, utan alltså huvudsakligen bara sålt där. Inköpen har han gjort från olika håll såsom är det vanliga vid privata inköp. Försäljningen har han gjort som en ren fritidssysselsättning, som ett led i hans stora intresse för elektronik. Det är hans hobby. Försäljningen har inte varit yrkesmässig och han har inte haft något vinstsyfte. I stället var syftet att få loss pengar från de äldre kapitalvarorna så att han, ibland med tillskott av andra egna pengar, kunde köpa mer moderna och uppdaterade tekniksaker eller kläder som han sedan använde ett tag, innan det blev dags att byta ut dessa i sin tur. Han har även hjälpt vänner att sälja och köpa varor via sitt användarkonto på Tradera eftersom detta har varit smidigare än att vännerna skulle behöva registrera egna konton för enbart tillfälliga försäljningar. - En del av transaktionerna på kontot avser helt andra saker än varor. Skatteverket har ändå räknat med dessa i omsättningen. Sålunda har en del uttag avsett smålån till M.H:s vänner. Vidare förekom insättningar på hans konto från Norge som bland annat kunde vara från fadern och som gällde helt andra saker än handel. M.H. har dessutom själv i omgångar satt in pengar på sitt konto. Dessutom har Skatteverket felaktigt räknat med återkrediteringar för annullerade betalningar med kontokort såsom betalning för försålda varor. Sammantaget är det alltså en stor del av transaktionerna i Skatteverkets sammanställning som skall utgå. Det är nu, till skillnad från då ärendet var hos skatteverket, fråga om brottmål, varför det är åklagarens sak att styrka sitt påstående om omsättning och näringsverksamhet.

Som skriftlig bevisning har M.H. åberopat sammanställning av transaktioner samt innehållet i de i målet föreliggande kontouppgifterna, vilka är intagna i tilläggsprotokollet.

Utöver förhör med M.H. har sålunda på åklagarens begäran vittnesförhör hållits med skatterevisorn P.D. De hörda har huvudsakligen berättat följande.

M.H.: Han är norsk medborgare men är inflyttad till Göteborg. Hans inkomster kommer främst från betalning han får genom att hjälpa sin far i dennes firma. Faderns firma är i Norge. Han brukar åka dit veckovis emellanåt för att arbeta åt fadern. Fadern lämnar också ibland över kontanter till honom som ekonomisk hjälp. - Han började sälja varor på Tradera helt enkelt för att han en gång ville sälja en sak han ville bli av med. Några bekanta hade då beskrivit för honom hur han kunde göra. Han hade då redan gjort en del inköp med hjälp av Internet och ville nu alltså sälja. Sedan han även vant sig vid att kunna sälja på Internet på ett lätt sätt, vande han sig vid att kunna hålla sig med den senaste eller modernaste tekniska utrustningen genom att sälja av den gamla så att han fick pengar till att lägga på den nya. Han kunde på så vis exempelvis uppgradera sin egen dator. Inköpen gjorde han huvudsakligen på Blocket, Annons Direkt och liknande ställen. Han köpte mest elektronik, såsom kamera, projektor eller TV. Han behöll sakerna kanske ett par månader men i en del fall fann han nästan omgående att det inte var något han ville ha. Då sålde han det direkt efter köpet. Det kom ju nya saker hela tiden som han ville ha och då ville han bli av med det han hade tidigare. Han levde billigt och fick därför över av de pengar han fick från fadern och dennes firma. Han hade dessutom fått 15 000 kr i gåva av en anhörig och köpte en bärbar dator för det. Han sålde bara på Tradera. Mot slutet år 2005-2006 men inte tidigare såg han information som tydde på att det kunde vara fel i myndigheternas ögon att handla så som han gjorde. Han vistades mycket hemma i bostaden och behövde få rutin och sysselsättning på vardagarna. Han sysselsatte sig därför åt att på datorn gå in på Internet och se vad som fanns att köpa. Han kunde börja dagen med detta. Han köpte varor enbart via annonser, ej av återförsäljare. Omsättningen av hans handel på hans konton för åren 2004 och 2005 var betydligt lägre än vad Skatteverket kom fram till. Skatteverket har gjort fel bedömning där. Exempelvis har de inte beaktat att han har fått in pengar genom utlandsbetalningar från sin far, utan Skattemyndigheten har betraktat detta som att han fick betalning för försålda varor. Det förekom även att M.H. gjorde uttag med sitt kontokort för att köpa saker kontant men ångrade sig sedan och satte därför tillbaka beloppet på kontot kort tid efteråt. Det är klart, att då blir det ju en insättning men det var ju dessförinnan också ett uttag. Att som Skatteverket har gjort, räkna med detta, blir också fel. Han förmodar att siffrorna i underlaget, såsom kontoutdragen, i sig är riktiga men Skatteverket har alltså dragit fel slutsatser av underlaget. Insättningar som var gjorda av honom själv skedde ofta med hjälp av en insättningsautomat. Han sparade i regel inte underlaget för de olika transaktionerna. Han hade inte någon bokföring eftersom han inte trodde att han var skyldig att hålla sig med bokföring för sina privata transaktioner, vilket man ju inte är heller. Räknar man bort inbetalningar från utlandet, kortkorrigeringar och egna insättningar för affärer som inte blev av blir det kvar ungefär hälften av omsättningen på kontot, således omkring 500 000-600 000 kr för år 2004 och 300 000-400 000 kr för år 2005. Den här omsättningen avser dock i allt väsentligt bara köp och försäljning av saker som han använde för sitt privata bruk. - Det hände, att han annonserade ut flera varor samtidigt på nätet. Han är utbildad i teknik och har ett stort teknikintresse. Har man det, vill man ha det senaste, vilket dock inte alltid är det dyraste. Man vill till exempel ha snabb process på hårddisken och senaste modellen av mobiltelefon o.s.v. Det finns i dag väldigt många möjligheter till att uppdatera en dator och nymodigheterna kommer allt fortare. Han sålde mycket ofta det gamla för att köpa nytt, såsom mobiltelefon eller kläder. Han har emellanåt även sålt saker åt andra, såsom fadern och sambon eller någon annan vän. Bland annat lade han även ut annonser på nätet åt fadern. Det han sålde var nästan alltid begagnat. En del försäljningar var även med förlust. Han sålde inte med vinstsyfte utan för att få tillbaka de kontanter som gick att få tillbaka. Dessa använde han sedan för att kunna köpa nytt och vad han då tyckte var roligt att ha. - Han har gjort en sammanställning över vad han har haft för personlig del och sedan sålt. Exempelvis har han bytt ut grafikkort 5-6 gånger samt sålt och köpt upp sig vad gäller USB-minne med allt större minneskapacitet. Han har bytt ut sin bärbara dator 5-7 ggr. Han bytte också för att få bättre upplösning och längre varaktighet på lampors tider. Han bytte även ut mindre saker, såsom kontakter och kablar. Han bytte också ut digitalkameran och videokameran ett antal gånger. Dessutom skaffade han trådlöst bredbandskort och förstärkare till hemmabion. Han sålde två s.k. snowboard som han tagit hit från Norge. När en väninna vid namn Annika skulle flytta inom stan hjälpte han henne med att sälja saker hon ville göra sig av med då. Även Annika var intresserad av datorer och tekniska prylar. Vänner fick handla genom hans Traderakonto. Han gjorde minst 20 transaktioner för Annika. Han hjälpte också en särbo som skulle flytta och ville bli av med saker. Även en del kompisar har han hjälpt sälja sina saker för att de skulle slippa behöva öppna egna konton på Tradera. - Vad gäller betalningar han fått från utlandet, är dessa främst från hans far. Han fick även betalning från fadern i kontanter när han var i Norge. Han har aldrig sålt till utlandet. Tradera godtar inte utländska köpare. - Det är väldigt vanligt numera, nästan standard, att man kräver förskottsbetalning. Det är helt enkelt så man gör på Tradera. - Han har inte tjänat pengar på det han haft och sedan rensat ut genom försäljning. Men det har hänt att en del han sålt har varit till bättre pris än han en gång själv betalade. Omvänt har han också ibland fått mindre betalt. Om han skulle uppskatta vinsten, har den inte uppgått till 50 000 kr totalt. Försäljningen har inte varit någon s. k. huvudsaklig försörjning. Det var bara hans hobby. Specificeringen han har med sig vid huvudförhandlingen och läste ur gjorde han ganska nyligen och hastigt. Den är inte så välgjord. Han vet att det i verkligheten var fler småsaker han ville sälja. Under perioden enligt åtalet förde han inte några anteckningar eller liknande om försäljningen, bortsett från att han ett tag skrev han upp vad han hade sålt på ett s.k. Excelblad eftersom han ville komma ihåg vad han sålde. Han tröttnade dock på att göra det och slängde sedan detta.

P.D.: Han arbetar på Skatteverket och var med om skatterevisionen. De hade vid nu aktuell tid som projekt att granska de som handlade på Internet. Granskningen gällde de som betalat mest provisioner till Tradera. M.H. låg bland de 80-100 högsta i Sverige. Han hade betalat 30 000-32 000 kr i provision. Skatteverket undersökte med bankerna och analyserade samt stämde av kontrolluppgifter med andra kontrolluppgifter. Det var inte allt på utdragen som det gick att se vad det var för transaktion bakom, såsom när transaktionen avsåg kontanter. Ibland står det dock ”dator laptop” eller” projektor” på utdragen. Skatteverket drog slutsatsen att det var typisk näringsverksamhet. Man jämförde inköpen som var på 50 000-60 000 kr per år genom småbelopp på runt 500 kr. Större köp skedde tydligen genom kontantbelopp. De undersökte om verksamheten var större. De kontrollerade med belastningsregistret och fick veta att datorn var i beslag hos polisen. De lät spegla datorn, vilken var ganska ny. Det fanns dock inte så mycket i den från åren 2004 och 2005. De sände iväg revisionsbeslutet och M.H. ringde veckan efter och frågade om det hela. Han sade att han inte hade tjänat något stort belopp på det utan att det bara var mest av intresse. I september 2006 pratade han på nytt med M.H. De gjorde en skönsmässig bedömning utifrån kontoutdragen. De hade med hjälp av utdragen uppgifter om intäkterna och det fick bli M.H:s uppgift att förklara vad kostnaderna var. De räknade med hela beloppet som gick in på kontot eftersom det saknades kontrolluppgifter. Under 2004 var det ungefär 70 000-90 000 kr som de beräknade åtgick för hans privata levnadskostnader såsom mat och hyra. För året efter räknade de även med omkring 30 000 kr ytterligare för bensinkostnader. Säljer man med förlust håller man inte på så länge för då försvinner kapitalet. Håller man på så länge som M.H. gjorde är det därför rimligt att anta att hans försäljningar har gått med vinst. Det var kontoinsättningar ungefär varje vecka. - Hobbyverksamhet beskattas under inkomst av tjänst om det är överskott. Själva överskottet skall beskattas från första kronan men omsättningen kan ju variera. Han jobbar inte med beskattning av hobby. Det finns inte bokföringsskyldighet för hobby, men man bör bevara underlagen för att få avdrag för framtida vinster under sju år. Beskattning av personliga tillhörigheter faller under inkomstslaget kapital med rätt till grundavdrag på 50 000 kr, vill han minnas. Han känner till begreppet ”day-traders”. Dessas vinster på värdepapper beskattas vanligen som inkomst av kapital. Det finns ju krav på att man för det inkomstslaget skall vara anteckningsskyldig och skyldig att spara handlingar ett antal år. Det är skillnad mellan inkomstslaget kapital och inte näringsverksamhet. Skattemyndighetens beslut överklagades i december 2006. Vad han känner till har länsrätten inte dömt i målet.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Skatteverkets beräkningar vilar i allt väsentligt på skönsmässigt gjorda uppskattningar, där Skatteverket har utgått från en omvänd bevisbörda än den som gäller för brottmål. De förklaringar till transaktionerna M.H. har lämnat är av sådan art att de inte kan lämnas helt utan avseende, särskilt som någon närmare utredning om Skatteverkets beräkningar inte har åberopats vid huvudförhandlingen. Den lägre omsättning som M.H. har vidgått kan, ställd mot nutidens olika intressen och livsstilar samt sedvänja på Internet, på föreliggande utredning inte uteslutas ha varit av annat slag än näringsverksamhet som åklagaren har gjort gällande.

Vid en sammantagen bedömning kan det således nu inte anses styrkt i brottmålet att M.H. har bedrivit näringsverksamhet såsom åklagaren har påstått. Genom detta är det inte heller styrkt att bokföringsplikt förelåg, varför åtalet skall lämnas utan bifall.

DOMSLUT

Åtalet ogillas.

Hovrätten

Åklagaren överklagade tingsrättens dom och yrkade bifall till åtalet.

M.H. motsatte sig ändring.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Ann-Christine Persson, hovrättsrådet Ingrid Björck och t.f. hovrättsassessorn Emilie Strömberg, referent, samt nämndemännen Maj-Britt Lindau och Reine Karlsson) anförde i dom den 27 november 2008 följande.

DOMSKÄL

I hovrätten har M.H. hörts på nytt. Dessutom har ljudinspelningen av förhöret vid tingsrätten med P.D. spelats upp.

M.H. har berättat i huvudsak i enlighet med vad som antecknats i tingsrättens dom med följande tillägg. Besöken hos fadern, vilka var cirka sju till tio om året, var oftast bara en långhelg åt gången. Han fick inte betalt för det arbete han utförde hos fadern, men denne hjälpte honom ekonomiskt vilket gjorde att han klarade sitt uppehälle. Han gjorde också en liten vinst från Tradera som dock understeg 50 000 kr totalt under aktuell period. Han var arbetslös men hade ingen A-kassa. När han började handla på Tradera tittade han av ren nyfikenhet på Skatteverkets hemsida för att se hur mycket man fick sälja privat utan att bli skattskyldig. Han uppfattade att det han ägnade sig åt var en hobby. Det största motivet till att han sålde och köpte via nätet var att han ville få rutiner i vardagen. Han hade inte något rent vinstsyfte. Han började dagen med att titta på annonser för att se om det var något han ville köpa. Hittade han något att köpa åkte han med bilen till säljaren och genomförde affären. Han lade själv ut saker till försäljning i snitt några gånger per vecka. Om man räknar bort inbetalningar från utlandet, kortkorrigeringar, egna insättningar och de delar som härrör från att han hjälpt vänner med försäljningar uppgår hans egen omsättning till ungefär hälften av omsättningen på kontot under den aktuella tidsperioden, dvs. ca 900 000 kr.

Åklagaren har förklarat att han vitsordar att M.H:s omsättning under perioden uppgick till ca 900 000 kr.

Som tingsrätten konstaterat handlar målet främst om huruvida det är visat att M.H:s försäljning på Internet har varit sådan att den är att anse som näringsverksamhet i bokföringslagens (1999:1078) bemärkelse. Med näringsverksamhet förstås all verksamhet som är av ekonomisk natur och av sådan karaktär att den kan betecknas som yrkesmässig, dvs. har viss varaktighet. Något vinstsyfte behöver inte föreligga (prop. 1989/90:89 s. 60). Verksamhetens omfattning har inte någon avgörande betydelse för bokföringsskyldigheten. Andra omständigheter som kan vägas in i bedömningen är omsättningshastigheten på försålda varor och förekomsten av omkostnader i verksamheten. En helhetsbedömning måste ske i varje enskilt fall (prop. 1998/99:130 s. 381).

I målet är ostridigt att M.H. har sålt varor via Internet i en sådan omfattning att omsättningen på hans konto under januari 2004 - maj 2006 uppgått till ca 900 000 kr. Det har således varit fråga om en omfattande försäljning. Av utredningen i målet framgår att han under den aktuella perioden inte hade något arbete i övrigt utan att försäljningen via Internet var hans huvudsakliga sysselsättning. Enligt M.H:s egna uppgifter har han mer eller mindre dagligen följt ett rutinmässigt upplägg, vilket inte enbart innefattat arbete framför datorn utan han har även åkt runt med bil och köpt varor. Utredningen i målet visar också att han behållit varor han köpt endast en kort tid. Enligt M.H. har det mest varit fråga om begagnade varor, men vid några tillfällen har han också köpt in helt nya produkter som han omedelbart sålt vidare. M.H. har uppgett att han inte hade något vinstsyfte med verksamheten. Av hans egna uppgifter framgår dock att han under den aktuella perioden inte hade någon inkomst utöver det ekonomiska stöd han erhöll från sin far. Att han under sådana förhållanden ägnat sig åt försäljning av den omfattning det varit fråga om utan att ha haft som syfte att tjäna pengar på verksamheten förefaller enligt hovrättens mening osannolikt. Det faktum att M.H. själv sökt information på Skatteverkets hemsida om reglerna för skattskyldighet talar också för att han varit medveten om att hans verksamhet varit mer omfattande än vad som är normalt för en privatperson. Sammantaget anser hovrätten att de omständigheter som framkommit i målet visar att den verksamhet i form av försäljning via Internet som M.H. har ägnat sig åt har varit av ekonomisk natur och av sådan karaktär att den kan betecknas som yrkesmässig. Det har således varit fråga om bokföringspliktig näringsverksamhet.

Det är ostridigt att M.H. inte haft någon bokföring. Utredningen i målet ger dock inte stöd för att han uppsåtligen underlåtit att bokföra de uppkomna affärshändelserna. M.H. måste dock anses av oaktsamhet ha åsidosatt bokföringsskyldigheten och åtalet är därmed styrkt. Gärningen ska bedömas som åklagaren gjort.

Det saknas särskild anledning anta att M.H. kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Med hänsyn härtill samt då gärningen begåtts av oaktsamhet kan påföljden stanna vid villkorlig dom, vilken i enlighet med huvudregeln ska kombineras med dagsböter.

DOMSLUT

Med ändring av tingsrättens dom dömer hovrätten M.H. enligt 11 kap. 5 § brottsbalken för bokföringsbrott och bestämmer påföljden till villkorlig dom jämte 40 dagsböter å 50 kr.

Hovrättens dom meddelad: den 27 november 2008.

Mål nr: B 1826-08.

Lagrum: 11 kap. 5 § brottsbalken; 6 § bokföringslagen (1999:1078).

Litteratur: Anna-Lena Dahlqvist, Bokföringsbrott och bokföringslagen, 2 u 2005, s. 71; Prop. 1989/90:89 s. 60; Prop. 1998/99:130 s. 381.