RH 2009:115

Utvisning på grund av brott, summariskt referat.

Brott: Stöld, snatteri, våldsamt motstånd och brott mot knivförbudslagen

Påföljd: Villkorlig dom

Utvisning: Ej utvisning (tingsrätten: 3 år)

Beträffande frågan om A (medborgare i Azerbajdzjan) ska utvisas och förbjudas att återvända hit under viss tid gör hovrätten följande överväganden. För att utvisning ska ske med beaktande av risken för fortsatt brottslighet krävs som regel att utvisningsbeslutet föregåtts av tidigare lagföring. Risk för fortsatt brottslighet kan dock undantagsvis anses föreligga utan att det finns dokumenterat i för rätten kända tidigare domar. Så kan vara fallet om utlänningen vistats i Sverige under förhållandevis kort tid och under denna period gjort sig skyldig till upprepad brottslighet. Det ska även beaktas om utlänningen lever under oordnade ekonomiska och sociala förhållanden samt saknar närmare anknytning hit (jfr NJA 2007 s. 533 och NJA 2006 s. 375).

A har enligt uppgift varit bosatt här i drygt fem år. Han har i hovrätten uppgett att han bor hos sin syster i Enköping, som har permanent uppehållstillstånd, att han arbetar heltid som skadesanerare och att han inte har familj eller vänner i Azerbajdzjan, uppgifter som det saknas skäl att ifrågasätta. Migrationsverket har upplyst att beslut om utvisning jämlikt 8 kap. 7 § utlänningslagen har fattats avseende A. Vid en samlad bedömning finner hovrätten inte omständigheterna vara sådana att risken för fortsatt brottslighet motiverar ett beslut om utvisning.