RH 2009:127

Utvisning på grund av brott, summariskt referat.

Brott: Våldtäkt

Påföljd: Fängelse 2 år 4 månader

Utvisning: 7 år

H (medborgare i Afghanistan) har vid huvudförhandlingen i hovrätten uppgett att han under häktningstiden mått psykiskt dåligt och att han fruktar för sitt liv om han tvingas återvända till Afghanistan. Han har under hovrättens huvudförhandling stundtals gett intryck av att inte vara i psykisk balans. Under huvudförhandlingen har dock ingetts ett kortfattat utlåtande, utfärdat med anledning av H:s reaktion under huvudförhandlingen, av innebörd att H inte bedömts ha någon psykiatrisk sjukdom eller så allvarliga psykiatriska symptom att detta utgjort hinder mot fortsatt rättegång. Med hänsyn till vad som angetts i utlåtandet och vad som framgår av det vid tingsrätten inhämtade läkarintyget har hovrätten inte funnit skäl att inhämta ytterligare utredning beträffande H:s hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt.

Vad H har anfört i hovrätten om sina personliga förhållanden och vad som har anförts ovan om hans hälsotillstånd ger inte anledning till annan bedömning än den tingsrätten gjort i fråga om utvisning.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att annan påföljd än fängelse är utesluten. H saknar helt anknytning till Sverige. Under sådana förhållanden kan utvisning normalt inte anses medföra men av sådant slag som ska beaktas vid straffmätningen (se bl.a. NJA 2001 s. 500). Det finns inte anledning att döma H till kortare fängelsestraff än vad tingsrätten gjort.