RH 2009:31

Förare har parkerat sin bil på en parkeringsplats, som enligt en skylt på platsen, var avsedd för rörelsehindrade med särskilt tillstånd. Skylten var vid tillfället täckt av snö. Parkeringsbolaget har inte ansetts ha någon skyldighet att ta bort snö från skyltarna och föraren har förpliktats att betala kontrollavgiften.

Attunda tingsrätt

I ansökan om stämning yrkade Carpark Aktiebolag (parkeringsbolaget) att L.A. skulle förpliktas att betala 700 kr avseende kontrollavgift. Som skäl härför anförde parkeringsbolaget att L.A:s fordon varit uppställt på ett parkeringsområde i Sollentuna den 20 februari 2007 i strid mot där gällande parkeringsbestämmelser, att fordonet där varit parkerat på parkeringsplats för rörelsehindrade med särskilt parkeringstillstånd samt att L.A. saknade erforderligt tillstånd.

L.A., som medgav att hon hade haft sin bil parkerad på platsen i fråga utan att ha erlagt avgift för hela den tid som bilen varit parkerad, bestred parkeringsbolagets fordran. Som skäl för sitt bestridande anförde hon följande. Skylten var vid tillfället översnöad och gick inte att se. Hon hade tidigare parkerat på det aktuella parkeringsområdet och det finns ett flertal skyltar där som visar att parkering med p-skiva är tillåten. Hon hade ingen anledning att tro att den aktuella skylten hade en annan innebörd. Parkeringsplatsen låg dessutom längst bort från affären och hon trodde därför inte att det kunde vara en parkeringsplats för rörelsehindrade. Snön på skylten måste ha tagits bort under tiden som hon och hennes passagerare var inne i affären. Parkeringsbolaget har skyldighet att underhålla sina parkeringsplatser så att de är tydligt markerade. I detta fall innebär denna skyldighet att parkeringsbolaget skulle ha sett till att skylten var fri från snö.

Domskäl

Tingsrätten (tingsfiskalen Jennie Dackmar) anförde i dom den 12 oktober 2007 följande.

DOMSKÄL

Enligt 1 § lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering får en markägare som upplåter ett område för parkering eller förbjuder parkering inom området ta ut kontrollavgift om ett fordon parkerats i strid mot förbud eller villkor som markägaren har beslutat. Enligt 3 § samma lag får kontrollavgift tas ut endast om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen ska utföras med vägmärken.

I målet är ostridigt att L.A. har stått parkerad på parkeringsområdet i strid mot gällande parkeringsbestämmelser genom att parkera på en plats för rörelsehindrade utan att inneha föreskrivet tillstånd.

Genom parkeringsvaktens vittnesmål samt den åberopade kontrollavgiften och fotografierna finner tingsrätten det styrkt att skylten som utvisade parkeringsvillkoret syntes tydligt och inte var övertäckt med snö vid tiden för utfärdandet av kontrollavgiften.

Frågan är dock om skylten, så som L.A. påstått, var översnöad när hon parkerade fordonet på den aktuella platsen en stund tidigare. L.A:s vittne, M.W., har under ed bekräftat att skylten var översnöad när L.A. parkerade och i avsaknad av annan bevisning får den uppgiften tas för god. Tingsrätten utgår således i sin fortsatta bedömning från att skylten vid parkeringstidpunkten var täckt med snö.

Vid tiden för den nu aktuella parkeringen gällde den gamla vägmärkesförordningen (1978:1001). Enligt 80 § i den förordningen ska vägmärken, som används för att tillkännage villkor eller förbud som avses i lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering, sättas upp och underhållas av den som beslutat om förbuden eller villkoren. Bestämmelsen torde avse en skyldighet för den som beslutat om förbuden/villkoren att tillse i vart fall att skylten är tydlig och hel. Huruvida bestämmelsen även innefattar en skyldighet att se till att skylten är fri från snö är tveksamt. Under alla förhållanden finner tingsrätten, genom anteckningen därom på kontrollavgiften, fotografierna och parkeringsvaktens vittnesmål, att den aktuella skylten varit korrekt uppsatt, tydlig och hel samt - vid tiden för utfärdandet av kontrollavgiften - snöfri. Parkeringsbolaget har således haft rätt att utfärda kontrollavgiften. Enligt tingsrättens mening får L.A., genom att parkera på aktuell plats, anses ha accepterat de för parkeringen gällande villkoren. Hon borde således ha förvissat sig om vilka villkor som gällde för parkeringen även om skylten tillfälligtvis var täckt med snö, eller i annat fall avstått från att parkera där.

På grund av det anförda ska käromålet bifallas.

DOMSLUT

Tingsrätten förpliktar L.A. att till parkeringsbolaget betala 700 kr.

Hovrätten

L.A. överklagade tingsrättens dom och yrkade att hovrätten skulle ogilla parkeringsbolaget talan. Parkeringsbolaget bestred ändring.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Jan Öhman, hovrättsrådet Torbjörn Widemar samt tf. hovrättsassessorn Sofie Lindblom, referent) anförde i dom den 5 december 2008 följande.

DOMSKÄL

Hovrätten utgår, som även tingsrätten gjort, från att skylten var täckt med snö vid parkeringstillfället.

Som tingsrätten har angett ska vägmärken, vilka används för att tillkännage villkor eller förbud som avses i lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering, sättas upp och underhållas av den som beslutat om förbudet eller villkoret. Vad underhållskravet innefattar är inte närmare angivet. I praxis har relativt hårda krav på synlighet och tydlighet ställs upp. Skyltningen ska vara så tydlig att det inte rimligen ska uppstå missförstånd. Enligt hovrättens mening kan kravet på underhåll rimligen inte anses innefatta att den som beslutat om förbudet eller villkoret ska se till att skyltarna vid varje tillfälle är fria från snö. Det innebär att den som vill parkera själv måste förvissa sig om vilka villkor som gäller för parkeringen. Den omständigheten att den ifrågavarande skylten har varit täckt med snö har därför inte befriat L.A. från att följa de för parkering på platsen gällande föreskrifterna. Vid denna bedömning saknar det betydelse att parkeringsbolagets rutin är att inte utfärda parkeringsanmärkningar för det fall skyltarna är snötäckta. Vad L.A. anfört om att hon inte hade anledning att tro att skylten framför den nu aktuella parkeringsplatsen var annorlunda än andra skyltar som fanns uppsatta inom området, enligt vilka man fick stå viss tid med p-skiva, förändrar inte heller denna bedömning.

DOMSLUT

Hovrätten fastställer tingsrättens dom.

Hovrättens dom meddelad: den 5 december 2008.

Mål nr: FT 3211-08.

Lagrum: 1 och 3 §§ lagen (1984:318) om kontrollavgifter vid olovlig parkering; 80 § vägmärkesförordningen (1978:1001); Vägmärkesförordningen (2007:90).