RH 2009:38

Hovrätten har funnit att det krävs prövningstillstånd för prövning av överklagande av tingsrätts beslut med anledning av klagan över godkänt föreläggande av ordningsbot.

Västmanlands tingsrätt

P.M. gav in klagan över godkänt förläggande av ordningsbot och begärde att en ordningsbot avseende hastighetsöverträdelse utfärdad den 9 juni 2008 skulle undanröjas.

Tingsrätten (tingsfiskalen Nils Sjöblom) lämnade i slutligt beslut den 20 april 2009 begäran utan bifall.

Svea hovrätt

P.M. överklagade tingsrättens beslut, varefter hovrätten beredde honom möjlighet att yttra sig över frågan om det för prövning av överklagandet krävs prövningstillstånd samt även utveckla skälen för varför prövningstillstånd i sådant fall bör beviljas.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Bo Blomquist, Kjell-Olof Wennström och Sven Jönson, referent) anförde i beslut den 2 juli 2009 bl.a. följande.

SKÄL

Av 58 kap.8 och 10 §§rättegångsbalken framgår att i fråga om överklagande av tingsrätts beslut med anledning av klagan över godkänt föreläggande av ordningsbot gäller 49 och 52 kap. samma balk.

Högsta domstolen uttalade i NJA 1996 s. 557 att det avgörande som tingsrätten meddelar i denna typ av mål inte utgör någon dom i brottmål utan ett slutligt beslut i ett mål angående särskilt rättsmedel och att hänvisningen till 49 kap.rättegångsbalken inte kan anses innebära att bestämmelserna i 49 kap. 13 § om tillståndsprövning i brottmål är tillämpliga vid ett sådant överklagande.

Sedan den 1 november 2008 krävs, enligt 49 kap. 12 § rättegångsbalken, prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva tingsrätts dom eller beslut, om inte annat är föreskrivet. I 13 § samma kapitel görs undantag från kravet på prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva tingsrätts dom eller beslut i brottmål. Av ovan nämnt avgörande från Högsta domstolen framgår att bestämmelsen i 13 § inte kan tillämpas såvitt avser överklagande av tingsrätts beslut med anledning av klagan över godkänt föreläggande av ordningsbot. Något annat undantag från kravet på prövningstillstånd är inte heller tillämpligt. Detta innebär att det överklagade avgörandet får prövas av hovrätten bara om hovrätten har meddelat prövningstillstånd.

Hovrätten har gått igenom utredningen i målet och kommit fram till att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i detta fall.

SLUT

Hovrätten meddelar inte prövningstillstånd. Tingsrättens avgörande står därför fast.

Hovrättens beslut meddelat: den 2 juli 2009.

Mål nr: Ö 4159-09.

Lagrum: 49 kap.12 och 13 §§ samt 58 kap.8 och 10 §§rättegångsbalken.

Rättsfall: NJA 1996 s. 557.