RH 2009:54

Underlåtenhet att upprätta årsredovisning i ett sedan många år vilande aktiebolag har, eftersom det inte funnits någon krets av intressenter som ur borgenärsperspektiv eller av andra skäl haft anledning att ta del av årsredovisningen, ej föranlett ansvar för bokföringsbrott.

Göteborgs tingsrätt

Åklagaren åtalade U.R. för bokföringsbrott enligt 11 kap. 5 § brottsbalken med följande gärningsbeskrivning: U.R. har såsom styrelseledamot i G.S. Aktiebolag , med säte i Göteborg, uppsåtligen eller i andra hand av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen genom att underlåta att inom föreskriven tid, senast sex månader efter räkenskapsårets utgång, avsluta den löpande bokföringen i bolaget med årsredovisning avseende räkenskapsåret som avslutades per den 31 augusti 2006. Årsredovisning för räkenskapsåret har alls inte upprättats. Till följd härav kan rörelsens ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen.

U.R. bestred ansvar för brott. Han vitsordade åklagarens påstående om de faktiska omständigheterna. Han invände att han inte handlat uppsåtligen och inte heller hade hans handlande inneburit sådan oaktsamhet att det kunde föranleda straffansvar. Om hans handlande inneburit sådan oaktsamhet skulle gärningen bedömas som ringa.

Domskäl

Tingsrätten (rådmannen Gunnar Gladh samt nämndemännen Linnea Sandh, Magnus Ring och Ingemar Rössberger) anförde i dom den 17 december 2007 följande.

DOMSKÄL

U.R. har berättat följande: Han startade bolaget år 1993 men är sedan 1997 anställd i ett annat bolag och har därför i princip inte därefter drivit någon verksamhet i bolaget. För räkenskapsåret som avslutades per den 31 augusti 2006 glömde han upprätta en årsredovisning. Han har dock upprättat årsredovisning för övriga räkenskapsår. Hans avsikt var att likvidera bolaget eftersom bolaget endast var en belastning. Han visste dock inte hur han skulle gå till väga. I augusti 2007 träffade han bolagets revisor men eftersom revisorn redan anmält honom för misstänkt bokföringsbrott kunde revisorn inte hjälpa honom att upprätta en årsredovisning för aktuellt räkenskapsår. Han trodde att han ändå hade gjort rätt för sig eftersom bolaget endast hade skulder till honom. Han har ännu inte lämnat in årsredovisning. Trots att han anmält adressändring för bolaget sände Bolagsverket under sommaren 2007 två gånger krav på förseningsavgifter om 5 000 kr var gång till bolagets gamla adress vilket resulterade i att kraven hamnade hos Kronofogdemyndigheten. Bolaget är nu försatt i tvångslikvidation.

Det är utrett att U.R. har underlåtit att lämna in årsredovisningen för räkenskapsåret som avslutades per den 31 augusti 2006. U.R. får därvid anses ha handlat av oaktsamhet. Bolaget har varit vilande och inte haft någon verksamhet det aktuella räkenskapsåret. Det saknas anledning att ifrågasätta att U.R. varit inställd på att avveckla bolaget genom likvidation. U.R. skall således dömas for bokföringsbrott, som vid en samlad bedömning bör bedömas som ringa brott. Påföljden bör bestämmas till ett lindrigt bötesstraff.

TINGSRÄTTENS DOMSLUT

Tingsrätten dömer U.R. för bokföringsbrott enligt 11 kap. 5 § första stycket brottsbalken till 30 dagsböter å 360 kr

Hovrätten

U.R. överklagade tingsrättens dom och yrkade att åtalet skulle ogillas. Åklagaren bestred ändring.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Dan Fernqvist, hovrättsrådet Anne-Marie Krantz Westerberg, referent, och hovrättsassessorn Lucie Macek) anförde i dom den 28 juli 2008 följande.

DOMSKÄL

U.R. har erkänt att han underlåtit att lämna in årsredovisning för räkenskapsåret som avslutades den 31 augusti 2006. Som tingsrätten funnit får det anses vara oaktsamt av honom. Vad frågan gäller är om det s.k. huvudsaksrekvisitet är uppfyllt, dvs. om hans oaktsamhet haft till följd att rörelsens ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Det är utrett att bolaget varit vilande under de senaste sju - åtta åren och inte bedrivit någon verksamhet. Det saknas anledning att betvivla U.R:s uppgift att den enda skuld bolaget hade var till honom själv. U.R. har uppgett att han hade för avsikt att söka extern hjälp med att upprätta årsredovisning men att det aldrig blev av. Han fick på grund av felaktig adressuppgift betala förseningsavgift två gånger om 5000 kr vid varje tillfälle.

Eftersom det i U.R:s bolag under många år inte bedrivits någon verksamhet, finns inte heller någon krets av intressenter som ur borgenärsperspektiv eller av andra skäl haft anledning att ta del av årsredovisningen. På grund härav och då rörelsens ekonomiska resultat eller ställning med tanke på nyss nämnda omständigheter ändå måste ha kunnat i huvudsak bedömas, bör åtalet ogillas.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten ogillar åtalet.

Hovrättens dom meddelad: den 28 juli 2008.

Mål nr: B 1238-08.

Lagrum: 11 kap. 5 § brottsbalken.