RH 2009:88

Ledningsrätt för en teleoperatör har upplåtits i bl.a. en befintlig mobiltelemast jämte teknikbyggnad uppförda av en annan teleoperatör med stöd av ett anläggningsarrende. Beslutet har undanröjts eftersom upplåtelsen av ledningsrätten skett i lös egendom. Ledningsrätt har inte heller bedömts kunna upplåtas för uppförande av en teknikbyggnad som för sin användning förutsatte tillgång till nämnda telemast.

H.G. är ägare till jord- och skogsbruksfastigheten B 1:9. På fastigheten har uppförts en mast för mobiltelefoni med tillhörande staglinor och teknikbod med stöd av ett arrendeavtal, ingånget år 2002 mellan H.G. och mobilteleoperatören 3G Infrastructure Services AB (3GIS). Genom ansökan till Lantmäterimyndighet i Karlstad (LM) i maj 2005 begärde Svenska UMTS-nät AB (UMTS) inrättande av ledningsrätt för ytterligare ett teknikhus med tillhörande ledningar för anslutning till nämnda telemast och avsett att användas som basstation för mobiltelefoni. LM beslutade den 22 juni 2005 om upplåtelse av ledningsrätt till förmån för UMTS avseende ett cirka 25 kvadratmeter stort markområde jämte rätt att utnyttja bl.a. den 3GIS tillhöriga masten och teknikbyggnaden för nämnda ändamål. Ledningsbeslutet meddelades som s.k. preliminärfråga och har vunnit laga kraft. LM har därefter den 12 januari 2006 meddelat ersättningsbeslut och därvid med stöd av värdeutlåtande från sakkunnigförordnad fastighetsvärderare beslutat att UMTS skall som ledningshavare erlägga 1 000 kr till H.G.

Värmlands tingsrätt, fastighetsdomstolen

H.G. överklagade ersättningsbeslutet och yrkade att ersättningen skulle bestämmas till 80 000 kr.

UMTS bestred bifall till yrkandet och anförde att L.M:s beslut borde stå fast.

H.G. anförde till utveckling av sin talan bl.a. följande. Som ersättning för hans arrendeupplåtelse till 3GIS erhöll han 120 000 kr. Han bör ha en motsvarande ersättning i detta fall. Det har funnits flera avtalsförslag gällande ersättning från UMTS. Han har godkänt ett avtalsförslag gällande ersättningen 120 000 kr. Förslaget gällde tre operatörer. Eftersom en av dessa operatörer inte längre kvarstår i UMTS har han sänkt sitt krav med en tredjedel till 80 000 kr.

Fastighetsdomstolen (rådmännen Staffan Widlund och Lars Holmgård samt fastighetsrådet Bertil Mattsson) anförde i utslag den 24 september 2007 bl.a. följande.

SKÄL

I fråga om ersättning för upplåtelse av ledningsrätt skall enligt 13 § ledningsrättslagen tillämpas bestämmelserna i 4 kapexpropriationslagen. Det innebär att ledningshavaren enligt 4 kap 1 § nämnda lag har att erlägga intrångsersättning till ägaren av berörd fastighet med ett belopp som motsvarar den minskning av fastighetens marknadsvärde som uppkommer genom ledningsrättsupplåtelsen. Uppstår i övrigt ekonomisk skada för markens ägare genom ledningsrätten skall även sådan skada ersättas.

Fastighetsdomstolen noterar att det är ostridigt att den aktuella mobiltelemasten ägs av 3GIS och att den är belägen inom fastigheten B 1:9. Ifrågavarande ledningsrätt avseende teknikbod med tillhörande ledningar har därmed upplåtits till förmån för UMTS i såväl nämnda fastighet som i lös egendom som ägs av 3GIS. Mobiltelemastens fortbestånd har inte säkerställts genom beslut om ledningsrätt utan endast genom arrendeavtal som träffats mellan 3GIS och markägaren H.G. Det betyder samtidigt att den ekonomiska reglering som skett mellan sistnämnda parter som underlag för uppförande av masten inte grundas på någon bedömning med utgångspunkt från ersättningsrättsliga principer i expropriationslagen. Vidare får noteras att det arrendeavtal som träffats beträffande masten med tillbehör mellan H.G. och 3GIS är begränsat i tiden till och med den 15 mars 2019 medan den nu upplåtna ledningsrätten gäller för all framtid. En eventuell förlängning av arrendeavtalet kräver enligt vad som framgår av detsamma en förnyad förhandling.

Rådande förhållande innebär således i korthet att det beslut om ledningsrätt som ligger till grund för nu aktuell ersättningsfråga har knutits även till en i tiden begränsad nyttjanderättsupplåtelse i fastigheten avseende lös egendom som ägs av annan aktör. Den UMTS tillhöriga anläggningen är för sin funktion helt beroende av den med stöd av arrendeavtal uppförda telemasten. Det är inte heller fråga om sådan andrahandsupplåtelse som avses i 11 a § ledningsrättslagen. Fastighetsdomstolen finner mot nämnda bakgrund att den ersättning som skall utgå inte bör beräknas genom gängse tillämpning av nämnda ersättningsregler i expropriationslagen. Ersättning bör istället bestämmas efter en skälighetsbedömning med ledning av bedömt intrång men även med hänsyn till det reservationspris som kan uppskattas vara rimligt vid eventuell frivillig upplåtelse av den tillkommande rättigheten.

Av handlingarna i målet framgår att H.G. erhållit 120 000 kr från 3GIS som engångsavgift för aktuell arrendeupplåtelse. Det ytterligare intrång som uppstår på fastigheten genom ledningsrättsupplåtelsen måste anses vara av marginell art i förhållande till den påverkan på fastigheten som skett genom det tidigare arrendeavtalet med tillhörande mastbyggnation. Genom ledningsbeslutet införs dock en rättslig belastning som är mer ingripande och av mera långsiktig karaktär. Det är mot ovan angivna bakgrund rimligt att ersättningen för denna upplåtelse bestäms med beaktande av vad som normalt kan bedömas ha utgått vid en tänkt frivilligöverenskommelse mellan parterna. Ersättningen för sådan tillkommande rättighet måste dock ligga avsevärt lägre än vad som gäller för den första nyttjanderättsupplåtelsen.

Fastighetsdomstolen finner mot nämnda bakgrund skäligt bestämma den ersättning som skall utgå till H.G. som ägare till B 1:9 till 20 000 kr.

AVGÖRANDE

Fastighetsdomstolen beslutar, med ändring av lantmäterimyndighetens ersättningsbeslut, att UMTS, som ledningshavare, skall erlägga 20 000 kr direkt till ägaren av B 1:9, H.G.

Hovrätten för Västra Sverige

UMTS yrkade att hovrätten skulle fastställa lantmäterimyndighetens beslut.

H.G. yrkade att ledningsrätten skulle upphävas, i andra hand bl.a. att ersättningen skulle bestämmas till 80 000 kr.

Parterna bestred varandras yrkanden.

Sedan hovrätten uppmärksammat parterna på att lantmäterimyndigheten synes ha beviljat ledningsrätt i lös egendom har UMTS förklarat att, för det fall lantmäterimyndighetens beslut kan anses innebära att ledningsrätt beviljats även i masten såsom lös egendom, förklarade UMTS att de inte hade någon erinran mot att ledningsrätten undanröjs ”i den delen”.

Hovrätten (f.d. hovrättslagmannen Kjell Björnberg, hovrättsråden Kent Jönsson, referent, och Nanna Töcksberg samt fastighetsrådet Per-Gunnar Andersson) anförde i utslag den 12 november 2008 följande.

SKÄL

I målet är ostridigt att den aktuella mobiltelemasten ägs av 3GIS och att den är belägen inom fastigheten B 1:9. Det är vidare ostridigt att ledningsrätten avseende teknikbod med tillhörande ledningar har upplåtits till förmån för UMTS i såväl nämnda fastighet som i lös egendom som ägs av 3GIS. Vidare framgår av såväl förrättningsprotokoll som fastighetsdomstolens utslag att 3GIS inte behandlats som sakägare i målet.

Hovrätten gör följande bedömning.

Av 1 § ledningsrättslagen följer att ledningsrätt endast får upplåtas i fast egendom (jfr SOU 2004:73 s. 38 och 73). Den upplåtelse av ledningsrätt som i förevarande fall gjorts dels i fast egendom, dels i lös egendom strider således mot lag. En registrering av upplåtelsen måste anses äventyra fastighetsredovisningens tillförlitlighet. Det bör inte heller vara möjligt att upplåta ledningsrätt avseende endast en teknikbod, vars användning förutsätter tillgång till en mastanläggning som i sin tur är upplåten med den mer kortvariga upplåtelseformen anläggningsarrende. Detta är skäl för undanröjande.

Hovrätten anmärker även att lantmäterimyndigheten och fastighetsdomstolen inte behandlat 3GIS som sakägare trots att deras rätt berörts.

Eftersom förutsättningar saknas för den sökta upplåtelsen ska förrättningen ställas in.

Med den nu angivna utgången saknas skäl att gå in på ersättningsfrågan då ett ersättningsbeslut måste bygga på ett lagenligt ledningsbeslut.

AVGÖRANDE

Hovrätten undanröjer fastighetsdomstolens utslag samt lantmäterimyndighetens båda beslut den 22 juni 2005 och den 12 januari 2006 i dess helhet, med undantag för vad lantmäterimyndigheten bestämt om ersättning till sakkunnig och kostnadsfördelning, samt ställer in förrättningen.

Hovrättens utslag meddelat: den 12 november 2008.

Mål nr: Ö 4054-07.

Lagrum: 1 § och 29 §ledningsrättslagen (1973:1144); 15 kap. 10 § och 16 kap. 11 §fastighetsbildningslagen.

Litteratur: SOU 2004:73 s. 38 och 73.