RH 2009:96

Hovrätten har, till följd av att partiellt prövningstillstånd beviljats avseende en av flera fordringar i ett mål om borgen, även meddelat prövningstillstånd i fråga om rättegångskostnaderna. Prövningstillståndet i den delen har begränsats till att endast gälla vad klaganden ska förpliktas att ersätta motparten för det fall att hovrätten skulle ändra tingsrättens dom i sakfrågan.

Helsingborgs tingsrätt

Tingsrätten (rådmannen Susanna Pålsson Helander) förpliktade i dom den 20 maj 2009 i ett mål om borgen svaranden, B.S., att till käranden, Raus Finans AB i likvidation, utge fyra olika kapitalbelopp, varav ett avsåg en tilläggskredit om 60 000 kr, jämte viss ränta och avtalad dröjsmålsränta. B.S. förpliktades även att ersätta Raus Finans AB i likvidation för dess rättegångskostnader.

Hovrätten

B.S överklagade tingsrättens dom.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Hanserik Romeling, Björn R. le Grand, referent, och Ingela Sundin) anförde i beslut den 21 oktober 2009 följande.

SKÄL

Hovrätten har gått igenom handlingarna i målet och kommit fram till att prövningstillstånd bör meddelas i den del av målet som gäller tilläggskrediten om 60 000 kr.

Till följd därav bör prövningstillstånd meddelas också i fråga om rättegångskostnaderna. Tingsrätten har prövat skäligheten av bolagets rättegångskostnader. B.S. har i sitt överklagande inte angripit tingsrättens bedömning i denna del. Den av tingsrätten bestämda ersättningen framstår också som skälig. Prövningstillståndet avseende rättegångskostnaderna bör därför begränsas till att gälla vad B.S. skall förpliktas att ersätta bolaget för det fall att hovrätten ändrar tingsrättens dom i frågan om betalningsskyldighet för tilläggskrediten.

I övriga delar av målet har hovrätten funnit att det i detta fall inte finns skäl att meddela prövningstillstånd.

SLUT

Hovrätten meddelar prövningstillstånd i frågan om skyldighet för B.S. att betala 60 000 kr jämte ränta enligt punkt 2 i tingsrättens domslut och i frågan om hur stor andel av Raus Finans AB:s i likvidation rättegångskostnad vid tingsrätten B.S. vid ändrad bedömning i denna del skall förpliktas att ersätta bolaget.

Hovrätten meddelar i övrigt inte prövningstillstånd. Tingsrättens dom står därför i dessa delar fast.

Hovrättens beslut meddelat: den 21 oktober 2009.

Mål nr: T 1457-09.

Lagrum: 49 kap. 14 § och 14 a §rättegångsbalken.

Litteratur: Prop. 2004/05:131 s. 187 ff.