RH 2010:88

Medförmyndare har ansetts kunna förordnas att ensam förvalta underårigs tillgångar.

Attunda tingsrätt

Överförmyndaren i Österåkers kommun ansökte om att tingsrätten skulle förordna U.L. till medförmyndare för underårige R.F., att ensam förvalta hela R.F:s egendom. U.L. förklarade sig villig att åta sig uppdraget. Överförmyndaren förklarade vidare att det inte yrkades att R.F:s mor tillika vårdnadshavare E.C. skulle entledigas från förmyndarskapet eftersom hon inte vidtagit några åtgärder som varit skadliga för R.F. i ekonomiskt hänseende.

Tingsrätten (tingsfiskalen Beatrice Blylod) förordnade i beslut den 28 juni 2010 med stöd av 10 kap. 8 § föräldrabalken U.L. till medförmyndare för R.F. Tingsrätten biföll dock inte överförmyndarens yrkande om att U.L. ensam skulle förvalta hela R.F:s egendom och anförde i denna del i huvudsak att ett sådant förordnande skulle vara lagstridigt eftersom 12 kap. 12 § föräldrabalken endast medger att förvaltningen fördelas på visst sätt mellan ställföreträdarna eller att vissa tillgångar ska förvaltas av en av dem ensam.

Hovrätten

Överförmyndaren överklagade beslutet och yrkade att hovrätten skulle förordna att U.L. som medförmyndare ensam skulle förvalta R.F:s tillgångar.

E.C. bereddes tillfälle att yttra sig men hördes inte av.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Kazimir Åberg och Ulrika Stenbeck Gustavson samt tf. hovrättsassessorn Daniel Severinsson, referent) anförde i beslut den 17 december 2010 följande.

SKÄL

Enligt 12 kap. 1 § första stycket föräldrabalken ska en förmyndare förvalta omyndigas tillgångar och företräda dem i angelägenheter som rör tillgångarna, med undantag för sådana tillgångar som anges i andra stycket i samma paragraf. Av bestämmelsens tredje stycke följer att förmyndare även i övrigt företräder den omyndige när detta inte enligt lag ska göras av någon annan.

I det här ärendet har tingsrätten med stöd av 10 kap. 8 § föräldrabalken förordnat en medförmyndare för R.F. Enligt 12 kap. 12 § föräldrabalken är huvudregeln i en sådan situation att ställföreträdarna utövar förvaltningen gemensamt, men rätten kan besluta att förvaltningen av tillgångarna ska fördelas på visst sätt mellan ställföreträdarna eller att vissa tillgångar ska förvaltas av en av dem ensam. Vägledande avgöranden eller förarbetsuttalanden när det gäller eventuella begränsningar av hur en sådan fördelning kan se ut saknas, men enligt hovrätten utesluter inte paragrafens ordalydelse ett förordnande om att en medförmyndare ensam ska förvalta alla tillgångar. Om det finns ett behov av ett sådant förordnande kan detta inte alltid tillgodoses genom fullmakt från den andra förmyndaren, eftersom en fullmakt när som helst kan återkallas vilket kan medföra praktiska problem.

Det förhållandet att en medförmyndare förordnas att ensam förvalta alla tillgångar innebär inte heller att den andra förmyndarens samtliga skyldigheter upphör, eftersom denne fortfarande i övrigt - tillsammans med medförmyndaren - kan företräda den omyndige i enlighet med 12 kap. 1 § tredje stycket föräldrabalken. Detta gäller t.ex. förmyndares åtals- och angivelserätt enligt 20 kap. 14 § första stycket första meningen rättegångsbalken.

Sammanfattningsvis finner hovrätten att övervägande skäl talar för att det bör vara möjligt att besluta att en medförmyndare ensam ska förvalta samtliga tillgångar. Av det som har framkommit i ärendet framgår att det är lämpligt att E.C. kvarstår som förmyndare och att U.L. förordnas att som medförmyndare för R.F. ensam förvalta hennes tillgångar. Tingsrättens beslut ska därför ändras i enlighet med överförmyndarnämndens överklagande.

SLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens beslut endast med det tillägget att medförmyndaren U.L. ensam ska förvalta R.F:s tillgångar.

Hovrättens beslut meddelat: den 17 december 2010.

Mål nr: ÖÄ 6071-10.

Lagrum: 10 kap. 8 § och 12 kap. 12 §föräldrabalken.