RH 2011:58

En ansökan om rättslig hjälp enligt lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål har avslagits då grunden för begäran om beslag har varit att säkerställa det allmännas och målsägandes krav på ersättning i ett brottmål. Begäran har ansetts sakna laglig grund.

Malmö tingsrätt

Retten i Glostrup i Danmark dömde den 15 september 2010 N.A. för grovt rån (røveri af særlig grov beskaffenhed) till fängelse 8 år. Domen har överklagats.

I samband med en förundersökning i Sverige mot R.A., som är bror till N.A., togs den 15 december 2010 ett ur av märket Rolex i beslag. Retten i Glostrup fann därefter i ett beslut av den 14 mars 2011 dels att uret tillhörde N.A., dels att uret skulle tas i beslag för att säkra såväl den danska statens anspråk på rättegångskostnader som målsägandens ersättningskrav i brottmålet rörande grovt rån i Danmark. Østre Landsret fastställde den 30 mars 2011 beslutet.

Företrädare för Københavns Vestegns Politi hemställde härefter i skrivelse (Retsanmodning), som inkom till Internationella åklagarkammaren i Malmö den 2 maj 2011, med hänvisning till bestämmelserna om internationell rättslig hjälp, om överlämnande (udlevering) av uret i syfte att kunna ta det i beslag för att säkerställa tidigare angivna ersättningskrav. Uret togs i beslag den 5 maj 2011 av Polismyndigheten i Skåne. Ändamålet med beslaget angavs vara att uret på grund av brott skulle förverkas.

Domskäl

Tingsrätten (chefsrådmannen Thed Adelswärd) anförde i beslut den 15 juli 2011 att grund för att överlämna uret förelåg då övervägande skäl talade för att uret tillhörde N.A. och då det framstod som klart mera sannolikt att klockan hade förvärvats med pengar som utgjort utbyte av brott än att så inte var fallet.

Hovrätten

N.A. överklagade beslutet och yrkade att hovrätten skulle ogilla åklagarens talan om beslag och avslå begäran om att i beslag tagen egendom skulle överlämnas till Danmark.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Lars Sjöström, hovrättsrådet Staffan Anderberg och adjungerade ledamoten Per G Hansson, referent) anförde i beslut den 21 oktober 2011:

SKÄL

Huvudregeln enligt lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål är att Sverige, på begäran av en annan stat, ska kunna vidta den begärda åtgärden om denna hade kunnat vidtas i ett svenskt förfarande (2 kap. 1 §). För sådana fall som det aktuella, dvs. när det begärs att beslagtagen egendom ska överlämnas till en annan stat, finns det särskilda regler av innebörd att egendomen får tas i beslag och överlämnas till den andra staten endast om den skäligen kan antas ha betydelse för utredningen om brott, vara frånhänd annan genom brott eller vara förverkad på grund av brott (4 kap. 19 §). För att ett överlämnande ska få ske krävs dessutom i sistnämnda fall att egendomen hade kunnat förverkas enligt svensk lag i en rättegång i Sverige och att det finns särskilda skäl att överlämna egendomen till den ansökande staten.

Grunden för den danska polisens hemställan är som framgått att säkerställa det allmännas och målsägandes krav på ersättning i det danska brottmålet. Någon möjlighet enligt svensk lag att för sådana syften förklara egendom förverkad finns inte. Den åtgärd som begärs har sålunda ett annat syfte än det som nämnda bestämmelse om beslag och överlämnande av egendom till annan stat förutsätter för sin tillämpning. Det saknas därför laglig möjlighet att ta Rolexuret i beslag och att överlämna det till Danmark. Ansökan om rättslig hjälp bör följaktligen avslås.

Hovrätten anmärker slutligen att det torde saknas möjlighet för hovrätten att överlämna Rolexuret med stöd av bestämmelserna om kvarstad i såväl nu aktuell lag som i lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska Unionen av frysningsbeslut (jfr Lindell m.fl, Straffprocessen, 2005, s. 144f).

BESLUT

Hovrätten avslår ansökan om rättslig hjälp och häver beslaget av klockan (Polismyndigheten i Skåne, beslagsprotokoll 2011-1200-BG5912).

Hovrättens beslut meddelat: den 21 oktober 2011.

Mål nr: Ö 2268-11.

Lagrum: 2 kap. 1 § och 4 kap. 19 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.

Litteratur: Lindell m.fl, Straffprocessen, 2005.