Lag (2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2005-06-09
Ändring införd
SFS 2005:500 i lydelse enligt SFS 2022:323
Ikraft
2005-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Allmänna bestämmelser

[K1]1 §  Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av rådets rambeslut 2003/577/RIF av den 22 juli 2003 om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial.

[K1]1 a §  Denna lag gäller inte om någon av följande författningar är tillämplig:

Prop. 2016/17:218: Paragrafen är ny och anger att lagen inte gäller om lagen om en europeisk utredningsorder är tillämplig. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.3.

Lagen om en europeisk utredningsorder kommer endast delvis att ersätta förevarande lag, som även omfattar verkställighet av frysningsbeslut som syftar till att säkerställa verkställighet av beslut om förverkande (se 1 kap. 2 § och 2 kap. 1 §). Dessa frysningsbeslut ...

[K1]2 §  Med frysningsbeslut avses i denna lag

 1. ett beslut om kvarstad enligt 26 kap.rättegångsbalken, som avser värdet av förverkad egendom, eller ett beslut om beslag eller kopiering enligt 2 kap. 1 § denna lag,
 2. ett beslut som har meddelats av en rättslig myndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen i samband med ett straffrättsligt förfarande, i syfte att tillfälligt hindra förstöring, omvandling, flyttning, överföring eller överlåtelse av egendom som i den staten kan omfattas av förverkande eller utgöra bevismaterial, och som har översänts till Sverige för erkännande och verkställighet. Lag (2022:323).

[K1]3 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna lag.

2 kap. Beslut i Sverige om frysning enligt denna lag och översändande från Sverige av frysningsbeslutet

Beslut i Sverige om beslag och kopiering

[K2]1 §  Åklagaren får, under de förutsättningar som anges i 27 kap. 1 § tredje stycket samt 2 och 3 §§rättegångsbalken, besluta om beslag av föremål, som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara förverkat på grund av brott och som kan antas komma att påträffas i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, trots att föremålet inte är tillgängligt vid beslutet.

[S2]Åklagaren får, under de förutsättningar som anges i 27 kap. 1 § tredje stycket och 17 a § andra stycketrättegångsbalken, besluta om kopiering av handlingar som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken och som kan antas komma att påträffas i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, trots att handlingarna inte är tillgängliga vid beslutet.

[S3]Beslut enligt första och andra styckena får inte verkställas i Sverige.

[S4]Det som sägs i detta kapitel om föremål ska också gälla i fråga om skriftlig handling. Lag (2022:323).

Översändande av frysningsbeslut

[K2]2 §  Ett frysningsbeslut enligt 1 kap. 2 § 1 som översänds från Sverige till en medlemsstat i Europeiska unionen för erkännande och verkställighet skickas av åklagare direkt till en behörig myndighet i den andra staten.

Det efterföljande förfarandet

[K2]3 §  När ett beslut om beslag som avses i 1 § har verkställts i den andra medlemsstaten tillämpas följande bestämmelser i 27 kap.rättegångsbalken:

[S2]6 § första stycket om rättens prövning,

[S3]7 § om tid för åtals väckande,

[S4]8 § första och fjärde styckena om hävande av beslag,

[S5]11 § om underrättelse, och

[S6]13 § om protokoll och om rätt för den som drabbats av ett beslag att erhålla bevis om beslaget.

[S7]Om ett föremål som tagits i beslag enligt 1 § överlämnas till Sverige, skall det tas i förvar av åklagaren och anses vara taget i beslag enligt rättegångsbalken.

[S8]Även om föremålet inte har överlämnats till Sverige när målet avgörs skall rätten med tillämpning av 27 kap. 8 § femte stycket rättegångsbalken pröva om beslaget fortfarande skall bestå.

[K2]3 a §  Rätten får, på yrkande av åklagaren, i en dom förordna att ett beslut om kvarstad till säkerhet för beslut om förverkande ska gälla under viss tid efter det att beslutet har vunnit laga kraft, dock längst till dess att beslutet om förverkande har verkställts i den andra staten. Lag (2011:424).

Prop. 2010/11:43: Paragrafen är ny. Den ger rätten en möjlighet att förordna att ett beslut om kvarstad ska gälla en tid efter det att domen har vunnit laga kraft, om detta krävs för att verkställa ett beslut om förverkande i en annan medlemsstat. Bestämmelsen har kommit till för att underlätta den praktiska tillämpningen av frysningsförfarandet. Den kommenteras i avsnitt 7.6.2.

Ett beslut om förlängd giltighet av ...

[K2]3 b §  När ett beslut om kopiering av handlingar har verkställts i den andra medlemsstaten ska 27 kap.17 c-17 e §§rättegångsbalken tillämpas.

[S2]En kopia som överlämnas till Sverige ska anses vara kopierad enligt 27 kap. 17 a § rättegångsbalken. Lag (2022:323).

[K2]4 §  I lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål finns bestämmelser om förfarandet vid ansökan om överlämnande till Sverige av egendom som omfattas av ett frysningsbeslut som har översänts enligt 2 §.

[K2]5 §  I lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m., i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom och i lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande i vissa fall finns bestämmelser om förfarandet vid verkställighet utomlands av förverkandebeslut, som avser egendom som omfattas av ett frysningsbeslut som har översänts enligt 2 §. Lag (2020:971).

Prop. 2010/11:43: I paragrafen har det förts in en upplysning om lagen om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen. I övrigt är paragrafen oförändrad.

Inledande bestämmelse

[K3]1 §  Ett frysningsbeslut som har meddelats i en annan medlemsstat i Europeiska unionen skall erkännas och verkställas i Sverige enligt bestämmelserna i detta kapitel.

Hur ärendet inleds

[K3]2 §  Ett frysningsbeslut skall skickas direkt till behörig åklagare. Frysningsbeslutet skall åtföljas av ett intyg som är upprättat i enlighet med bilagan till rambeslutet.

[S2]Frysningsbeslutet och intyget skall översändas skriftligen genom post, bud eller telefax. Efter överenskommelse i det enskilda fallet får dock översändandet ske på annat sätt.

Intyget

[K3]3 §  Det intyg som avses i 2 § första stycket skall vara skrivet på svenska, danska, norska eller engelska eller åtföljas av en översättning till något av dessa språk.

[S2]Om intyget saknas eller till form eller innehåll är så bristfälligt att det inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en prövning av frågan om verkställbarhet, skall åklagaren ge den andra medlemsstatens myndighet möjlighet att inom viss tid komma in med komplettering.

Verkställbarhetsförklaring

[K3]4 §  Om ett frysningsbeslut är verkställbart i Sverige, skall åklagaren meddela en verkställbarhetsförklaring.

[K3]5 §  Verkställbarhetsförklaring får inte meddelas

 1. om intyget saknas eller till form eller innehåll är så bristfälligt att det inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en prövning av frågan om verkställbarhet,
 2. om en sådan förklaring skulle strida mot bestämmelser om immunitet och privilegier,
 3. om frysningsbeslutet avser en skriftlig handling och det enligt 27 kap. 2 § rättegångsbalken hade funnits hinder mot att ta handlingen i beslag, eller
 4. om det i Sverige har meddelats en dom, åtalsunderlåtelse eller straff-varning för den gärning som i den andra medlemsstaten är föremål för det straffrättsliga förfarande i vilket frysningsbeslutet har meddelats. Lag (2022:323).

Prop. 2014/15:25: 1. om intyget saknas eller till form eller innehåll är så bristfälligt att det inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en prövning av frågan om verkställbarhet,

Andra frågor som tas upp i en verkställbarhetsförklaring

[K3]6 §  Åklagaren ska i verkställbarhetsförklaringen ange att frysningsbeslutet ska verkställas

 1. med tillämpning av 27 kap.10-13 §§rättegångsbalken, om frysningsbeslutet avser ett föremål eller en skriftlig handling som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara förverkad på grund av brott,
 2. som ett kvarstadsbeslut i brottmål, om frysningsbeslutet avser värdet av förverkad egendom, eller
 3. med tillämpning av 27 kap.17 a och 17 c §§rättegångsbalken. Lag (2022:323).

[K3]7 §  Om den andra medlemsstatens myndighet har begärt att ett visst förfarande ska tillämpas när ett frysningsbeslut verkställs enligt 6 §1 eller 3, ska åklagaren i verkställbarhetsförklaringen ange att det begärda förfarandet ska tillämpas. Detta gäller dock inte om förfarandet strider mot grundläggande principer i den svenska rättsordningen. Lag (2022:323).

Tidsfrist för verkställigheten

[K3]8 §  Ett frysningsbeslut som är verkställbart i Sverige skall verkställas skyndsamt och om möjligt inom 24 timmar från det att åklagaren mottog beslutet och det intyg som avses i 2 § första stycket.

Uppskjutande av verkställigheten

[K3]9 §  Åklagaren får bestämma att verkställigheten av ett frysningsbeslut skall skjutas upp på viss tid

 1. om verkställigheten skulle kunna skada en pågående utredning om brott, eller
 2. om frysningsbeslutet avser egendom som i ett annat straffrättsligt förfarande är tagen i beslag eller belagd med kvarstad.

[S2]Åklagaren får förlänga den bestämda tiden.

Förfarandet vid verkställigheten

[K3]10 §  När ett frysningsbeslut ska verkställas enligt 6 §1 eller 3 får husrannsakan, genomsökning på distans, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning göras enligt reglerna i 28 kap.rättegångsbalken.

[S2]Om frysningsbeslutet avser en försändelse som väntas komma in till ett befordringsföretag, får åklagaren begära rättens förordnande om att försändelsen, när den kommer in, ska hållas kvar till dess att verkställighet har skett. Bestämmelserna i 27 kap.9 § andra stycket och tredje stycket första meningen rättegångsbalken ska tillämpas.

[S3]Husrannsakan eller genomsökning på distans får göras enligt första stycket och en försändelse får hållas kvar enligt andra stycket även om den gärning som frysningsbeslutet avser inte motsvarar brott enligt svensk lag, om det för gärningen kan dömas till fängelse i den andra medlemsstaten. Lag (2022:323).

[K3]11 §  När ett frysningsbeslut ska verkställas enligt 6 § 2 får åklagaren, under de förutsättningar som anges i 26 kap. 3 § tredje stycket rättegångsbalken, ta egendom i förvar till dess frysningsbeslutet har verkställts. Husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får då göras enligt reglerna i 28 kap. samma balk.

[S2]Om egendom tas i förvar ska 26 kap.3 a och 3 b §§rättegångsbalken tillämpas.

[S3]Egendom får tas i förvar enligt första stycket även om den gärning som frysningsbeslutet avser inte motsvarar ett brott enligt svensk lag. Detsamma gäller i fråga om att göra husrannsakan, om det för gärningen kan dömas till fängelse i den andra medlemsstaten. Lag (2020:971).

[K3]12 §  Polismyndigheten, Tullverket eller Kustbevakningen ska biträda åklagaren när ett frysningsbeslut ska verkställas enligt 6 §1 eller 3 och när egendom ska tas i förvar enligt 11 §. Lag (2022:323).

Åklagarens tillgång till register

[K3]13 §  Åklagaren skall vid utredning och prövning av ärenden enligt denna lag ha tillgång till uppgifter ur belastningsregistret och misstankeregistret enligt vad som är föreskrivet om tillgång till sådana uppgifter i verksamhet hos åklagarmyndighet för beslut om förundersökning och åtal.

Upphävande av en verkställbarhetsförklaring

[K3]14 §  Åklagaren ska upphäva en verkställbarhetsförklaring

 1. om det framkommer att ett frysningsbeslut inte får verkställas i Sverige,
 2. om egendomen inte kan påträffas här, eller
 3. om begäran om erkännande och verkställighet av ett frysningsbeslut återkallas.

[S2]Åklagaren får inte upphäva en verkställbarhetsförklaring efter att ett frysningsbeslut har verkställts och verkställbarhetsförklaringen prövats av rätten.

[S3]Om åklagaren upphäver en verkställbarhetsförklaring, ska verkställighetsåtgärder som gjorts återgå och en kopia som framställts med tillämpning av 27 kap. 17 a § rättegångsbalken förstöras. Lag (2022:323).

Motivering av beslut

[K3]15 §  Åklagarens beslut att inte meddela eller att upphäva en verkställbarhetsförklaring eller att skjuta upp verkställigheten skall innehålla skälen för beslutet.

Rättens prövning

[K3]16 §  När ett frysningsbeslut har verkställts, skall åklagaren skyndsamt begära rättens prövning av verkställbarhetsförklaringen. Behörig är varje tingsrätt inom vars domkrets frysningsbeslutet har verkställts eller, om flera frysningsbeslut har verkställts, en tingsrätt inom vars domkrets något av frysningsbesluten har verkställts.

[S2]Vid rättens handläggning tillämpas reglerna om domstols handläggning i brottmål, om inte annat sägs i denna lag. Tingsrätten skall så snart det kan ske hålla förhandling i ärendet, om en förhandling inte uppenbart skulle sakna betydelse för prövningen. Vid en förhandling tillämpas bestämmelserna i 24 kap. 17 § andra stycket rättegångsbalken.

[K3]17 §  Om rätten fastställer åklagarens verkställbarhetsförklaring, ska rätten bestämma hur länge verkställigheten av frysningsbeslutet ska bestå. Rätten får förlänga den bestämda tiden. Om det inte längre finns tillräckliga skäl för att verkställigheten av frysningsbeslutet ska bestå, ska verkställbarhetsförklaringen upphävas av rätten.

[S2]Om en verkställbarhetsförklaring upphävs, ska verkställighetsåtgärder som gjorts återgå och en kopia som framställts med tillämpning av 27 kap. 17 a § rättegångsbalken förstöras.

[S3]När rätten bestämmer hur länge verkställigheten av frysningsbeslutet ska bestå får rätten uppställa villkor som är påkallade av hänsyn till enskilds rätt eller som är nödvändiga från allmän synpunkt.

[S4]Rätten får inte ändra ett beslut enligt första stycket eller ett villkor som har ställts upp enligt tredje stycket utan att åklagaren fått tillfälle att yttra sig. Lag (2022:323).

Det efterföljande förfarandet

[K3]18 §  En ansökan om överlämnande av egendom som är föremål för verkställighet enligt denna lag handläggs och prövas enligt lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål. Något beslut om beslag skall inte meddelas i ett sådant ärende.

[S2]Om rätten i ett sådant ärende beslutar att egendomen skall överlämnas till den ansökande staten, skall rätten samtidigt pröva om verkställigheten av frysningsbeslutet skall bestå till dess att beslutet om överlämnande har verkställts.

[K3]19 §  En verkställighet i Sverige av ett beslut om förverkande av egendom som är föremål för verkställighet enligt denna lag handläggs och prövas enligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m., enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom eller enligt lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande i vissa fall. Något beslut om beslag eller kvarstad ska inte meddelas i ett sådant ärende.

[S2]En ansökan eller ett beslut om förverkande enligt första stycket får skickas till den åklagare som har handlagt ärendet enligt denna lag. Åklagaren ska

 1. vidarebefordra beslutet om förverkande till Kronofogdemyndigheten, om beslutet har sänts över av en myndighet i en annan medlemsstat enligt lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande i vissa fall,
 2. vidarebefordra ansökan till Kronofogdemyndigheten, om ansökan har gjorts av en myndighet i Danmark eller Finland enligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m., och
 3. vidarebefordra ansökan till Justitiedepartementet, om ansökan har gjorts enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom.

[S3]Om rätten i ett ärende enligt andra stycket 3 beslutar att egendom ska förklaras förverkad, ska rätten samtidigt pröva om verkställigheten av frysningsbeslutet ska bestå till dess att beslutet om förverkande vinner laga kraft. Lag (2020:971).

Prop. 2006/07:34: Ändringen innebär att åklagaren skall vidarebefordra en ansökan om verkställighet av ett beslut om förverkande av egendom enligt lagen till Kronofogdemyndigheten, om ansökan har gjorts av en myndighet i Danmark eller Finland. Frågan har berörts i avsnitt 3.

Prop. 2010/11:43: I första stycket har en hänvisning införts om att det finns verkställighetsregler även i lagen om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen.

I andra stycket regleras vilken myndighet ett utländskt beslut om förverkande ska vidarebefordras till, när den andra staten utnyttjat möjligheten att sända det direkt till den åklagare som handlagt frysningsärendet. ...

Överklagande av rättens beslut

[K3]20 §  Vid överklagande av rättens beslut enligt 16 och 17 §§ samt av beslut enligt 18 och 19 §§, såvitt avser frågan om verkställigheten av frysningsbeslutet skall bestå, tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av domstols beslut angående en åtgärd som avses i 25-28 kap. samma balk.

Ändringar

Lag (2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2004/05:287, Prop. 2004/05:115, Bet. 2004/05:JuU34
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2007:280) om ändring i lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut

Förarbeten
Rskr. 2006/07:128, Prop. 2006/07:34, Bet. 2006/07:CU15
Omfattning
ändr. 3 kap 19 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2011:424) om ändring i lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut

Förarbeten
Rskr. 2010/11:186, Prop. 2010/11:43, Bet. 2010/11:JuU16
Omfattning
ändr. 2 kap. 5 §, 3 kap. 19 §, rubr. närmast före 2 kap.; ny 2 kap. 3 a §
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2015:86) om ändring i lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut

Förarbeten
Rskr. 2014/15:102, Prop. 2014/15:25, Bet. 2014/15:JuU9
Omfattning
ändr. 3 kap. 5 §
Ikraftträder
2015-07-01

Lag (2017:1009) om ändring i lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut

Förarbeten
Rskr. 2017/18:28, Prop. 2016/17:218, Bet. 2017/18:JuU4
Omfattning
ny 1 kap. 1 a §
Ikraftträder
2017-12-01

Lag (2020:971) om ändring i lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut

Förarbeten
Rskr. 2020/21:56, Prop. 2019/20:198, Bet. 2020/21:JuU9
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 kap. 1 a §, 2 kap. 5 §, 3 kap. 11, 19 §§
Ikraftträder
2020-12-19

Lag (2022:323) om ändring i lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet av frysningsbeslut i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2021/22:243, Prop. 2021/22:119, Bet. 2021/22:JuU15
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 §, 3 kap. 5, 6, 7, 10, 12, 14, 17 §§, rubr. 2 kap., rubr. närmast före 2 kap. 1 §; ny 2 kap. 3 b §
Ikraftträder
2022-06-01