RH 2011:59

Införsel av en Kalashnikov med 25 skarpa patroner har bedömts som grov smuggling med ett straffvärde motsvarande fängelse i ett år och sex månader.

Malmö tingsrätt

Åklagaren yrkade ansvar för E.A. för grov smuggling enligt följande. E.A. har den 17 augusti 2011 i Malmö i samband med införsel till landet, genom att underlåta att anmäla införseln av ett helautomatiskt vapen av märket Kalashnikov och tillhörande magasin laddat med 25 skarpa patroner till tullbehandling, uppsåtligen brutit mot ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införseln. - Brottet är med hänsyn till att det avsett ett helautomatiskt vapen och tillhörande skarp ammunition och då vapnet uppenbarligen varit avsett att komma till brottslig användning att anse som grovt.

Tingsrätten (rådmannen Ingegärd Lind samt nämndemännen Ulf Häggh, Mikael Larsson och Yvonne Paulinmar) dömde i dom den 6 oktober 2011 E.A. för grov smuggling till fängelse ett år och sex månader. Han utvisades också ur riket med förbud att återvända hit före den 6 oktober 2016.

Tingsrätten fann det på närmare angivna skäl utrett att E.A. uppsåtligen och mot betalning transporterat vapnet och ammunitionen från Bosnien-Hercegovina till Sverige. Beträffande brottsrubricering, påföljd och utvisning anförde tingsrätten följande i sina

DOMSKÄL

Brottet har avsett ett helautomatiskt vapen och tillhörande skarp ammunition. Smuggling av vapen av det aktuella slaget måste antas ske i avsikt att vapnet ska komma till användning vid brottslig verksamhet. Med hänsyn härtill är smugglingsbrottet att bedöma som grovt.

E.A. har beträffande sina personliga förhållanden uppgett: Han är bosatt i Bosnien-Hercegovina med sin fru och två barn. De lever under spartanska förhållanden. Han har i hemlandet dömts för en stöld. Han får behandling mot sitt narkotikamissbruk på Institutet mot Narkotika i Bosnien-Hercegovina. Behandlingen består av psykoterapi och mediciner.

Enligt tingsrättens mening har smugglingsbrottet ett straffvärde som motsvarar fängelse i ett år och sex månader.

Det brott som E.A. gjort sig skyldig till är med hänsyn till straffvärdet så allvarligt att det enligt tingsrättens uppfattning utgör grund för utvisning. Med hänsyn härtill och då E.A. saknar anknytning till Sverige ska utvisningsyrkandet bifallas. Återreseförbudets längd bör bestämmas till 5 år.

Någon annan påföljd än fängelse kan inte komma i fråga. E.A. kan enligt tingsrättens mening inte anses lida sådant men av utvisningsbeslutet att detta ska beaktas vid straffmätningen.

Hovrätten

E.A. överklagade tingsrättens dom och yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalet eller i andra hand sätta ner fängelsestraffet. Åklagaren yrkade anslutningsvis straffskärpning.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Lars Göran Abelson, hovrättsrådet Bob Nilsson Hjorth, referent, adjungerade ledamoten Charlotte Ottosen samt nämndemännen Barbro Erlström och Anne Wågström) meddelade dom den 6 december 2011.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Hovrätten har tagit del av samma utredning som tingsrätten.

Den prövning som hovrätten har gjort av bevisningen och av de rättsliga frågorna har lett till att hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömningar i samtliga frågor. Den överklagade domen ska därför fastställas utan några ändringar.

DOMSLUT

Hovrätten fastställer tingsrättens domslut utan några ändringar.

Hovrättens dom meddelad: den 6 december 2011.

Mål nr: B 2897-11.

Lagrum: 3 § första stycket och 5 §smugglingslagen (2000:1225).