lagen.nu

RH 2011:80

Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott-summariska referat.

Brott: Försök till mord

Fängelse: 8 år

Hovrätten: Lika med tingsrätten finner hovrätten utrett att knivhugget har orsakat livshotande skador.

Hovrätten ansluter sig till tingsrättens resonemang även i fråga om V har varit i tillräcklig grad medveten om vad han gjort för att hållas ansvarig för sitt handlande liksom även i övrigt i frågan om hans uppsåt. Hovrätten beaktar därvid särskilt det sätt på vilket knivhugget utdelades; V gick direkt fram mot A, kom nära inpå honom och satte med en armrörelse runt honom kniven i hans rygg. V saknade vid tillfället egentlig kontroll över vilken skada hugget skulle komma att medföra. På grund härav och på av tingsrätten i övrigt angivna skäl kommer hovrätten lika med tingsrätten till den slutsatsen att V har haft uppsåt att beröva A livet och att fara för brottets fullbordan har varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Skäl saknas att rubricera gärningen som annat än försök till mord.

Det saknas skäl att frångå tingsrättens bedömningar vad gäller påföljd och skadestånd.

Metadata

Domstol
Hovrätten för Västra Sverige
Avgörandedatum
2011-06-15
Målnummer
B1007-11
Lagrum
3 kap. 1 §, 2 § och 11 § samt 29 kap. 1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 § och 7 § brottsbalken (1962:700)
Litteratur
Källa
Domstolsverket
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation