RH 2011:85

Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska referat.

Brott: Mord, försök till mord m.m.

Fängelse: 18 år

Hovrätten anser att det saknas skäl att ifrågasätta slutsatserna i den rättspsykiatriska undersökningen. L ska således inte särbehandlas i påföljdshänseende utan påföljden ska bestämmas till fängelse.

Påföljden för mord är fängelse på viss tid, lägst tio är och högst 18 år, eller på livstid. Domstolen ska göra en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet och bör enligt förarbetena (prop. 2008/09:118 s. 43 f) använda hela straffskalan vid straffmätningen. Fängelse på livstid bör förbehållas de allvarligaste fallen, dvs. där det finns skäl att döma till svårare straff än fängelse i 18 år. Fängelse på livstid kan t.ex. väljas när domstolen ska bestämma ett gemensamt straff för flera mord eller ett mord och annan allvarlig brottslighet.

L döms nu för mord, försök till mord i två fall, grovt vapenbrott, vållande till kroppsskada samt framkallande av fara för annan.

Vid bedömningen av straffvärdet av den samlade brottsligheten gör hovrätten följande överväganden.

När det gäller mordet på N finner hovrätten att några särskilda förmildrande omständigheter inte föreligger och att den psykiatriska utredningen inte ger stöd för att L haft starkt nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande. Händelseförloppet synes visserligen gått fort men det är försvårande att L riktat sitt vapen på nära håll och avlossat tre, vart och ett i sig dödande, skott mot den skyddslöse N:s huvud. Brottet har ett straffvärde som ligger i den över delen av straffskalan för fängelse på viss tid.

När det gäller försök till mord avser brottet ett angrepp med skjutvapen på två polismän i deras tjänsteutövning. Brottet har ett högt straffvärde. Detsamma gäller för vapenbrottet som avser innehav av revolver och ammunition i bostaden under två års tid. Den övriga brottsligheten är allvarlig då den avser oaktsamt handlande med skarpladdat vapen.

Hovrätten finner mot denna bakgrund att det sammanlagda straffvärdet överskrider fängelse 18 år. Påföljden ska därför bestämmas till fängelse på livstid.