RH 2011:88

Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska referat.

Brott: Försök till dråp m.m.

Fängelse: 4 år

Hovrätten: I likhet med tingsrätten finner hovrätten utrett att E kastat en kniv mot A som dock hann böja undan kroppen, med följd att kniven, med skaftet före, träffade A på axeln. Hade han inte böjt undan kroppen skulle kniven sannolikt ha träffat halsen eller ansiktet. De omständigheterna att A av träffen åsamkats ett blåmärke och att kniven fortsatt flera meter efter att den träffat A talar för att E kastat kniven med stor kraft. Vilket avstånd det varit mellan E och A är således inte av någon avgörande betydelse. Dock framgår av de i målet hörda personernas berättelser samt brottsplatsundersökningsprotokoll och där tillhörande fotografier att det varit fråga om ett betydligt kortare avstånd mellan E och A än de 10,5 meter som E gjort gällande. Då det saknas anledning att tro att A och B skulle tala osanning är utrett att kniven roterat, i vart fall vid något tillfälle, i luften. För det fall att kniven med spetsen före hade träffat halsen eller ansiktet på A hade det funnits en konkret och allvarlig risk för att han skulle åsamkas dödliga skador.

Det har i målet inte framkommit annat än att E vetat om att ett handlande som det nu aktuella innebär livsfara. På de skäl som tingsrätten anfört finner hovrätten att E haft ett s.k. likgiltighetsuppsåt till huruvida hans handlande skulle beröva A livet. E ska således fällas till ansvar för försök till avsiktligt dödande. På de av tingsrätten angivna skälen bör brottet bedömas som försök till dråp.