RH 2011:92

Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska referat.

Brott: Försök till mord

Fängelse: 8 år

Tingsrätten: Med hänsyn till brottens art och straffvärde kan annan påföljd än fängelse inte komma ifråga. Straffets längd bör med beaktande av lagändringen i 29 kap 1 § brottsbalken angående skärpta straff för allvarliga våldsbrott bestämmas till åtta år.

Hovrätten: I fråga om åtalet för försök till mord anser hovrätten, liksom tingsrätten, att N medvetet stack en kniv i H:s bröst och att han därigenom orsakade henne livshotande skador. Hovrätten anser att det står klart att ett knivstick som är riktat mot bröstet och som är så kraftigt att kniven tränger in och orsakar t.ex. lungskador typiskt sett medför en avsevärd risk för att personen ska berövas livet. Detta måste N förstått när han stack H med kniven. Av betydelse är också att han tidigare uttalat att han skulle döda henne och att han inte efter knivsticket undersökte hur det stod till med henne utan i stället försvann från platsen. Det som nu sagts leder enligt hovrättens mening till slutsatsen att N var likgiltig för om H skulle avlida till följd av hans handlande. På grund härav och då fara för brottets fullbordan förelegat är det, som tingsrätten ansett, styrkt att N uppsåtligen försökt döda H. Gärningen ska, som tingsrätten anfört, bedömas som försök till mord.

Av betydelse är också att han tidigare uttalat att han skulle döda henne och att han inte efter knivsticket undersökte hur det stod till med henne utan i stället försvann från platsen. Det som nu sagts leder enligt hovrättens mening till slutsatsen att N var likgiltig för om H skulle avlida till följd av hans handlande. På grund härav och då fara för brottets fullbordan förelegat är det, som tingsrätten ansett, styrkt att N uppsåtligen försökt döda H. Gärningen ska, som tingsrätten anfört, bedömas som försök till mord.

Vad i övrigt gäller skadestånd och påföljd, instämmer hovrätten i tingsrättens bedömningar.