RH 2012:26

Påföljden för fildelning som varit av begränsad omfattning och skett utan kommersiellt syfte har bestämts till ett förhållandevis högt bötesstraff. Gärningen har bestått i att en person olovligen har gjort 44 ljudupptagningar tillgängliga för allmänheten genom överföring via Internet.

Uppsala tingsrätt

Åklagaren väckte talan mot K.M. för brott mot upphovsrättslagen (1960:729) enligt följande gärningsbeskrivning.

K.M. har den 11 juli 2009 från sin bostad på (här utelämnat) i Uppsala uppsåtligen, med användande av datorutrustning med Internet uppkoppling och fildelningsprogrammet DC++, olovligen gjort de 44 ljudupptagningar som framgår av bilaga till stämningsansökan (ej bifogad här) tillgänglig för allmänheten genom överföring via Internet. Härigenom har K.M. gjort intrång i respektive målsägandens ensamrätt till ljudupptagningarna.

K.M. erkände gärningen.

Domskäl

Tingsrätten (nämndemännen Alejandra Ezpeleta och Fatma Aksal) anförde i dom den 18 februari 2011 - efter att ha funnit åtalet för brott mot upphovsrättslagen styrkt i enlighet med åklagarens gärningspåstående - följande i påföljdsdelen.

DOMSKÄL

K.M. är med undantag för en trafikförseelse tidigare ostraffad och lever under ordnade förhållanden. Det är fråga om ett bagatellbrott som såvitt framkommit inte lett till någon ekonomisk skada för målsägandena. Påföljden kan därför stanna vid böter. Straffvärdet understiger 30 dagsböter. K.M. ska därför ådömas penningböter.

Rådmannen Anders Norin och nämndemannen Bert Karlsson var skiljaktiga såvitt avsåg frågan om påföljd och anförde:

K.M. har gjort sig skyldig till brott mot upphovsrättslagen genom att tillgängliggöra 44 musikstycken på Internet med hjälp av fildelningsprogrammet DC++ utan tillstånd av rättighetshavarna. Vi delar inte majoritetens uppfattning att det är fråga om ett bagatellbrott som inte förskyller annat än penningböter. Snarare har lagstiftaren i olika sammanhang framhållit de problem som olovlig fildelning innebär för upphovsrättshavarna och andra (se exempelvis bet. 2008/09:NU11). Mängden musikfiler som gjorts tillgängliga är inte sådan att det på den grunden finns skäl att bestämma påföljden till fängelse. Inte heller på annan grund föreligger sådana skäl. Mot den bakgrunden och med beaktande av den sparsamma praxis som finns på området bör påföljden istället bestämmas till ett kännbart bötesstraff, närmare bestämt 80 dagsböter. Med utgångspunkt i vad som framkommit om K.M:s ekonomiska och personliga förhållanden ska varje dagsbot bestämmas till 160 kr. I övrigt är vi ense med majoriteten.

DOMSLUT

Tingsrätten dömer K.M. för brott mot upphovsrättslagen till penningböter 2 000 kr.

Hovrätten

Åklagaren överklagade tingsrättens dom och yrkade att K.M. skulle dömas till villkorlig dom och böter.

K.M. bestred ändring.

Domskäl

Hovrätten (hovrättspresidenten Fredrik Wersäll samt hovrättsråden Anders Dereborg, referent, och Ulrika Stenbeck Gustavson) anförde i dom den 14 juli 2011 bl.a. följande.

DOMSKÄL

I enlighet med tingsrättens i denna del inte överklagade dom ska K.M. dömas för brott mot upphovsrättslagen enligt åtalet.

Åklagaren har i hovrätten gjort gällande att K.M:s gärning - mot bakgrund av praxis och den syn på olovlig fildelning som kommit till uttryck i hovrättens för Västra Sverige dom i mål B 4465-06 och i Svea hovrätts deldom den 26 november 2010 i mål B 4041-09 (det s.k. Pirate Bay-målet) - bör föranleda en påföljd på fängelsenivå. Åklagaren har framhållit att det olovliga tillgängliggörandet har skett i ett publikt fildelningsnätverk samt att möjligheterna att kopiera ljudupptagningarna och sprida dem vidare har varit i princip obegränsade.

K.M. har i hovrätten påpekat bl.a. att det är oklart om någon nedladdning av de aktuella ljudupptagningarna överhuvudtaget har skett, att någon egentlig skada för målsäganden inte är påvisad och att gärningen inte hade något kommersiellt syfte.

K.M. har olovligen gjort 44 musikstycken tillgängliga för allmänheten på Internet med hjälp av ett fildelningsprogram. Förfarandet har medfört en avsevärd risk för spridning av de skyddade verken. Den i målet aktuella fildelningen måste dock, även med hänsyn till antalet musikstycken, anses ha varit av begränsad omfattning. Gärningen har inte heller, såvitt känt, utgjort något led i en organiserad verksamhet eller bedrivits i kommersiellt syfte. Något vinstmotiv har inte förelegat. Påföljden bör med hänsyn till dessa omständigheter bestämmas till ett förhållandevis högt bötesstraff.

DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten bestämmer påföljden till 80 dagsböter å 160 kr.

Hovrättens dom meddelad: den 14 juli 2011.

Mål nr: B 2330-11.

Lagrum: 5 kap. 46 § samt 7 kap.53 och 57 §§upphovsrättslagen (1960:729).