RH 2012:4

Utmätning av personbil med ett uppskattat värde om 5 000 kr har inte ansetts som en försvarlig åtgärd enligt 4 kap. 3 § utsökningsbalken.

Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten beslutade om utmätning av en personbil tillhörande L.A. med stöd av 4 kap. 18 § utsökningsbalken. Utmätningen avsåg skulder till totalt sex borgenärer och uppgick till 42 367 kr vid utmätningstillfället.

Tingsrätten

L.A. överklagade Kronofogdemyndighetens beslut. Han yrkade att beslutet skulle upphävas.

Kronofogdemyndigheten anförde i yttrande till tingsrätten att fordonet var i gäldenärens besittning och registrerat på honom samt att värdet på bilen uppskattades till 5 000 kr. Vidare fanns enligt Kronofogdemyndighetens bedömning ingen möjlighet till att undanta bilen från utmätning eftersom L.A. var folkpensionär och därmed inte var i behov av bilen i sin förvärvsverksamhet.

Domskäl

Tingsrätten (rådmannen Annacarin Rathsman) anförde i beslut den 16 november 2011:

TINGSRÄTTENS SKÄL

Vid utmätning ska skälig hänsyn tas till vad gäldenärens familj brukar och behöver enligt 5 kap. 2 § första stycket utsökningsbalken. Det ska även beaktas om gäldenären eller någon i hans familj lider av lyte eller allvarlig sjukdom enligt 5 kap. 2 § andra stycket. L.A. har anfört att han och hans sambo lider av ohälsa och inkommit med läkarintyg till styrkande av sin sambos sjukdom. Läkarintyget visar dock inte att fordonet som familjen brukar eller behöver, vare sig på grund av hans egen eller sambons ohälsa, kan undantas från utmätning. Tingsrätten finner därmed inte skäl att göra en annan bedömning än den som Kronofogdemyndigheten har gjort. Utmätningen ska därmed bestå.

SLUT

Överklagandet av Kronofogdemyndighetens beslut avslås.

Göta hovrätt

L.A. överklagade till Göta hovrätt och yrkade att hovrätten skulle upphäva beslutet om utmätning.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Björn Karlsson, referent, Niklas Rundberg och Charlotta Sundin) anförde i beslut den 17 januari 2012:

HOVRÄTTENS SKÄL

Till stöd för sitt överklagande har L.A. anfört att han är i behov av bilen med hänsyn till att både han och hans sambo lider av sjukdom, att de bor i glesbygden två mil från närmaste tätort och att det saknas allmänna kommunikationer.

Enligt 4 kap. 3 § utsökningsbalken ska utmätning ske endast om det belopp som kan beräknas flyta in, efter avdrag för kostnader som uppkommer efter utmätningen, ger ett överskott som gör åtgärden försvarlig. I förarbetena till bestämmelsen anges att vid bedömningen av om utmätningen ska anses som försvarlig ska hänsyn tas både till Kronofogdemyndighetens arbetsinsats och till olägenheterna som utmätningen innebär för gäldenären. Egendom som kräver större arbetsinsatser i form av transport, förvaring, värdering och annonsering och som innebär ett stort ingrepp ur gäldenärens synvinkel anges som exempel på fall då utmätning kan framstå som oförsvarlig (se prop. 1993/94:50 s. 294 f.)

Kronofogdemyndigheten har gjort bedömningen att L.A:s personbil har ett värde om ca 5 000 kr. Enligt hovrättens mening finns det därmed skäl att anta att det belopp som kan flyta in - efter det att kostnader för transport, förvaring, värdering och försäljning har avräknats - kommer att ge ett mycket litet överskott. Det överskottet ska ställas i relation till det men som ingreppet innebär för L.A. Vid en sådan avvägning finner hovrätten att utmätningen måste anses som oförsvarlig.

SLUT

Med ändring av tingsrättens beslut upphäver hovrätten Kronofogdemyndighetens beslut att utmäta den aktuella bilen.

Hovrättens dom meddelad: den 17 januari 2012.

Mål nr: Ö 3192-11.

Lagrum: 4 kap. 3 § utsökningsbalken.