RH 2012:57

Avvisande av överklagande med stöd av 49 kap. 2 § första stycket rättegångsbalken.

Bakgrund

Sedan H.K.S. och T.L. tillsammans med andra deltagit i ett kulturprojekt i Göteborg för firandet av 200-årsminnet av H.C. Andersens födelse och H.K.S. beslutat sig för att lämna samarbetet, träffade han och T.L. den 4 februari 2005 en överenskommelse angående sina mellanhavanden till följd av projektet. Avtalet innehöll att tvister i anledning av avtalet skulle avgöras av Göteborgs tingsrätt och att domar och beslut från tingsrätten inte skulle överklagas. Överenskommelsen upptogs i ett skriftligt avtal.

H.K.S. yrkade därefter i två mål vid Göteborgs tingsrätt (mål nr T 2342-06 och T 1291-07) förpliktande för T.L. att till honom betala sammanlagt 463 850 kr jämte ränta. Till grund för yrkandet åberopade H.K.S. i första hand att han under år 2004 hade lånat ut pengar till T.L. motsvarande yrkat belopp.

T.L. yrkade i mål nr T 2139-07 förpliktande för H.K.S. att till henne betala 1 023 167 kr jämte ränta. Till grund för yrkandet åberopade hon i första hand villkor i parternas avtal den 4 februari 2005.

I dom den 14 juni 2011 ogillade tingsrätten H.K.S:s käromål samt fick T.L. delvis bifall till sitt käromål.

Hovrätten för Västra Sverige

Sedan H.K.S. överklagat tingsrättens dom yrkade T.L. att överklagandet skulle avvisas. Som grund för avvisningsyrkandet anförde hon att parterna skriftligen avtalat att inte överklaga en dom som meddelats med anledning av tvist som kan härledas till parternas samarbete kring 200-årsjubiléet av H.C. Andersens födelse och att de rättsförhållanden som prövats genom tingsrättens dom är desamma som dem som omfattas av avtalet. Hon anförde vidare att det, vid avtalets ingående, under alla omständigheter varit parternas avsikt att inte överklaga nu aktuell dom.

H.K.S. bestred yrkandet om avvisning.

T.L. yrkade ersättning för rättegångskostnader i hovrätten.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Åke Thimfors, hovrättsråden Britta Ekström och Anna-Karin Karlbom samt tf. hovrättsassessorn Malin Stensbäck) meddelade beslut den 20 februari 2012. I beslutet anförde hovrätten följande.

Har parter skriftligen avtalat att inte överklaga en dom som meddelas med anledning av en framtida tvist som kan härledas till ett visst angivet rättsförhållande, gäller enligt 49 kap. 2 § första stycket rättegångsbalken avtalet, om förlikning om saken är tillåten.

H.K.S. och T.L. har den 4 februari 2005 träffat en skriftlig överenskommelse angående sina mellanhavanden avseende arbetet kring anordnandet i Göteborg av 200-årsjubiléet av H.C. Andersens födelse. En klausul i detta avtal innebär att domar och beslut från tingsrätten i tvister i anledning av överenskommelsen inte ska överklagas.

Överklagandet omfattar tre mål vid tingsrätten som handlagts gemensamt och i vilka gemensam dom har meddelats. Den i första hand åberopade grunden för H.K.S:s båda käromål är hans penninglån till T.L. under år 2004. Dessa lån omfattas inte av 2005 års avtal. Den avtalade begränsningen i rätten att överklaga kan därmed inte anses hindra hovrättens prövning av överklagandet såvitt gäller H.K.S:s talan i tingsrättens mål nr T 2342-06 och T 1291-07.

T.L:s käromål däremot grundas i första hand på 2005 års avtal, och det är på den grunden som tingsrätten har bifallit hennes talan, låt vara att hon beloppsmässigt inte fått fullt bifall. Den överenskomna begränsningen avseende överklagande omfattar därmed T.L:s talan i tingsrättens mål nr T 2139-07. H.K.S. har följaktligen inte rätt att överklaga tingsrättens dom i denna del.

Vid angiven bedömning i avvisningsfrågan bör T.L. inte tillerkännas någon rättegångskostnadsersättning.

Hovrätten avvisar H.K.S:s överklagande av tingsrättens dom såvitt gäller tingsrättens mål nr T 2139-07 men ogillar yrkandet om avvisning i övrigt.

Hovrättens beslut meddelat: den 31 januari 2012.

Mål nr: T 3347-11.

Lagrum: 49 kap. 2 § första stycket rättegångsbalken.