RH 2012:65

En orangefärgad skylt som, på en transportenhet med farligt gods, placerats på insidan av fordonets framruta har varken ansetts vara placerad framtill eller ansetts vara tydligt synlig. Skylten har därför enligt gällande föreskrifter inte varit rätt placerad.

Västmanlands tingsrätt

Åklagaren väckte talan mot M.H. för brott mot lagen om transport av farligt gods, ringa brott, enligt följande gärningsbeskrivning.

M.H. har den 10 januari 2012 uppsåtligen eller av oaktsamhet framfört lastbil på E18 vid Råby rastplats inom Västerås kommun trots att orangefärgad skylt fram inte har varit rätt placerad.

M.H. förnekade gärningen. Förhör hölls - förutom med M.H. - på begäran av åklagaren med polisassistenten H.H.

Tingsrätten (nämndemännen Sven Busch och Fayad El-Natour) ogillade i dom den 8 juni 2012 åtalet och anförde bl.a. följande.

DOMSKÄL

Av 2 § andra stycket lagen (2006:263) om transport av farligt gods följer att farligt gods endast får transporteras på de villkor och under de förutsättningar som anges i denna lag eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Aktuella föreskrifter i förevarande fall är MBSFS 2011:1, även benämnda ADR-S. Av ADR-S 5.3.2.1.1 framgår att ”Transportenheter med farligt gods ska ha två vertikalt placerade rektangulära orangefärgade skyltar enligt 5.3.2.2.1. De ska placeras så att den ena är framtill och den andra baktill på transportenheten, båda vinkelrätt mot dennas längdriktning. De ska vara tydligt synliga.” Av ADR-S 5.3.2.2.1 följer bland annat att skyltarna ska vara reflekterande, att de ska förbli fastsatta oavsett fordonets position eller läge och att skyltarna inte får lossna vid 15 minuters omvälvande brand.

I målet är det fråga om den orangefärgade skylten har placerats på ett sådant sätt som föreskrivs. Att skylten som sådan uppfyller kraven är ostridigt. Av föreskriften följer att skylten för det första ska vara väl synlig framtill på transportenheten och för det andra ska vara fastmonterad så att den sitter fast oavsett fordonets position eller läge eller vid en brand. M.H. har uppgett att han skruvade fast skylten i instrumentpanelen med skruvar och hålband. Vittnet H.H. har uppgett att han inte var inne i förarutrymmet och kände om skylten satt fast eller inte. I avsaknad av utredning får det tas för visst att skylten var ordentligt fastskruvad på sätt som M.H. har anfört.

Avseende frågan om skylten var tydligt synlig framtill på transportenheten saknas närmare anvisningar om vad ”framtill” innebär. Tingsrätten finner därför att M.H:s placering av skylten uppfyller de krav som ställs. Avseende frågan om skylten är väl synlig har åklagaren inte förebringat någon utredning som visar att den orangefärgade skylten placerad i vindrutan inte skulle vara tydligt synlig eller att den skulle reflektera ljus dåligt. Mot bakgrund av ovanstående finner tingsrätten sammanfattningsvis att M.H. i förevarande fall har uppfyllt de krav som uppställs avseende skyltens placering. Åtalet ska därför ogillas.

DOMSLUT

Åtalet gillas.

Ordföranden, tingsnotarien Sofia Ekdahl, och nämndemannen Bengt Uppsäll var skiljaktiga och anförde följande.

En transport av farligt gods ska enligt gällande föreskrifter vara försedd med orangefärgade skyltar som ska vara fästa framtill respektive baktill på transportenheten samt vara reflekterande och tydligt synliga. Syftet med märkningen torde vara att det ska vara lätt att uppmärksamma att transporten innehåller farligt gods, till exempel vid en olycka. I förevarande fall var skylten placerad innanför vindrutan i sitt plastemballage. I avsaknad av tydlig praxis och förarbeten avseende hur rekvisiten ”framtill” och ”tydligt synlig” i förevarande bestämmelse ska tolkas kan vägledning hämtas i regleringen för placering av registreringsskylt på bil.

Hur en registreringsskylt på bil ska placeras följer av 7 kap.7 och 8 §§ förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Registreringsskyltar ska enligt förordningen placeras såväl framtill som baktill på en bil och de ska vara väl synliga och hållas i ett sådant skick att de lätt kan avläsas. Ordalydelsen har i praxis tolkats som att skylten ska vara placerad längst fram på bilen och det har inte ansetts varit tillräckligt att registreringsskylten placeras i vindrutan (se t.ex. Hovrätten för Västra Sveriges dom i mål B 3193-02 av den 25 april 2003). Syftet med den orangefärgade skylten får enligt vår mening anses vara jämställbart med registreringsskyltens syfte att identifiera bilen och dess ägare. Samma krav på att skylten ska vara tydligt synlig kan därför uppställas och därmed torde samma resonemang avseende skyltens placering kunna tillämpas i båda fallen.

Mot bakgrund av ovanstående anser vi att M.H:s placering av den orangefärgade skylten inte kan anses uppfylla de krav som ställs enligt gällande föreskrifter. Han har därmed gjort sig skyldig till brott mot lagen (2006:263) om transport av farligt gods, ringa brott, för vilket påföljden bör bestämmas till penningböter.

Hovrätten

Åklagaren överklagade tingsrättens dom och yrkade att M.H. skulle dömas i enlighet med åtalet och att påföljden skulle bestämmas till penningböter.

M.H. bestred ändring.

Målet avgjordes, med stöd av 51 kap. 13 § andra stycket 5 rättegångsbalken, utan huvudförhandling.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Linda Hallstedt och Gunilla Lundholm samt tf. hovrättsassessorn Philippe Benalal, referent) anförde i dom den 8 oktober 2012 bl.a. följande.

DOMSKÄL

I målet är inledningsvis utrett att M.H. den aktuella dagen på den plats som åklagaren påstått framfört lastbil med farligt gods. Mot bakgrund av gärningsbeskrivningen har hovrätten först att bedöma om den orangefärgade skylten framtill varit rätt placerad.

Som tingsrätten antecknat kompletteras lagen om transport av farligt gods av föreskrifter utfärdade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Av föreskrifterna framgår - såvitt nu är av intresse - att vid transport av farligt gods ska en orangefärgad skylt vara placerad framtill på transportenheten, vinkelrätt mot dennas längdriktning, och att skylten ska vara tydligt synlig (MSBFS 2011:1, ADR-S, avsnitt 5.3.2.1.1).

Av framlagd bevisning framgår att en orangefärgad skylt var placerad på framrutans insida. Utredningen i målet visar vidare inte annat än att skylten var placerad vinkelrätt mot fordonets längdriktning och att den var fastsatt mot fordonets vindruta. Med beaktande av syftet med skyltens placering - att snabbt och enkelt vid t.ex. en olycka uppmärksamma att transporten innehåller farligt gods - måste med föreskriften att skylten ska vara placerad ”framtill” på transportenheten avses att den ska vara placerad fram på transportenhetens utsida och där dessutom vara tydligt synlig. En skylt som placeras innanför framrutan på ett fordon är enligt hovrättens mening inte tydligt synlig eftersom det inte är naturligt att finna en skylt av detta slag på sådan plats. Det är också uppenbart att en skylt med denna placering till följd av reflexer i framrutans glas i olika lägen kan vara svår att notera. Dessutom finns det alltid en risk att andra föremål i förarhytten kan avleda uppmärksamheten från skylten.

Den aktuella skylten har således enligt hovrättens mening inte varit rätt placerad då den inte placerats framtill på transportenheten och inte heller varit tydligt synlig. M.H. har varit medveten om vilka föreskrifter som gällt för skyltens placering men har trots det inte uppfyllt dessa. Han har därmed, i varje fall av oaktsamhet, framfört lastbilen trots att skylten inte varit rätt placerad och ska därför dömas för brott mot lagen om transport av farligt gods. Gärningen kan med hänsyn till omständigheterna bedömas som ringa och påföljden ska därför bestämmas till penningböter.

DOMSLUT

Med ändring av tingsrättens dom dömer hovrätten M.H. enligt 16 § andra och tredje stycket lagen (2006:263) om transport av farligt gods för brott mot nämnda lag och bestämmer påföljden till penningböter 2 000 kr.

Hovrättens dom meddelad: den 8 oktober 2012.

Mål nr: B 6241-12.

Lagrum: 2 § andra stycket samt 16 § andra och tredje styckena lagen (2006:263) om transport av farligt gods; Avsnitt 5.3.2.1.1 i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (MSBFS 2011:1, ADR-S).