RH 2013:69

Vapenbrott, brottsrubricering och straffvärde - summariska referat.

Gärningspåstående: S har den 4 december 2012 på allmän plats på centralstationen i Sala uppsåtligen och utan att ha rätt till det innehaft ett avsågat hagelvapen och ammunition. - Brottet är grovt eftersom vapnet är avsågat och därmed inte har något lagligt användningsområde samt då vapnet innehavts på allmän plats.

Tingsrätten: Redan av S:s egna uppgifter framgår att han innehaft det avsågade hagelgeväret och dessutom burit det på allmän plats. Han har också haft ammunition till vapnet. Ett avsågat hagelgevär är ett vapen som endast kan användas i brottsliga sammanhang. Av utredningen framgår att inte bara pipan till vapnet är avsågad utan att stocken är förstörd, vilket i och för sig är brukligt när hagelgevär sågas av, allt för att göra vapnet mera lätthanterligt och lätt att dölja. Vapnet som sådant är således förstört. S:s förklaring att vapnet skulle sättas på väggen som prydnad framstår med hänsyn härtill och till att vapnet utifrån sin märkning knappast torde vara äldre än 20 år, som en uppenbar efterhandskonstruktion som kan lämnas därhän. Försvararen har särskilt framhållit att vapnet inte funktionstestats av SKL. Vapnet är av en enkel konstruktion och det saknas i och för sig anledning anta att vapnet inte skulle vara funktionsdugligt. Vid en samlad bedömning av S:s innehav av vapnet finner tingsrätten att åtalet är styrkt, att det saknar betydelse att vapnet inte funktionstestats av SKL och att gärningen är att bedöma som grovt vapenbrott.

S har nu förövat flera allvarliga brott (grovt vapenbrott, stöld, häleri och brott mot knivförbudslagen). Med hänsyn till att grovt vapenbrott är brott av sådan art att påföljden i allmänhet skall bestämmas till fängelse, till S:s återfall i brott av ensartat slag och till gärningarnas straffvärde samt då någon särskild omständighet som talar däremot inte framkommit finner tingsrätten att annan påföljd än fänglese nu inte kan ifrågakomma (fängelse 8 månader).

Hovrätten: Hovrätten gör inte någon annan bedömning än tingsrätten när det gäller rubriceringen av stöldbrottet och häleribrottet. När det gäller frågan om vapenbrottet ska rubriceras som grovt eller inte gör hovrätten följande bedömning.

De senaste ändringarna i 9 kap. 1 § andra stycket vapenlagen som reglerar grovt vapenbrott innebar att bestämmelsens tillämpningsområde utvidgades något. En av de omständigheter som särskilt ska beaktas är om vapnet har innehafts på allmän plats. Även i de fall där det inte kan befaras att vapnet kommer till omedelbar brottslig användning innebär förekomsten av skjutvapen som innehas utan tillstånd på en sådan plats en påtaglig risk för att människor kan komma till skada (prop. 2011/12:109 s. 18). Om någon skarp ammunition inte påträffas kan innehav av ett oladdat skjutvapen på allmän plats ändå bedömas som grovt brott. Så är t.ex. fallet där innehavet avsett ett särskilt farligt vapen, vilket även det särskilt ska beaktas vid bedömandet om brottet är grovt (a.a. s. 42). Detta kan t.ex. vara ett vapen som är manipulerat på visst sätt. S har haft med sig ett avsågat hagelgevär på ett tåg, som är allmän plats. Vapnet har inte något lagligt användningsområde och det förvarades tillsammans med ammunition. Som tingsrätten funnit är S:s uppgifter om skälen för innehavet sådana att de kan lämnas utan avseende. Trots att det får anses råda viss osäkerhet om vapnets funktionsduglighet är omständigheterna sammantaget sådana att brottet bör bedömas som grovt vapenbrott. Hovrätten gör inte heller någon annan bedömning än tingsrätten i fråga om val av påföljd eller straffmätning. Tingsrättens dom ska därför fastställas i sin helhet.