RH 2013:79

Vapenbrott, brottsrubricering och straffvärde - summariska referat.

Gärningspåstående: M har den 13 september 2012 i Lövgärdets centrum i Angered, som är allmän plats, uppsåtligen och olovligen innehaft en pistol med sju patroner i magasinet utan att ha rätt till det. Brottet är grovt eftersom vapnet innehafts på allmän plats och då vapnet har varit av särskilt farlig beskaffenhet.

Tingsrätten: När det gäller bedömningen av vapenbrottet anser tingsrätten att det ska bedömas som brott av normalgraden eftersom han endast innehaft vapnet under några minuter, att det inte har framkommit att han ingår i några kriminella kretsar eller att han har haft avsikt att använda vapnet och att vapnets farlighet, med tanke på att det är en ombyggd gaspistol med vissa defekter, inte är närmare utredd. Med hänsyn till att M döms för vapenbrott kan annan påföljd än fängelse inte komma ifråga (fängelse 2 månader).

Hovrätten: I enlighet med tingsrättens dom har M gjort sig skyldig till narkotikabrott, ringa brott, vid två tillfällen samt vapenbrott. Den fråga hovrätten har att ta ställning till är om vapenbrottet ska rubriceras som grovt eller av normalgraden.

Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om vapnet har innehafts på allmän plats eller om vapnet har varit av särskilt farlig beskaffenhet. Uppräkningen är inte uttömmande och en helhetsbedömning av alla omständigheter ska göras. Av förarbetena till bestämmelsen framgår det att innehav av ett skarpladdat skjutvapen på allmän plats regelmässigt bör bedömas som grovt brott. Bedömningen bör vara densamma vare sig patronen befinner sig i vapnets patronläge eller i magasinet eller i liknande utrymme, dvs. oavsett om vapnet är skjutklart eller inte (se prop. 2011/12:109 s. 42 f).

Det är utrett att M vid angivet tillfälle olovligen har innehaft en pistol med sju patroner i magasinet på Lövgärdets centrum i Angered, som är allmän plats.

Att under sådana omständigheter bära ett laddat vapen på sig innebär en uppenbar fara för att människor kan komma till skada även i de fall där det inte kan befaras att vapnet kommer till omedelbar brottslig användning. M:s innehav av pistolen ska således redan av denna anledning rubriceras som grovt vapenbrott.

Av utredningen framgår det bl.a. att vapnet är en ombyggd fungerande gaspistol med halvautomatisk funktion. Pistolen var laddad med sju patroner i magasinet. Det lagliga användningsområdet för ett vapen av denna typ är mycket begränsat. Detta får ses som en försvårande omständighet. Det ska dock beaktas att innehavet endast varit kortvarigt och M:s avsikt med innehavet kan inte anses ha varit att vapnet skulle komma till brottslig användning. Straffvärdet för de brott som M nu ska dömas för anser hovrätten uppgår till fängelse 6 månader. Med ett sådant straffvärde medför brottets art att det krävs starka skäl för att välja en annan påföljd än fängelse. Sådana skäl har inte framkommit. Påföljden ska därför bestämmas till fängelse.