RH 2014:67

Synnerligen grov misshandel - summariska referat.

Åtalet

A har knuffat omkull C. Han har sedan hoppat, stampat och sparkat på hennes huvud/bröstkorg och slagit henne med ett element i huvudet två gånger, allt medan hon låg ner. Misshandeln har sedan fortsatt när hon försökt krypa därifrån genom att A hoppat på hennes rygg och slagit henne bakifrån. A har vidare knuffat eller kastat in C i en vägg. Det hände den 7 juli 2014 på Dalstuga byväg inom Rättviks kommun. C fick smärta, blodvite, sår med slitskada i bindvävshinnan, blödning i vänstra ögats bindehinna, underhudsblödningar, hudavskrapningar och ärrbildning av våldet. - Brottet bör bedömas som synnerligen grovt eftersom A visade synnerlig hänsynslöshet och tillfogade C svår kroppsskada. - A begick gärningen med uppsåt.

Tingsrätten

I målet är följande utrett.

A och C har känt varandra sedan oktober eller november 2013. A har haft missbruksproblem sedan en längre tid. Conrad skulle försöka hjälpa A med dennes missbruksproblem. De åkte därför i juli 2014 till C:s mor V i Dalarna. I husets nedervåning finns bland annat ett kontorsrum med två stolar och ett skrivbord. En trappa upp fanns bl.a. V:s sovrum.

Under natten blev det våldsamheter mellan A och C som båda hade druckit alkohol. A hade även narkotika i blodet.

Efter bråket var elementet borttaget från väggen i kontorsrummet och saker låg omkullvälta på golvet. C:s trasiga glasögon låg på golvet och det fanns blod och blodstänk i rummet. Skrivbordets bordskiva hade skador. Det fanns även blodstänk i hallen och i trappen till övervåningen och på övervåningen på golvet och en dörr. C:s linne och trosor låg trasiga i trappan.

På A:s byxor och strumpor hittades blod från C.

C hade ett större sår i huvudet som fick sys med 19 stygn. Hon hade även en mindre skada där som syddes med tre stygn. Hennes högra öga var missfärgat, hon hade även missfärgningar och mindre hudavskrapningar bland annat på armarna och händerna.

A hade rivmärken med hudavskrap i ansiktet och på armarna samt blåmärken.

Tingsrättens bedömning

C har framstått som trovärdig. Hon har berättat att hon under den aktuella natten blev misshandlad av A genom att denne slog ett element i hennes huvud, stampade/sparkade och hoppade på hennes huvud och bröstkorg samt hoppade på henne bakifrån.

C hade druckit alkohol under kvällen och natten så att hon var berusad. Detta kan innebära att hennes minnesbilder inte är riktiga i alla delar och att hon inte minns allt som hände. Det första slaget med elementet kan även det ha medfört minnesproblem för henne. Hon har själv uppgett att hon inte minns hela händelseförloppet. C:s uppgifter måste därför bedömas med viss försiktighet.

Att C blev utsatt för våld under den aktuella natten styrks av de fotografier och det rättsutlåtande som har åberopats. Där framgår att Conrad hade en djupgående skada i huvudet som fick sys med 19 stygn, en skada i huvudet som fick sys med 3 stygn, - svullnad över tinning, blödning på ögats bindhinna, blödning på höger öronlock, blödning på vänster ögonlock, kraftig blå svullnad över vänster öga, blå svullnad över höger öga, hudavskrap och blåmärke vänster kind, mindre skada på slemhinnan i munnen och svullen mindre skadad läpp, skrapmärken och missfärgningar på hals och nyckelben, hudavskrap och hudmissfärgning på höger arm och hand, svullnad på höger hands insida, missfärgningar på vänster arm och handryggen, tryckömhet på bröstben, blåmärken och skrapmärken på ryggen, missfärgningar på höger lår och underben, missfärgningar på vänster ben och fot, hudavskrap och missfärgning på vänstra skinkan.

Av rättsintyget framgår att skadorna kan ha uppkommit genom det våld som C berättat om.

A har erkänt att han har ryckt loss elementet från väggen, höjt det över sitt huvud och därefter slagit det i huvudet på C samt att denna därefter blödde kraftigt från huvudet. Att A därefter fortsatte att utsätta C för våld styrks av V:s uppgifter, som det inte finns anledning att ifrågasätta, att A på övervåningen slängde in C i en stängd dörr. C:s uppgift i denna del styrks av de blodstänk som hittats på en dörr och den skadade växt som stod i närheten av dörren.

Det är således styrkt att A slog ett element i huvudet på C och att han sedan följde efter henne upp till övervåningen där han slängde in henne i en dörr. C har berättat att A utöver detta stampade, sparkade och hoppade på hennes ansikte och bröstkorg samt utövade våld mot henne när han följde efter henne i trappan upp till övervåningen. De skador C hade efter händelsen ger klart stöd för hennes uppgifter. Någon annan förklaring till hur skadorna skulle ha uppkommit har inte framkommit. Att A utövade våld mot en flyende C styrks även av den omständigheten att hennes kläder hittades sönderrivna i trappan och att hon endast hade bh på sig när hon kom upp till övervåningen, vilket hennes moder berättat om.

Genom denna bevisning är det styrkt att det var A som orsakade de skador C fick vid det aktuella tillfället. Det saknas anledning att ifrågasätta C:s uppgift om hur skadorna uppkom, vilket får stöd av rättsintyget. Det är således styrkt att A med uppsåt hoppat, stampat och sparkat på Adrienne Conrads huvud/bröstkorg och slagit henne med ett element i huvudet två gånger, allt medan hon låg ner, att han sedan när hon försökt krypa därifrån hoppat på hennes rygg och slagit henne bakifrån samt slutligen slängt in henne i en dörr. Av misshandeln fick C smärta, blodvite, sår med slitskada i bindvävshinnan, blödning i vänstra ögats bindehinna, underhudsblödningar, hudavskrapningar och ärrbildning.

A har uppgett att han blev väckt av C genom att hon slog en flaska i huvudet på honom. Det har framkommit att han efter händelsen hade en skada i huvudet som skulle kunna komma från slag av en flaska. C har uppgett att hon inte har slagit någon flaska i huvudet på. Hon har berättat att våldet påbörjades i samband med ett telefonsamtal C. Denne uppfattade dock inte någonting konstigt vid samtalet. Inte heller är det utrett vilken tid samtalet avslutades. På grund av dessa omständigheter kan det inte uteslutas att Andreas Lissgårds uppgifter är riktiga och de ska därför läggas till grund för bedömningen. Slaget med flaskan inträffade i det sovrum där A befann sig. Våldet mot C inleddes i ett rum som inte ligger nära sovrummet. A:s påstående att han skulle ha behövt värja sig mot ett angrepp inne i rummet där han slet loss ett element är motbevisat genom C:s uppgifter och att han inte hade några allvarligare skador samt att han fortsatte misshandeln efter slaget med elementet A:s uppgift om att han handlade i nödvärn är således motbevisad och ska därmed lämnas utan avseende.

Det slag med ett element som A riktade mot C gav henne en djup skada i huvudet som fick sys med 19 stygn. Även om slaget inte orsakade bestående men eller var livshotande så måste gärningen anses vara mycket allvarlig. Efter slaget och trots att C blödde kraftigt från skallen fortsatte A misshandeln mot C när hon flydde till övervåningen. Med hänsyn till detta och det kraftiga våld han gjort sig skyldig till mot en liggande person, delvis med ett hårt och tungt tillhygge, måste gärningen bedömas som både särskilt hänsynslös och rå. Händelseförloppet var dock kortvarigt och den föregicks av provokation från C. Det har inte framkommit att C fick någon svår kroppsskada till följd av misshandeln. Vid en samlad bedömning ska gärningen inte bedömas som synnerligen grov. A ska dock dömas för grov misshandel. Straffvärdet uppgår till två års fängelse.

Av frivårdens yttrande framgår att A har ett mångårigt gravt narkotikamissbruk. I början 2013 erhöll han vård i cirka ett år på behandlingshem. Han återföll dock i missbruk och fick lämna behandlingen. Han har enligt frivården behov av den behandling som framgår av upprättad behandlingsplan. Han vill själv genomgå behandling för sitt missbruk.

A döms nu för allvarlig brottslighet. Straffvärdet uppgår till drygt två års fängelse. På grund av detta kan någon annan påföljd än fängelse inte väljas. Fängelsestraffets längd ska bestämmas till två år och två månader.

Hovrätten

Enligt hovrättens mening framstår A:s beskrivning av händelseförloppet inte som tillförlitlig. Den är i vissa delar relativt svepande och är svår att förena med alla de skador som Adrienne Conrad hade efter händelsen. Hovrätten anser därför att A:s berättelse i sin helhet ska ligga till grund för hovrättens bedömning. Detta innebär att hovrätten, till skillnad mot tingsrätten, inte lägger någon del av A:s berättelse till grund för bedömningen av åtalet. Händelseförloppet har således inte föregåtts av någon provokation från C:s sida. Precis som tingsrätten konstaterat är A:s uppgift om att han handlade i nödvärn motbevisad och den ska därmed lämnas utan avseende. Åtalet är mot denna bakgrund styrkt. Tingsrättens dom ska således i denna del ändras endast på sådant sätt att händelseförloppet inte ska anses ha föregåtts av någon provokation från målsägandens sida.

I fråga om rubricering gör hovrätten inte någon annan bedömning än den som tingsrätten har gjort.

A förekommer sedan tidigare i belastningsregistret men inte under något för detta mål relevant avsnitt. Han ska nu dömas för grov misshandel och misshandel av normalgraden. Den grova misshandeln har varit mycket allvarlig även om den inte orsakat bestående men eller varit livshotande. Den har bland annat utövats med ett tillhygge i form av ett element och riktats mot en person som under delar av händelseförloppet har legat ned. Båda misshandlarna har varit oprovocerade. Misshandeln av normalgraden har även den inneburit slag när målsäganden har legat ned. Vid en sammantagen bedömning, och efter beaktande av 29 kap. 1 § andra stycket brottsbalken, finner hovrätten att straffvärdet motsvarar fängelse två år och sex månader. Annan påföljd än fängelse är utesluten. Tingsrättens dom ska således ändras i denna del.