RH 2015:20

Lokal trafikföreskrift avseende avgiftsbelagd parkering utmed viss vägsträcka har inte ansetts utmärkt på sådan del av vägsträckan som utmärkts som ändamålsplats för lastning och lossning under viss tid, när parkering skett utanför denna tid.

Malmö tingsrätt

Sedan en parkeringsanmärkning utfärdats för ett fordon som tillhörde P.B. bestred P.B. hos Polismyndigheten i Skåne parkeringsanmärkningen. Polismyndigheten lämnade bestridandet utan bifall.

Tingsrätten

P.B. överklagade beslutet och yrkade att tingsrätten skulle undanröja betalningsansvaret för felparkeringsavgiften. Till grund för sitt överklagande anförde han i huvudsak följande. Han bestrider inte att det finns lokal trafikföreskrift som innebär att parkering på platsen är avgiftsbelagd. Däremot finns det på platsen där han stod ingen skylt som informerar om avgiftsskyldigheten. Han stod på ändamålsplatsen som är utmärkt med förbudsmärke C40. Det finns inga tillägg under den skylten förutom den tid då ändamålsplatsen är i effekt. När ändamålsplatsen inte är i effekt så är platsen därför att anse som avgiftsfri parkering.

Polismyndigheten bestred ändring och åberopade som skriftlig bevisning parkeringsanmärkning. Polismyndigheten anförde i huvudsak följande. PB har parkerat sin bil på avgiftsbelagd parkering i strid med 3 kap. 49 a § trafikförordningen (1998:1276). Platsen är ändamålsplats avsedd för lastning och lossning av skrymmande gods vardagar kl. 07.00 - 12.00. Ändamålsplatsen är belägen mitt på den avgiftsbelagda parkeringssträckan. Eftersom ändamålsplatsen är att anse som en kortare sträcka behövs inga ytterligare vägmärken som anger att sträckan efter kl. 12.00 är avgiftsbelagd.

Domskäl

Tingsrätten (tingsnotarien Jacob Adolfsson) anförde i beslut den 18 september 2014 följande.

SKÄL

I ärendet är följande ostridigt. Sträckan som P.B. parkerade på är avgiftsbelagd enligt lokal trafikföreskrift. I början av den avgiftsbelagda sträckan finns påbudsmärke som informerar om att parkeringen är avgiftsbelagd. I anslutning till ändamålsplatsen finns förbudsmärke som informerar om att det är en ändamålsplats som gäller mellan vissa tidpunkter.

En förutsättning för att felparkeringsavgift ska kunna utkrävas på grund av lokala trafikföreskrifter är enligt 2 § förordningen om felparkeringsavgift (1976:1128) och 10 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) att föreskriften märkts ut på platsen.

Av 2 kap. 10 § vägmärkesförordningen (2007:90) följer att påbudsmärke ”Parkering” (E19) även gäller efter en kortare sträcka där annan bestämmelse om parkering eller stannande märkts ut. Stycket går inte att tolka på annat sätt än att påbudsmärke E19 gäller före och efter, men inte på ändamålsplatsen. Lokal trafikföreskrift kan därför inte sägas ha märkts ut på platsen och betalningsansvar för parkeringsanmärkningen ska därför undanröjas.

BESLUT

Med ändring av Polismyndigheten i Skånes beslut undanröjer tingsrätten betalningsansvar för meddelad parkeringsanmärkning.

Hovrätten

Polismyndigheten överklagade beslutet och yrkade att hovrätten skulle undanröja tingsrättens beslut och fastställa polismyndighetens beslut. Till stöd för yrkandet anförde polismyndigheten följande. På sträckan gäller avgiftsbelagd parkering enligt lokal trafikföreskrift. På del av sträckan där parkering är tillåten gäller lokal trafikförskrift om ändamålsplats kl. 07.00 - 12.00. Det har inte har framkommit något annat än att skyltningen på platsen är korrekt.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Björn R. le Grand och Elisabeth Hägglund Nortén, referent, samt adjungerade ledamoten Staffan Seger) anförde i beslut den 28 november 2014 följande.

SKÄL

På av tingsrätten anförda skäl bör parkeringsanmärkningen undanröjas. Överklagandet ska därför avslås.

HOVRÄTTENS BESLUT

Hovrätten avslår överklagandet.

Hovrättens beslut meddelat: den 28 november 2014.

Mål nr: ÖÄ 2854-14.

Lagrum: 2 § förordningen om felparkeringsavgift (1976:1178); 2 kap. 10 § vägmärkesförordningen (2007:90).