RH 2015:22

Vid utmätning av banktillgodohavande har bostadshyror som vid utmätningstillfället redan varit förfallna till betalning inte tillgodoräknats gäldenären som beneficium; även fråga om vilket belopp som i ett sådant fall normalt ska tillgodoräknas en gäldenär som beneficium för levnadskostnader.

Kronofogdemyndigheten

I beslut den 5 december 2014 utmätte Kronofogdemyndigheten, för uttagande av bl.a. statens fordringar, innestående medel på R.E:s bankkonto. Av medlen skulle enligt beslutet 4 680 kr kvarstå på kontot, utgörande beneficium.

Tingsrätten

R.E. överklagade Kronofogdemyndighetens beslut och yrkade bl.a. att tingsrätten skulle öka hans beneficium med hyreskostnaden för en månad.

Kronofogdemyndigheten anförde följande i yttrande till tingsrätten. Bankmedel ska undantas från utmätning i den mån så skäligen fordras för underhåll åt gäldenären till dess inkomst som täcker behovet är att vänta, dock inte utan synnerliga skäl för längre tid än en månad (5 kap. 1 § 7 UB). R.E. har tillgodoräknats normalbeloppet avseende beneficium för ensamstående vid månadsutmätning av lön. Myndigheten har inte beaktat någon kostnad för hyra, eftersom utmätningen skett i början av månaden och hyran för denna månad då förväntades vara betald. Det har nu visat sig att R.E. varken betalat hyran för denna månad eller för föregående månad, varför myndigheten inte nu funnit skäl att beakta någon sådan kostnad, när R.E. inte haft för avsikt att betala denna på avsedda förfallodagar.

Staten genom Skatteverket och övriga borgenärer motsatte sig att Kronofogdemyndighetens beslut ändrades. Skatteverket hänvisade till vad Kronofogdemyndigheten hade anfört.

Tingsrätten (tingsfiskalen Timothy Danielsson) ändrade i beslut den 17 mars 2015 Kronofogdemyndighetens beslut så att det belopp som R.E. fick förbehålla sig ökades med en månadshyra. Tingsrätten anförde följande.

Det är ostridigt att hyran för december inte var betald vid utmätningstidpunkten. Det utmätta banktillgodohavandet får därför undantas avseende hyreskostnaden, eftersom den rimligen krävts för R.E:s underhåll den månaden. Det saknas skäl att, som Kronofogdemyndigheten gjort, utgå från att R.E. inte avsett att betala hyran.

Hovrätten

Skatteverket överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle fastställa Kronofogdemyndighetens utmätningsbeslut. Skatteverket hänvisade till vad Kronofogdemyndigheten hade framfört i sitt yttrande till tingsrätten och anförde vidare följande. Om utmätning sker mellan den 18:e och den sista dagen i månaden ska beloppet omfatta förbehåll för verklig eller schablonmässigt uppskattad boendekostnad. Under annan tid i månaden antas boendekostnaden vara betald. Se Kronofogdemyndighetens skrivelse Nr 15/08/IND Beneficium vid utmätning av bankmedel när det saknas uppgift om gäldenärens behov från den 18 juni 2008 (dnr 801-678-08/121). Någon hyreskostnad beaktades därför inte, eftersom utmätningen skedde i början av månaden och hyran för december förväntades vara betald. R.E. har vid samtal med handläggare hos Kronofogdemyndigheten den 9 december 2014 berättat att han var försenad med bl.a. hyran på grund av att han ej hade tillgång till dator vid förfallodagen för räkningarnas betalande. Han hade tänkt betala räkningarna på lördagen, två dagar efter utmätningen, då han skulle låna en väns dator. Skatteverket anser att, när en utmätning sker vid annan tidpunkt än mellan den 18:e och den sista dagen i månaden, ska Kronofogdemyndigheten kunna förutsätta att bostadskostnaden är betald. Om det framkommer att bostadskostnaden inte är betald, bör en bedömning i det enskilda fallet ske om varför den inte är betald. Mot bakgrund av att såväl hyran för november som hyran för december var obetald anser Skatteverket inte att det är sannolikt att första tillfället att betala dem var först i början av december 2014. Detta mot bakgrund av att hyra för november skulle ha varit betald i över en månad och hyran för december en vecka vid detta tillfälle. Till överklagandet fogade Skatteverket kopior av inkassokrav från hyresvärden till R.E., avseende november och december månads hyror 2014.

Hovrätten meddelade i beslut den 8 april 2015 tillstånd till ärendets prövning.

R.E. motsatte sig att tingsrättens beslut ändrades och anförde att han inte har egen uppkoppling till Internet och den han normalt lånar dator av var bortrest och kom hem den 8 december 2014.

Hovrätten (hovrättsråden Lars Friedner, referent, och Ulrik Lönnmyr samt tf. hovrättsassessorn Stina Melin) fastställde, med ändring av tingsrättens beslut, Kronofogdemyndighetens utmätningsbeslut.

Hovrätten anförde följande. Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning att R.E. av innestående medel på sitt bankkonto bör få förbehålla sig ett belopp motsvarande sina levnadskostnader under den närmaste månaden efter utmätningsbeslutet. Som en utgångspunkt för beräkningen av dessa levnadskostnader kan lämpligen det belopp tjäna som en gäldenär får förbehålla sig vid utmätning av lön. För det fall en gäldenär har utgifter för sitt boende i form av hyra som förfaller till betalning i tiden till dess inkomst är att vänta ska medel för täckande av denna kostnad som huvudregel undantas från utmätning. Annorlunda förhåller det sig med hyror som vid utmätningstillfället är förfallna. När det belopp som gäldenären får förbehålla sig ska bestämmas, kan det inte annat än undantagsvis komma i fråga att ta hänsyn till sådana skulder. R.E. har inte betalat hyra i rätt tid för vare sig november eller december månad 2014. Vid utmätningstillfället var hyrorna alltjämt obetalda. Mot denna bakgrund finner hovrätten att medel för täckande av boendekostnaden inte skäligen fordras för R.E:s underhåll till dess nästa inkomst är att vänta. Något belopp ska därför inte undantas från utmätning för kostnad för boende. Tingsrättens beslut ska ändras på så sätt att Kronofogdemyndighetens utmätningsbeslut fastställs.

Hovrättens beslut meddelat: den 28 maj 2015.

Ärende nr: ÖÄ 873-15.

Lagrum: 5 kap. 1 § 7 utsökningsbalken; Kronofogdemyndighetens föreskrifter (KMFS 2013:1)om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 2014; Kronofogdemyndighetens föreskrifter (KMFS 2014:1) om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 2015.

Litteratur: Betänkandet (SOU 1964:57) Utsökningsrätt III, s. 236 f.; Allenmark, Utsökningsrätt (Uppsala 1971) s. 82; Gregow, Utsökningsrätt 4:e uppl. (Stockholm 2012) s. 139; Olivecrona, Utsökning 9:e uppl. (Lund 1978) s. 79; Utmätning (KFM 901 utg. 6), handbok utgiven av Kronofogdemyndigheten (Sundbyberg 2011) s. 104 f.; Walin m.fl., Utsökningsbalken, en kommentar 4:e uppl. (Stockholm 2009) s. 219; Kronofogdemyndighetens PM 15/08/IND Beneficium vid utmätning av bankmedel när det saknas uppgifter om gäldenärens behov, i dess lydelse 2010-02-26, dnr 801-678-08/121.