RH 2015:27

En person som har ropat in en bostadsrätt vid exekutiv försäljning har haft rätt att överklaga försäljningen.

Gävle tingsrätt

Den 3 oktober 2014 fattade Kronofogdemyndigheten beslut om tvångsförsäljning av en bostadsrätt till lägenhet (bostadsrätten) i brf Norra Varvet, Gävle.

Den 28 april 2015 såldes bostadsrätten på offentlig auktion till J.S.A. för 725 000 kr.

J.S.A. har nu överklagat Kronofogdemyndighetens beslut och i huvudsak anfört att hon vill häva köpet av bostadsrätten och att Kronofogdemyndigheten ska återbetala den handpenning hon betalat på 72 500 kr. Som grund för detta har hon sammanfattningsvis anfört att hon inte kände till att lägenheten saknade tillstånd att användas som bostad och att den information som Kronofogdemyndigheten hade lagt ut på nätet var otydlig eller felaktig i dessa avseenden.

Tingsrätten (tingsfiskalen Martin Sjökvist) avvisade J.S.A:s överklagande och anförde följande.

SKÄL

Av 18 kap. 2 § utsökningsbalken framgår att Kronofogdemyndighetens beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot. I lagkommentaren till denna bestämmelse hänvisas till 36 § ärendelagen som har en motsvarande utformning. Av kommentaren till den bestämmelsen tolkas rekvisitet går honom emot som att det överklagade avgörandet från rättslig synpunkt ska innebära en nackdel för den som överklagar eller för det intresse han eller hon representerar.

Tingsrätten gör följande bedömning. Genom det överklagande beslutet såldes bostadsrätten till J.S.A. efter att hon lämnat ett anbud som godtagits av Kronofogdemyndigheten. Även om Kronofogdemyndighetens beslut kan sägas angå J.S.A. anser tingsrätten inte att beslutet gått henne emot - och innebär en nackdel för henne - på sådant sätt som krävs för att hon ska ha rätt att överklaga det. J.S.A:s överklagande ska därför avvisas.

J.S.A. överklagade tingsrättens beslut.

Hovrätten (hovrättslagmannen Susanne Hård samt hovrättsråden Risto Stoorhöök och Per-Anders Svensson, referent) upphävde tingsrättens beslut och återförvisade målet till tingsrätten för ny behandling samt anförde följande.

J.S.A. ropade in en bostadsrätt i Bostadsrättsföreningen Norra Varvet i Gävle vid en exekutiv auktion den 28 april 2015. Köpeskillingen uppgick till 725 000 kr och J.S.A. betalade en handpenning om 72 500 kr. J.S.A. har överklagat försäljningen och har begärt att köpet ska hävas samt att handpenningen ska betalas tillbaka. Som skäl har hon i huvudsak angett att det inte finns något tillstånd att använda lägenheten som bostad vilket inte framgick av den information som Kronofogdemyndigheten lagt ut på internet samt att hon kommer att nekas inträde i föreningen.

Tingsrätten avvisade J.S.A:s överklagande med motiveringen att Kronofogdemyndighetens beslut inte har gått henne emot. J.S.A. har därefter överklagat tingsrättens avvisningsbeslut till hovrätten.

SKÄL

Ett beslut av Kronofogdemyndigheten får överklagas av den som beslutet angår (18 kap. 2 § utsökningsbalken). Enligt bestämmelsen gäller rätten att överklaga dock bara den som beslutet har gått emot. Denna regel omfattar inte bara formenliga beslut utan även vissa andra åtgärder (2 kap. 21 § samma balk).

J.S.A. har lagt bud på bostadsrätten och hennes bud har också antagits av Kronofogdemyndigheten. Hon har därför haft framgång med det hon önskade uppnå vid den exekutiva auktionen och det kan därför hävdas att Kronofogdemyndighetens beslut eller åtgärd inte gick henne emot.

Både i rättspraxis och i den juridiska litteraturen finns det dock stöd för att den som har ropat in något på en exekutiv auktion ska kunna överklaga den exekutiva försäljningen. I rättsfallet NJA 1972 s. 142 prövade Högsta domstolen en inropares överklagande av en exekutiv försäljning i sak (se även rättsfallet RH 1991:22) och i viss litteratur förutsätts det att det finns en sådan rätt (se Sten Hillert i Process och exekution, Vänbok till Robert Boman, s. 155 ff.).

Eftersom J.S.A. hävdar att hon inför auktionen blev missledd av handlingarna från Kronofogdemyndigheten anser hovrätten att hon som köpare har s.k. klagointresse. Tingsrättens avvisningsbeslut ska därför upphävas och målet återförvisas till tingsrätten för att där prövas i sak.

Hovrättens beslut meddelat: den 9 juli 2015.

Mål nr: ÖÄ 637-15.

Lagrum: 18 kap. 2 § och 2 kap. 21 §utsökningsbalken.

Rättsfall: NJA 1972 s. 142; RH 1991:22.

Litteratur: Sten Hillert i Process och exekution, Vänbok till Robert Boman, s. 155 ff.