RH 2015:68

Våld och hot mot tjänsteman - summariska referat.

Åtalspunkten 1: L har den 5 juni 2015 när väktaren H skulle avvisa honom från shoppingcentret i Charlottenberg angripit H med våld genom att slå denne i magen. - Åtalspunkten 2: L har den 16 juni 2015 i samma shoppingcenter hotat M genom att skrika att han skulle” komma och ”ta denne. Senare när väktaren H skulle avvisa P från shoppingcentret har L angripit väktaren med hot om våld genom att uttala att väktaren ”skulle dö” och ”kommer att dö. Vidare har L vid samma tillfälle när poliserna L, J och F skulle gripa L satt sig till motvärn genom att kasta och kränga med kroppen och försöka slita sig loss. Därefter vid transporten till polishuset har L angripit L, J och F genom att uttala dödshot mot dem.

Tingsrätten

(Åp 1) H har berättat om händelseförloppet på ett trovärdigt sätt. Tingsrätten har inte funnit anledning att ifrågasätta de uppgifter som H lämnat och det har heller inte framkommit någon anledning för H att osanningsenligt anklaga L för brott. H:s berättelse får också stöd av de uppgifter som vittnet D lämnat. D har hörts under ed och det har inte framkommit något som gör att hennes berättelse bör betvivlas. D har på förhandlingen berättat att hon minns att det var tumult då H och L legat på golvet och brottats, men att hon inte mindes några slag. D har dock i polisförhör kort tid efter händelsen berättat om slag och har vid förhandling uppgett att det hon berättat i polisförhör stämmer. Mot bakgrund av det anförda finner tingsrätten att gärningen är styrkt och att L ska dömas för våld mot tjänsteman i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning.

(Åp 2) Vad gäller åtalet avseende olaga hot gör tingsrätten följande bedömning. M har berättat om händelseförloppet på ett trovärdigt och självupplevt sätt. Tingsrätten har inte funnit anledning att ifrågasätta de uppgifter som M lämnat och det har heller inte framkommit någon anledning för M att osanningsenligt anklaga L för brott. M:s berättelse får också stöd av de uppgifter som H lämnat. H har berättat att han blev kallad till den aktuella platsen eftersom L fanns där och skrek och när H kom till platsen var det M som L riktade sin ilska mot. Mot bakgrund av det anförda finner tingsrätten att gärningen är styrkt och att L ska dömas för olaga hot i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning.

Vad gäller åtalen avseende hot mot tjänsteman och våldsamt motstånd gör tingsrätten följande bedömning. H har berättat att L uttalat dödshot mot honom. Tingsrätten har inte funnit anledning att ifrågasätta de uppgifter som H lämnat och det har heller inte framkommit någon anledning för H att osanningsenligt anklaga L för brott. H:s berättelse får också stöd av de uppgifter som polisen L lämnat. Kort efter händelsen höll L förhör med H där han berättade för henne att L hade hotat honom. Poliserna L, J och F har samtliga berättat att L uttalade dödshot mot dem och att L efter beslut om gripande satte sig till motvärn mot dem genom att kränga med kroppen och försöka slita sig loss. Tingsrätten har inte funnit anledning att ifrågasätta de uppgifter som poliserna har lämnat. Mot bakgrund av det anförda finner tingsrätten att gärningarna är styrkta och att L ska dömas för hot mot tjänsteman och våldsamt motstånd i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning. Påföljden bestämdes till fängelse 2 månader och förverkande av våldsamt mot stånd.

Hovrätten

Hovrätten, som ogillade åtalet i åtalspunkten 1, och bestämde påföljden till fängelse 2 månader anförde följande: Det samlade straffvärdet för de gärningar som L gjort sig skyldig till motsvarar fängelse två månader. De brott L gjort sig skyldig till utgör också brott av en sådan art att starka skäl talar för att välja fängelse som påföljd. L har härtill återfallit i likartad brottslighet kort tid efter villkorlig frigivning. Mot bakgrund av det som framkommit kring L:s personliga förhållanden och yttrandet från frivården finner tingsrätten att utrymme för annan påföljd än fängelse saknas. L ska därför dömas till fängelse i enlighet med straffvärdet. Då särskilda skäl inte talar emot det ska återstående strafftid i dess helhet förverkas.