RH 2015:71

Våld och hot mot tjänsteman - summariska referat.

Åtalet

K har den 7 mars 2013 i ett mail, skickat till Länsstyrelsen Gotlands län, otillbörligen med hot om våld förgripit sig på C i hennes egenskap av landshövding och chef för Länsstyrelsen Gotlands län, samt anställd vid Länsstyrelsen Gotlands län, för att hämnas myndighetsutövning vidtagen av tjänstemän vid Länsstyrelsen Gotlands län. K skrev i mailet att de som arbetar på Länsstyrelsen borde avlivas. I mailet angavs C som ledare på Länsstyrelsen. Gärning medförde olägenhet för C.

Kåre Olsson begick gärningen med uppsåt.

Tingsrätten

Mail från K till länsstyrelsen harr lagts fram som skriftlig bevisning.

C har berättat att hon kort efter det att hon tillträdde som landshövding i den egenskapen har haft ett flertal kontakter med K. Dessa har överlag varit på olika sätt anklagande. Mailet den 7 mars 2013 var adresserat till Länsstyrelsen officiella e-post-adress. Hon fick själv så gott som direkt del av det. Hon mådde illa av innehållet, hon tyckte att det var obehagligt och att K verkligen gått över gränsen och att innehållet var kränkande för såväl henne som hennes personal. Många på länsstyrelsen blev verkligen ila berörda av mailet. Hon känner en stor oro över att behöva möta K. K har vidgått att han har skrivit mailet och kan inte förstå att en mottagare skulle kunna ta illa vid sig. Anledningen till att han sände mailet var att han och hans familj och företag har krossats av länsstyrelsen och andra myndigheter på Gotland. Det var alltså en hämnd från hans sida.

Innehållet och andemeningen i mailet måste vid en totalbedömning anses innefatta ett hot med koppling till den myndighetsutövning som målsäganden och henne personal utövar. Det måste ses som en allvarlig förgripelse och utgör ett hot mot tjänsteman, som inte är ringa. K ska alltså dömas för hot mot tjänsteman enligt åtalet. Med hänsyn till straffvärdet, arten av brotten och till att det är frågan om återfall i likartad brottslighet kan annan påföljd än fängelse inte komma i fråga. Strafftiden ska bestämmas till 1 månad. I och med att K alltså ska fällas till ansvar är också den grundläggande förutsättningen för att tillerkänna målsäganden skadestånd för kränkning uppfylld. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten mot bakgrund av praxis på området att 5 000 kr är att anses som skälig ersättning.

Hovrätten

Utredningen är densamma som i tingsrätten. Den ger inte anledning att gå ifrån tingsrättens bedömning. Tingsrättens dom ska därför inte ändras.