RH 2016:24

Straffvärdet av Tramadol har ansetts böra beräknas med utgångspunkt i straffvärdet av cannabis.

Malmö tingsrätt

Allmän åklagare yrkade, såvitt nu är av intresse, ansvar för narkotikasmuggling enligt följande gärningsbeskrivning: S.H.S. har den 19 april 2015 i samband med införsel till landet via Arlanda flygplats, Sigtuna kommun, underlåtit att anmäla två brevförsändelser från Indien innehållande totalt 1 000 tabletter tramadol (á 200 mg), som är narkotika, till tullbehandling och därigenom uppsåtligen brutit mot ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införseln.

Tingsrätten (rådmannen Håkan Olaussen samt nämndemännen Conny Andersson, Nadja Strand och Per-Arne Skog) dömde S.H.S. för grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund och för narkotikasmuggling till fängelse 1 år och 6 månader. Genom domen undanröjde tingsrätten även en tidigare utdömd villkorlig dom och påföljden avsåg därför också denna tidigare brottslighet. Tingsrätten uttalade sig därutöver i en rad frågor som inte återges här. Såvitt gällde åtalet för narkotikasmuggling och bestämmande av påföljd anförde tingsrätten följande

SKÄL

Genom S.H.S:s erkännande som vinner stöd av den övriga utredningen är det styrkt att han underlåtit att anmäla två brevförsändelser innehållande totalt 1 000 tabletter Tramadol. Han ska därför dömas för narkotikasmuggling på sätt åklagaren påstått. Av de sms och de chat-meddelanden som åklagaren presenterat menar tingsrätten också att det är visat att tabletterna inte enbart varit avsedda för eget bruk utan att S.H.S. hade tänkt sälja en del av tabletterna, vilket är försvårande.

S.H.S. förekommer under nio avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes den 12 februari 2015 av Helsingborgs tingsrätt för stöld till villkorlig dom i förening med 50 timmars samhällstjänst. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle en månads fängelse ha dömts ut. Denna dom har vunnit laga kraft. S.H.S. har uppgett att han inte påbörjat verkställigheten av den samhällstjänst som han ådömts.

S.H.S. ska nu dömas för grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning och narkotikasmuggling. Bedrägeribrottet är av allvarligt slag. Även om det är oklart om S.H.S. deltagit i planeringen av denna brottslighet har han, som tingsrätten tidigare anfört, varit införstådd med det brottsliga upplägget. Det finns även anledning att se allvarligt på den narkotikasmuggling som han gjort sig skyldig till eftersom narkotikan inte enbart varit avsedd för eget bruk. Straffvärdet för den brottslighet som S.H.S. nu ska dömas för är så högt att annan påföljd än fängelse inte kan komma ifråga. S.H.S. har dessutom återfallit i brott under prövotiden. Tingsrätten menar därför att den villkorliga domen ska undanröjas och ett gemensamt fängelsestraff utdömas för den samlade brottsligheten. Fängelsestraffets längd bestäms till ett år och sex månader.

Såväl åklagaren som S.H.S. överklagade tingsrättens dom. Åklagaren yrkade straffskärpning medan S.H.S. yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalet för grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning eller, i andra hand, döma honom till en icke frihetsberövande påföljd eller sätta ned fängelsestraffet. S.H.S framställde även yrkanden i skadeståndsdelen.

Hovrätten (hovrättsråden Katarina Rikte, Katarina Kölfors, referent, och tf. hovrättsassessorn Josefine Wendel samt nämndemännen Jan Svensson och Marko Dimovski) ändrade i dom den 2 oktober 2015 tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten bestämde fängelsestraffets längd till 1 år 9 månader. Hovrätten anförde, såvitt nu är av intresse, följande.

SKÄL

Liksom vid tingsrätten har S.H.S. vidgått att han har smugglat in Tramadol-tabletterna, men hävdat att de varit avsedda för hans eget bruk.

Hovrätten anser, liksom tingsrätten, att det genom de åberopade sms- och chatmeddelandena är visat att tabletterna delvis varit avsedda för försäljning. Detta är en omständighet som är försvårande vid bedömningen av gärningens straffvärde.

Det grova bedrägeri som S.H.S. nu döms för har avsett ett belopp som är tre gånger högre än vad som normalt anses utgöra ett så betydande belopp att ett bedrägeribrott får anses som grovt. Till detta kommer att S.H.S. vid bedrägeriet har använt flera falska handlingar. Även om det, som tingsrätten har angett, är oklart om S.H.S. har deltagit i planeringen av bedrägeriet har han varit införstådd med det brottsliga upplägget, vilket måste ha innefattat ingående planering liksom förfalskning av det körkort som P.H.S. använde för att köpa postväxeln. Hovrätten anser mot denna bakgrund att straffvärdet av det grova bedrägeriet motsvarar fängelse i ett år och sex månader.

S.H.S. ska även dömas för narkotikasmuggling avseende 1 000 Tramadol-tabletter. Frågan är hur straffvärdet av denna gärning ska bedömas. Det finns inte något avgörande från Högsta domstolen som ger ledning för straffvärdebedömningen när det gäller Tramadol. Däremot finns det viss hovrättspraxis. I flera avgöranden har uttalats att Tramadol i farlighetshänseende är att jämställa med cannabis. En missbruksdos har i praxis försiktigtvis uppskattats till 200 mg. Därutöver har det - utifrån antagandet om normal missbruksdos - angetts gränser för när en gärning är att bedöma som brott av normalgraden respektive när den är att bedöma som grovt brott. Gränsen för när ett innehav inte längre kan betraktas som ringa går enligt dessa avgöranden vid 20 gram verksam substans medan gränsen för grovt brott har ansetts ligga vid 2 kg verksam substans. Uttryckt i missbruksdoser går således gränsen för icke ringa brott vid 100 doser och för grovt brott vid 10 000 doser. Detta motsvarar också vad som gäller för cannabis där nämnda gränser satts vid samma antal missbruksdoser (beräknat utifrån en missbruksdos om 0,5 gram cannabis). Det nu sagda leder hovrätten till slutsatsen att straffvärdet av Tramadol bör beräknas med utgångspunkt i straffvärdet för cannabis. Hovrätten ansluter sig vidare till den bedömning som gjorts i hovrättspraxis av vad som utgör en normal missbruksdos. I målet är det fråga om smuggling av 1 000 tabletter à 200 mg Tramadol, dvs. 1 000 missbruksdoser. Sett enbart utifrån art och mängd skulle straffvärdet för samma antal missbruksdoser cannabis beräknas till fyra och en halv månads fängelse. På motsvarande sätt bör därför straffvärdet av den nu aktuella mängden Tramadol anses uppgå till fyra och en halv månads fängelse.

Vid bedömningen av straffvärdet ska även beaktas att S.H.S. har beställt narkotikan för införsel i landet delvis i syfte att sälja den vidare till andra. Med beaktande av detta motsvarar straffvärdet fängelse i uppemot sex månader.

I likhet med tingsrätten anser hovrätten att den tidigare villkorliga domen ska undanröjas och ett gemensamt fängelsestraff utdömas för den samlade brottsligheten. Vid en samlad bedömning av straffvärdena för de enskilda gärningarna anser hovrätten att fängelsestraffet ska sättas högre än vad tingsrätten har gjort och bestämmas till 1 år och 9 månader.

Hovrättens dom meddelad: den 2 oktober 2015.

Mål nr: B 2093-15.

Lagrum: 3 § 1 st. och 6 § 1 st. lagen (2000:1225) om straff för smuggling.