RH 2016:82

Entledigande av bodelningsförrättare.

Skaraborgs tingsrätt utsåg i juni 2013 advokaten P.H. att vara bodelningsförrättare vid bodelning mellan D.F. och C.O.

Skaraborgs tingsrätt

D.F. begärde i augusti 2015 att tingsrätten skulle entlediga P.H. från uppdraget som bodelningsförrättare. C.O. motsatte sig begäran.

Domskäl

Tingsrätten (rådmannen Liselotte Johansson) anförde i beslut den 14 september 2015 följande.

SKÄL

D.F. har begärt att P.H. entledigas som bodelningsförrättare. C.O. har motsatt sig detta. Tingsrätten anser att det inte har framkommit skäl att entlediga P.H., varför D.F:s begäran lämnas utan bifall.

BESLUT

D.F:s begäran lämnas utan bifall.

Hovrätten

D.F. överklagade tingsrättens beslut och begärde att hovrätten skulle entlediga P.H. från uppdraget som bodelningsförrättare. Som skäl för överklagandet angav han att P.H. hade uppträtt partiskt bl.a. genom att uttala sig olämpligt om värdet av den egendom som ingick i bodelningen samt att P.H. på grund av hälsoproblem inte hade påbörjat bodelningen. D.F. uppgav vidare att han vid ett tillfälle hade skickat ett rekommenderat brev till P.H. som denne inte hade hämtat ut. P.H. hade, enligt D.F., inte underrättat honom om att C.O. inte hade avsett att inställa sig till det första bodelningssammanträdet.

C.O. motsatte sig ändring av tingsrättens beslut. Som skäl för sin inställning angav hon att P.H. var väl insatt i bodelningen och redan hade vidtagit åtgärder i saken samt att ett byte av bodelningsförrättare skulle innebära tidsförlust och merkostnader.

P.H. medgav D.F:s begäran. Han anförde bl.a. följande. Parterna var överens om att avvakta med bodelningen till dess att polisutredningen gällande ett visst skuldebrev är klar. Ett första bodelningssammanträde har dock hållits och skriftväxling har skett. Det rekommenderade brevet från D.F. var skickat till fel postadress och en till följd därav försenad uttagsavi kom till advokatbyråns postbox under tid när kontoret var obemannat. Bodelningsärendet har inte försenats på grund av hans sjukdomsbesvär; besvären har medfört endast att han inte upprättat ett protokoll från bodelningssammanträdet. Påståendet om att han agerat partiskt saknar all grund. Han har uppenbara kommunikationssvårigheter med D.F. och dennes ombud, som är D.F:s bror. D.F:s misstro mot honom som effektiv, objektiv och saklig bodelningsförrättare försvårar hans arbete i sådan grad att han inte kan fullfölja sitt uppdrag på ett fullgott sätt. För att undvika tidsödande meningsskiljaktigheter och eventuella processer avstår han från alla ersättningsanspråk för nedlagt arbete. Det råder för övrigt viss osäkerhet om hans fortsatta hälsa, vilket i sig utgör ett tillräckligt skäl för att entlediga honom från uppdraget.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Linda Hallstedt samt hovrättsråden Martina Rifve, referent, och Ingrid Brunmarker) anförde i beslut den 18 december 2015 följande.

SKÄL

Bodelningsförrättare förordnas av domstol när sambor inte kan enas om en bodelning. Av 17 kap. 4 § första stycket andra meningen äktenskapsbalken jämförd med 26 § sambolagen (2003:376) framgår att bodelningsförrättaren ska entledigas om det finns skäl för det.

Bodelningsförrättaren kan entledigas från sitt uppdrag om det visar sig att denne inte längre är lämplig för uppgiften (se prop. 1986/87:1 s. 221). Om bodelningsförrättaren har uppträtt uppenbart partiskt till förmån för den ena sambon bör detta kunna utgöra grund för entledigande (se Lind, Sambolagen m.m., den 1 november 2015, Zeteo, kommentaren till 17 kap. 4 § äktenskapsbalken). Vidare kan vårdslöshet eller försumlighet från bodelningsförrättarens sida tyda på olämplighet för uppdraget, liksom att denne i onödan låtit bodelningen dra ut på tiden. Om det uppstått starka motsättningar mellan bodelningsförrättaren och någon sambo kan i vissa fall ett entledigande vara den lämpligaste lösningen (jfr Walin & Lind, Kommentar till Ärvdabalken Del II, den 1 februari 2015, Zeteo, kommentaren till 19 kap. 5 § ärvdabalken angående entledigande av boutredningsman). Vid övervägande av om det finns anledning att skilja bodelningsförrättaren från uppdraget bör hänsyn tas till de intressen och den uppfattning som den sambo som inte begärt entledigandet har. Bedömningen påverkas också av sådana aspekter som tidsutdräkt och merkostnader som ett entledigande kan förväntas föra med sig.

Enligt hovrättens mening ger utredningen i ärendet inte stöd för påståendet att P.H. agerat partiskt eller annars är olämplig för uppdraget som bodelningsförrättare. Det finns således inte anledning att av skäl hänförliga till P.H:s person, skilja honom från uppgiften. Inte heller utgör P.H:s egna uppgifter om sitt hälsotillstånd för närvarande tillräckliga skäl för entledigande. Däremot förefaller motsättningarna mellan D.F. och P.H. vara så starka och deras svårigheter att kommunicera av sådan djupgående natur, att den lämpligaste lösningen i den uppkomna situationen är att entlediga P.H. från uppdraget som bodelningsförrättare. Entledigandet synes inte medföra några merkostnader för D.F. eller C.O., och inte heller innebära någon betydande försening av bodelningen.

När P.H. nu skiljs från sitt uppdrag ska en ny bodelningsförrättare utses. Hovrätten bedömer att advokaten A.T, Jönköping, som är villig att åta sig uppgiften, är lämplig att vara bodelningsförrättare vid bodelningen mellan D.F. och C.O.

BESLUT

Hovrätten ger prövningstillstånd.

Med ändring av tingsrättens beslut entledigar hovrätten P.H. från uppdraget som bodelningsförrättare vid bodelning mellan D.F. och C.O. och ger istället uppdraget till advokaten A.T., Jönköping.

Hovrättens beslut meddelat: den 18 december 2015.

Mål nr: ÖÄ 2648-15.

Lagrum: 17 kap. 4 § äktenskapsbalken; 26 § sambolagen (2003:376).

Litteratur: Prop. 1986/87:1 s. 221; Lind, Sambolagen m.m., den 1 november 2015, Zeteo, kommentaren till 17 kap. 4 § äktenskapsbalken; Walin & Lind, Kommentar till Ärvdabalken Del II, den 1 februari 2015, Zeteo, kommentaren till 19 kap. 5 § ärvdabalken angående entledigande av boutredningsman.