RH 2017:28

Motparten har när interimistiskt beslut överklagats inte tillåtits att utan eget överklagande framföra egna yrkanden om vårdnads- och umgängesrätt.

Malmö tingsrätt

P.J. väckte talan mot A.L. och yrkade bl.a. interimistiskt att parternas gemensamma barn I och B i första hand skulle bo växelvis hos parterna och i andra hand tillerkännas viss rätt till umgänge med honom.

A.L. bestred yrkandena och yrkade bl.a. att tingsrätten interimistiskt skulle tillerkänna henne ensam vårdnad om I.

Tingsrätten (rådmannen Jenny Wennhall) meddelade den 1 februari 2017 interimistiskt beslut i vilket tingsrätten, såvitt avsåg frågor om vårdnad, boende och umgänge, avslog A.L:s interimistiska yrkande om ensam vårdnad om I, förordnade att I och B ska bo hos A.L. och tillerkände I och B rätt till umgänge med P.J. i olika stor omfattning.

P.J. överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten interimistiskt skulle tillerkänna I rätt till umgänge med honom i samma omfattning som tingsrätten hade förordnat att B skulle ha.

A.L. bestred yrkandet och framställde för egen del yrkanden om att hovrätten interimistiskt skulle tillerkänna henne ensam vårdnad om I och begränsa B:s rätt till umgänge med P.J.

P.J. yrkade att hovrätten i första hand skulle avvisa de av A.L. framförda yrkandena och i andra hand återförvisa dem till tingsrätten för fortsatt behandling.

Hovrätten (hovrättsråden Bob Nilsson Hjorth och Per G. Hansson samt tf. hovrättsassessorn Andrea Algård, referent) avvisade i beslut den 11 maj 2017 A.L:s interimistiska yrkanden och beslutade om rätt för I till umgänge med P.J. i viss ökad omfattning.

I avvisningsfrågan anförde hovrätten följande.

SKÄL

A.L. har framställt sina interimistiska yrkanden om ensam vårdnad om I och om begränsning av B:s rätt till umgänge med P.J. först sedan fullföljdstiden löpt ut.

I indispositiva tvistemål av förevarande slag gäller att part i många fall kan framställa yrkanden formlöst och även i högre rätt efter fullföljdstidens utgång (se bl.a. NJA 1966 s. 525, NJA 1978 C 413 och NJA 1993 s. 751). I detta fall har A.L. emellertid framställt sina yrkanden sedan P.J. överklagat tingsrättens beslut endast såvitt avser umgänge med I. A.L:s yrkanden har inte ett sådant samband med umgängesfrågan avseende I, som talar för att A.L. bör ges rätt att framställa dem. Till detta kommer att A.L. i tingsrätten kan begära omprövning av vad som interimistiskt förordnats. A.L:s yrkanden ska därför avvisas.

Hovrättens beslut meddelat: den 11 maj 2017.

Mål nr: Ö 424-17.

Rättsfall: NJA 1966 s. 525; NJA 1978 C 413; NJA 1993 s. 751.