RH 2017:60

Ett förverkande av ett redan fastställt offentligt ackord enligt 3 kap. 27 § första stycket 3 lagen om företagsrekonstruktion förutsätter att gäldenären uppenbart har försummat sina åtaganden enligt ackordet. Bestämmelsens ordalydelse ger inte utrymme för att lägga omständigheter som är hänförliga till tiden före ackordets fastställande till grund för ett förverkande av detsamma.

Bakgrund

I juni 2015 beslutade Malmö tingsrätt om företagsrekonstruktion för F.R.P. Vid ackordsförhandling i december 2015 avslutades rekonstruktionen genom att ackordet fastställdes. D.J.F. och sex andra bolag (härefter klagandebolagen) hade motsatt sig ackordsförslaget men röstats ned. I april 2016 försattes F.R.P. i konkurs efter egen ansökan.

Malmö tingsrätt

Klagandebolagen ansökte i maj 2016 om förverkande av offentligt ackord och yrkade att tingsrätten skulle förklara att den eftergift av bolagens fordringar som genom ackord den 1 december 2015 medgetts F.R.P. hade förfallit. Som grund för yrkandet angav klagandebolagen att F.R.P. uppenbart hade försummat sitt åtagande enligt ackordet genom att inte lämna korrekta och fullständiga uppgifter om förutsättningarna för betalning av ackordslikviden.

F.R.P. bestred yrkandet. Som grund för bestridandet angav F.R.P. att åtagandena enligt ackordet inte uppenbart hade försummats.

Tingsrätten (rådmannen Erik Noltorp) höll sammanträde i ärendet och lämnade i beslut den 16 mars 2017 klagandebolagens yrkande utan bifall. Som skäl för sitt beslut angav tingsrätten att det inte var visat att gäldenären uppenbart hade försummat sina åtaganden enligt ackordet på det sätt som klagandebolagen gjort gällande.

Klagandebolagen överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle förklara att den eftergift av bolagens fordringar som genom ackord den 1 december 2015 medgetts F.R.P. hade förfallit.

Hovrätten (hovrättsråden Bob Nilsson Hjorth och Katarina Rikte samt tf. hovrättsassessorn Andrea Algård, referent) avslog överklagandet i beslut den 30 juni 2017 och anförde härvid följande.

SKÄL

Klagandebolagen har gjort gällande att ackordet ska förverkas på grund av att F.R.P. uppenbart har försummat sina åtaganden enligt ackordet jämlikt 3 kap. 27 § första stycket 3 lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion. Försummelserna har enligt klagandebolagen bestått i att företrädare för F.R.P. dels förtigit det förhållandet att ett villkor för E.F:s finansieringsåtagande var att F.R.P. genom egen intjäning skulle bidra med 30 procent av ackordslikviden, dels vid ackordsförhandlingen - med vetskap om de verkliga förhållandena - lämnat direkt vilseledande uppgifter om F.R.P:s möjlighet att fullfölja sina åtaganden enligt ackordet.

Gemensamt för de påstådda försummelserna är att de ska ha skett i tiden före ackordets fastställande. Sådana försummelser kan ligga till grund för ett beslut att vägra fastställelse av ackordet (se 3 kap. 25 § första stycket 3 lagen om företagsrekonstruktion).

Under vissa av lagstiftaren särskilt angivna förhållanden kan omständigheter som inträffat före ackordets fastställande utgöra grund för förverkande av ett redan fastställt ackord (se 3 kap. 27 § första stycket 1 a och c lagen om företagsrekonstruktion; jfr även Palmér och Savin, Konkurslagen [31 mars 2017, Zeteo] kommentaren till 12 kap. 28 §).

Ett förverkande av ett redan fastställt offentligt ackord enligt 3 kap. 27 § första stycket 3 lagen om företagsrekonstruktion, dvs. den här aktuella bestämmelsen, förutsätter emellertid att gäldenären uppenbart har försummat sina åtaganden enligt ackordet. Bestämmelsens ordalydelse ger inte utrymme för att lägga omständigheter som är hänförliga till tiden före ackordets fastställande till grund för ett förverkande av detsamma. Inte heller finns det stöd för något sådant enligt förarbetena till bestämmelsen (se prop. 1995/96:5 s. 215 och prop. 1970:136 s. 124).

De försummelser som nu lagts F.R.P. till last kan därmed inte anses utgöra ett åsidosättande av F.R.P:s åtaganden enligt ackordet. Redan av detta skäl ska överklagandet avslås.

Hovrättens beslut meddelat: den 30 juni 2017.

Mål nr: ÖÄ 986-17.

Lagrum: 3 kap. 25 § och 27 § lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

Litteratur: Prop. 1995/96:5 s. 215; prop. 1970:136 s. 124 och Palmér och Savin, Konkurslagen, 31 mars 2017, Zeteo, kommentaren till 12 k