RH 2018:19

Fråga om det har funnits förutsättningar att entlediga en förval-tare enligt 11 kap. 20 § föräldrabalken.

Överförmyndaren i Vallentuna kommun beslutade att entlediga M.S. från uppdraget som förvaltare för E.R. Som skäl för beslutet angavs bl.a. att E.R. vid flera tillfällen hade inkommit med begäran om byte av förvaltare och anfört att hon ville ha en kvinnlig förvaltare. Överförmyndaren fann att M.S. inte hade gjort sig skyldig till försummelse eller missbruk vid utövande av uppdraget men att omständigheterna ändå var sådana att han skulle entledigas.

Tingsrätten

M.S. överklagade överförmyndarens beslut och yrkade att tingsrätten skulle upphäva det.

I sitt överklagande anförde M.S. bl.a. följande. Han har inte gjort sig skyldig till missbruk eller försummelse enligt 11 kap. 20 § föräldrabalken, vilket tydligt framgår av överförmyndarens beslut. Han kan inte heller av någon annan orsak anses vara olämplig som förvaltare för E.R. Att entlediga honom för att han är man utgör könsdiskriminering. Det ligger i sakens natur att personer som är ställda under förvaltare ofta är missnöjda med att förvaltarskap anordnats. Vid anordnande av nytt godmanskap eller förvaltarskap ska överförmyndaren, om möjligt, ta hänsyn till huvudmannens önskan om vem som ska förordnas som god man eller förvaltare. Detta gäller dock bara vid nya uppdrag.

Överförmyndaren bestred ändring av beslutet och anförde i huvudsak följande. Trots att överförmyndaren inte funnit att M.S. har gjort sig skyldig till försummelse eller missbruk vid utövandet av uppdraget bör E.R:s begäran beaktas. E.R. har uppgett att kommunikationen med M.S. inte fungerar och att han aldrig svarar på hennes samtal. I förarbetena till föräldrabalken, prop. 2013/14:225, framkommer att regeringen anser att det är angeläget att den enskilde ges större möjligheter till inflytande över valet av ställföreträdare då det bl.a. ger goda förutsättningar för en väl fungerande relation.

Domskäl

Tingsrätten (rådmannen Elisabet Brunlid) anförde i beslut den 18 juni 2018 följande.

SKÄL

Den enskildes inflytande vid valet av god man eller förvaltare framgår av 11 kap. 12 § föräldrabalken. Föreslår den enskilde en viss person som god man eller förvaltare, ska den personen förordnas, om han eller hon är lämplig och vill åta sig uppdraget. I förarbetena (prop. 2013/14:225 s. 33 f.) framhålls att i situationer där den enskilde behöver förlita sig på en annan person för att få hjälp med personliga och ekonomiska angelägenheter är det viktigt att det finns ett förtroendefullt förhållande, att den enskilde känner sig trygg i sin vardag och att principen om självbestämmande får genomslag. Den enskildes synpunkter på vem som ska företräda honom eller henne bör tillmätas stor betydelse.

Vad beträffar den enskildes möjlighet att byta förvaltare ska enligt 11 kap. 20 § föräldrabalken en god man eller förvaltare som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller kommer på ekonomiskt obestånd och på grund härav är olämplig för uppdraget entledigas. En god man eller förvaltare kan även entledigas om han av någon annan orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget. En sådan orsak behöver inte hänföras till den gode mannens eller förvaltarens personliga egenskaper utan kan stå att finna i omständigheter av annan art. Samarbetssvårigheter och djupgående meningsskiljaktigheter mellan förvaltaren och huvudmannen kan mycket väl vara ett skäl för att entlediga förvaltaren från uppdraget och utse någon annan i hans ställe. Enstaka triviala åsiktsskillnader torde inte vara ett skäl att entlediga en god man eller förvaltare. Omvänt kan ett långvarigt missnöje från den enskildes sida med förvaltarens arbete innebära att skäl för ett entledigande föreligger, trots att missnöjet inte rör några allvarligare saker (se t.ex. SOU 2004:112 s. 814 f.).

Tingsrätten finner mot denna bakgrund att det inte finns skäl att frångå överförmyndarens bedömning. Tingsrätten avslår därför överklagandet.

BESLUT

M.S:s överklagande avslås.

M.S. överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle upphäva tingsrättens och överförmyndarens beslut.

Hovrätten (hovrättslagmannen Lars Dirke, hovrättsrådet Sven Johannisson och tf. hovrättsassessorn Karim Ouahid, referent) instämde i tingsrättens bedömning och avslog i beslut den 13 augusti 2018 överklagandet.