RH 2018:48

Förmynderskap. Förutsättningar att förordna en medförmyndare för en underårig har bedömts föreligga i fall där den legala för-myndaren dels åsidosatt sin redovisningsskyldighet enligt 13 kap. 2 § föräldrabalken, dels bedömts sakna förmåga att sköta den underåriges angelägenheter på ett tillfredställande sätt. Med hän-syn till en djupgående konflikt mellan den legala förmyndaren och överförmyndarnämnden har det även funnits skäl att besluta att medförmyndaren ensam ska förvalta den underåriges tillgångar.

Växjö tingsrätt

Överförmyndarnämnden i Växjö kommun (härefter Överförmyndarnämnden) ansökte vid Växjö tingsrätt om förordnande av en medförmyndare för J.E.J. med uppdrag att ensam förvalta J.E.J:s tillgångar. Som grund för ansökan anförde Överförmyndarnämnden i huvudsak följande. Det är inte lämpligt att J.E.J:s legala förmyndare E.C.E ensam innehar förmynder-skapet för J.E.J. Det är inte heller tillräckligt att en medförmyndare förord-nas att gemensamt med E.C.E. handha förvaltningen. Trots att kontrollerad förvaltning jämlikt 13 kap. 2 § föräldrabalken inträtt avseende J.E.J:s tillgångar har E.C.E. misskött sina lagstadgade skyldigheter att inge redovisning över förvaltningen. E.C.E. har även vid flera tillfällen meddelat att hon inte har förtroende för Överförmyndarnämnden och att hon därför inte tänker inge begärda handlingar. Överförmyndarnämnden är vidare av uppfattningen att J.E.J:s tillgångar inte används för hennes nytta och utbildning. Överförmyndarnämnden har därför fattat beslut om skärpande före-skrifter enligt 13 kap. 19 § föräldrabalken beträffande ett ungdomskonto tillhörande J.E.J., i form av s.k. överförmyndarspärr.

E.C.E. motsatte sig Överförmyndarnämndens ansökan om förordnande av medförmyndare och anförde i huvudsak följande. Med anledning av ett flertal brister inom Överförmyndarnämndens handläggning av ärendet har hon haft fog för att inte inge begärd redovisning till Överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden har vidare fått information om J.E.J:s ekonomiska tillgångar via meddelanden från försäkringsbolag och kontoutdrag. Allt för åren 2016 och 2017 är redovisat för Överförmyndaren. Vad som är nytta är en värderingsfråga och enligt hennes mening har hennes förvaltning av J.E.J:s egendom varit till nytta för J.E.J. och J.E.J:s utbild-ning.

J.E.J. yttrade sig och uppgav att hon motsatte sig Överförmyndarnämndens ansökan. Anledningen till att Överförmyndarnämnden ansökt om medförmyndare är att nämnden tycker illa om hennes mamma. Det är hennes mamma som sett till att hon fått pengar från sina försäkringar och hennes mamma tar inte ut hennes pengar.

Domskäl

Tingsrätten (f.d. lagmannen Conny Jörneklint) anförde i beslut den 10 juli 2018 följande.

SKÄL

Av 10 kap. 8 § andra stycket föräldrabalken framgår att medförmyndare ska förordnas om den eller de som på grund av lag ska vara förmyndare inte lämpligen kan handha förmynderskapet ensamma. Av 12 kap. 12 § föräldrabalken följer att huvudregeln vid flera förmyndare är att ställföreträdarna ska utöva förvaltningen gemensamt. Av praxis följer att det inte finns något hinder mot att medförmyndaren förordnas att ensam förvalta alla tillgångar om ett sådant behov finns (se RH 2010:88).

Av utredningen i ärendet har framkommit att E.C.E. vid vite förelagts att till Överförmyndarnämnden inkomma med förteckning över J.E.J:s tillgångar i enlighet med 13 kap. 2 § föräldrabalken. Överförmyndarnämnden har i mål - - - ansökt hos tingsrätten om utdömande av vite. Tingsrätten förpliktade i dom den 18 juni 2018 E.C.E. att betala de förelagda vitena om 10 000 kr på den grund att hon trots föreläggandet inte inkommit med förteckning. Det har även framkommit att Överförmyndarnämnden beslutat om en s.k. överförmyndarspärr avseende konton tillhörande J.E.J. Överförmyndarnämnden har beslutat att avslå E.C.E:s begäran om uttags-tillstånd. E.C.E. överklagade Överförmyndarnämndens beslut till tingsrät-ten, som i beslut den 29 juni 2018 i ärende - - - avslog överklagandet.

Av det som framkommit i ärendet finner tingsrätten utrett att E.C.E. inte har skött de skyldigheter som en förmyndare har när den minderårige har tillgångar som överstiger åtta prisbasbelopp. Detta beror i huvudsak inte på försummelse utan på att hon medvetet har undandragit sig att uppfylla vad som ålegat henne. Tingsrätten bedömer därför att det föreligger ett be-hov av medförmyndare.

M.J. har förklarat sig villig att åta sig uppdraget som medförmyndare för J.E.J. och får anses vara lämplig.

När det gäller frågan om ensam förvaltning har E.C.E. uppgett att hon saknar förtroende för Överförmyndarnämnden. Detta har fått till konsekvens att hon undandragit sig sina skyldigheter i egenskap av förmyndare. Det finns mot denna bakgrund anledning att anta att samarbetet mellan E.C.E., medförmyndaren och Överförmyndarnämnden kan komma att drabbas. Det finns därför skäl att bestämma att medförmyndaren ensam ska förvalta J.E.J:s egendom.

BESLUT

Tingsrätten förordnade enligt 10 kap. 8 § föräldrabalken M.J. till medför-myndare för J.E.J. att ensam förvalta J.E.J:s egendom.

Göta hovrätt

E.C.E. och J.E.J. överklagade till Göta hovrätt och yrkade att hovrätten skulle upphäva tingsrättens beslut. E.C.E. och J.E.J. vidhöll vad som anförts i tingsrätten och tillade att E.C.E. nu ingett begärd redovisning till Överförmyndarnämnden. Kopior av dessa handlingar ingavs till hovrätten. Vidare anfördes att E.C.E. föreslagit att en medförmyndare skulle förordnas för J.E.J. redan år 2016, men att detta inte besvarats av Överförmyndarnämnden. Nu bestrids att en medförmyndare förordnas för J.E.J. då det bara återstår ett och ett halvt år till dess J.E.J. blir myndig och då J.E.J. är tillräckligt mogen att bevaka sina egna intressen.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Linda Hallstedt, referent, f.d. hovrättslagmannen Jan Carrick och tf. hovrättsassessorn Linn Sederström) anförde i beslut den 1 november 2018 följande.

SKÄL

Som tingsrätten har redovisat ska medförmyndare förordnas för en underårig, om den eller de som på grund av lag ska vara förmyndare inte lämpligen kan handha förmynderskapet ensamma (10 kap. 8 § föräldrabalken). Tillsättandet av en medförmyndare kan vara en lämplig åtgärd i fall där missförhållanden föreligger, men kan även vara ett sätt att skydda den underåriges intressen i de fall där dennes föräldrar - trots de bästa av avsikter - på grund av oerfarenhet eller andra liknande omständigheter saknar förmåga att sköta den underåriges angelägenheter på ett fullt tillfredställande sätt (se förarbetena till föräldrabalken NJA II 1924 s. 262).

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att E.C.E. medvetet undandragit sig de skyldigheter som åligger henne i egenskap av förmyndare till en underårig som har tillgångar överstigande åtta basbelopp och att det redan av det skälet föreligger behov av förordnande av en medförmyndare för J.E.J. Hovrätten anser dock att behov av medförmyndare även föreligger utifrån de svårigheter E.C.E. haft med att identifiera, sammanställa och inge nödvändig redovisning till Överförmyndarnämnden. Genom att tillsätta en medförmyndare skulle framtida problem med inlämning av redovisning och de konsekvenser detta innebär för J.E.J. undvikas, vilket även måste anses vara i linje med hennes bästa.

Då J.E.J. har behov av medförmyndare, ska en sådan förordnas för henne. M.J. har förklarat sig villig att åta uppdraget och hovrätten gör ingen annan bedömning än tingsrätten beträffande hennes lämplighet.

Hovrätten har därefter att ta ställning till om det finns skäl att besluta att medförmyndaren ensam ska förvalta J.E.J:s tillgångar. En överordnad princip vid förvaltning av underåriga personers egendom är att förvaltningen ska ske i enlighet med deras bästa (12 kap. 3 § föräldrabalken). En förordnad medförmyndare ska därför som huvudregel sköta förvaltningen av den underåriges egendom tillsammans med den underåriges föräldrar, och vid meningsskiljaktigheter dem emellan är det Överförmyndarnämnden som avgör vilka åtgärder som bör vidtas (12 kap. 12 § föräldrabalken). Den gemensamma förvaltningen har motiverats dels av trygghetsskäl då förmyndarna förutsätts övervaka varandra, dels av möjligheten för förmyndarna att avlasta varandra vid mer omfattande egendomsförvaltning (se Walin m.fl., Föräldrabalken, en kommentar, [5 juni 2018, Zeteo], kommentaren till 12 kap. 12 §). I rättspraxis har huvudregeln om gemensam förvaltning dock inte ansetts hindra att rätten i vissa fall beslutar att med-förmyndaren ensam ska förvalta en underårigs samtliga tillgångar, om det finns skäl för det (se rättsfallet RH 2010:88).

En gemensam förvaltning fördelad mellan förälder och medförmyndare torde kräva ett välfungerande samspel mellan förälder, medförmyndare och Överförmyndarnämnd. Frekventa konflikter som kräver Överförmyndarnämndens ingripande blir inte bara tärande för parterna men orsakar också avbrott i förvaltningen av den underåriges egendom, vilket måste anses vara till men för den underårige.

I förevarande ärende finns det en djupgående förtroendebrist mellan E.C.E. och Överförmyndarnämnden, som kommit till uttryck i ett mångårigt samarbetsproblem. Vid sådana förhållanden gör hovrätten den bedömningen att det saknas förutsättningar att förordna om gemensam förvaltning mellan E.C.E. och medförmyndaren M.J. Det finns därmed skäl att besluta att M.J. i egenskap av medförmyndare ensam ska förvalta J.E.J:s egendom.

Sammantaget ska således tingsrättens beslut, på ovan anförda skäl, fastställas.

BESLUT

Hovrätten, som ger prövningstillstånd, fastställer tingsrättens beslut.