RH 2019:22

Påföljden för sexuellt ofredande med ett straffvärde om två månaders fängelse har bestämts till villkorlig dom.

Malmö tingsrätt

Åklagaren väckte talan mot M.K. för sexuellt övergrepp mot barn och sexuellt ofredande enligt följande gärningsbeskrivningar.

1. Sexuellt övergrepp mot barn

M.K. har vid ett tillfälle under tiden den 1 januari 2017 och den 4 januari 2018 i Malmö genomfört en sexuell handling med målsäganden Sekretess A född 2010. Han har tagit fram och visat sin penis för henne och därefter tagit målsägandens hand och lagt den på sin penis varvid hon kortvarigt berört denna.

M.K. begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 6 kap. 6 § brottsbalken.

2. Sexuellt ofredande

M.K. har vid ett tillfälle under tiden den 1 januari 2017 och den 4 januari 2018 i Malmö blottat sig genom att ta fram och visa sin penis för målsäganden Sekretess A född 2010 på ett sätt som kunde förväntas väcka obehag.

M.K. begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 6 kap. 10 § brottsbalken.

Tingsrätten (rådmannen Ann-Louise Roos samt nämndemännen Stefan Claesson, Gertrud Fäldt Wikström och Lillian Heier Eriksson, skiljaktig) fann i dom den 6 juli 2018 att M.K. skulle dömas för två fall av sexuellt ofredande och anförde följande i frågan om påföljd.

DOMSKÄL

- - -

Även om tingsrätten inte bedömt gärningen under åtalspunkten 1 som sexuellt övergrepp mot barn är den av allvarligt slag. M.K. har bett målsäganden följa med in i ett rum där de var ensamma, han har tagit hennes hand och fört den till sin penis så att hon varit tvungen att röra vid "toppen" där det då var "slemmigt". Sexuellt ofredande av det allvarliga slag som det är fråga om här har ett straffvärde som ligger på fängelsenivå. Omständigheterna kring brottet är av sådant slag att en icke frihetsberövande påföljd inte kan anses vara en tillräckligt ingripande påföljd. Tingsrätten bestämmer därför påföljden till fängelse.

DOMSLUT

Tingsrätten dömde M.K. för två fall av sexuellt ofredande till fängelse tre månader och förpliktigade M.K. att betala skadestånd till målsäganden.

Hovrätten

M.K. överklagade tingsrättens dom och yrkade att hovrätten helt skulle ogilla den mot honom förda talan. I andra hand yrkade han att hovrätten skulle mildra påföljden, varvid den främst borde bestämmas till en icke frihetsberövande påföljd, och sätta ner skadeståndet.

- - -

Åklagaren och målsäganden motsatte sig att tingsrättens dom ändrades.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Björn Hansson, hovrättsrådet Catharina Månsson och tf. hovrättsassessorn Elin Winnberg, referent, samt nämndemännen Ann Andersson och Olle Krabbe) meddelade dom den 10 maj 2019 och anslöt sig till tingsrättens bedömningar i skuldfrågorna. Även hovrätten bedömde gärningarna som sexuellt ofredande. Hovrätten anför-de följande i fråga om påföljd.

DOMSKÄL

- - -

M.K. är, med undantag för ett föreläggande om ordningsbot, ostraffad. Gärningarna har ett samlat straffvärde motsvarande två månaders fängelse. Straffvärdet för den brottslighet M.K. nu ska dömas för är inte så högt att det i sig motiverar ett fängelsestraff. En förutsättning för att välja fängelse som påföljd är därför att brottsligheten är av sådan art att den i sig utgör ett tillräckligt skäl för fängelse. Lagstiftaren har inte uttalat sig om påföljdsvalet vid brottet sexuellt ofredande. I avsaknad av vägledande avgöranden från Högsta domstolen i frågan finner hovrätten att det saknas skäl för att anse att det aktuella brottet är av sådan art att det av denna anledning ska föreligga en presumtion för att bestämma påföljden till fängelse (se "De kinesiska kullagren" NJA 2014 s. 559). Vid dessa förhållanden samt då det saknas särskild anledning att anta att M.K. kommer att återfalla i brott bör påföljden bestämmas till villkorlig dom. Med hänsyn till den tid som M.K. varit frihetsberövad ska den villkorliga domen inte förenas med dagsböter.

- - -

DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att påföljden bestäms till vill-korlig dom.