RH 2021:18

Tingsrätten har ansetts skyldig att hålla sammanträde i ett mål om anordnande av förvaltarskap trots att den som ansökan avsåg inte påkallade sammanträde där

Alingsås tingsrätt

Överförmyndarnämnden i Alingsås kommun ansökte om att tingsrätten skulle i första hand, jämväl interimistiskt, anordna förvaltarskap för T.D. med omfattningen att bevaka hennes rätt, förvalta hennes egendom och sörja för hennes person samt i andra hand besluta att ett för T.D. förordnat godmanskap skulle upphöra.

T.D. motsatte sig Överförmyndarnämndens yrkanden.

Sedan tingsrätten avslagit Överförmyndarnämndens interimistiska yrkande om anordnande av förvaltarskap, förelade tingsrätten parterna att slutföra sin talan och samtidigt ange om de påkallade sammanträde. Överförmyndarnämnden och T.D., genom sitt rättegångsbiträde, anförde var för sig att de inte påkallade sammanträde vid tingsrätten.

Tingsrätten höll inte sammanträde i målet.

Tingsrätten (adjungerade ledamoten Liselotte Westerlind) biföll genom beslut den 2 juli 2021 Överförmyndarens yrkande om att anordna förvaltarskap för T.D.

Hovrätten

T.D. överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle upphäva beslutet.

Hovrätten beredde parterna tillfälle att yttra sig över frågan om målet skulle återförvisas till tingsrätten på grund av att T.D. inte hördes muntligen där.

T.D. anförde att den omständigheten att tingsrätten avgjorde målet utan att hon hördes muntligen inte innebar att ett rättegångsfel hade begåtts och begärde inte heller att något sammanträde skulle hållas i hovrätten.

Överförmyndarnämnden motsatte sig inte att målet återförvisades till tingsrätten.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Charlotte Hallén, Johanna Hagman och Göran Nilsson) anförde i beslut den 30 augusti 2021 följande.

SKÄL

Anordnande av förvaltarskap innebär att den enskilde helt eller delvis förlorar sin rättshandlingsförmåga och är en mycket ingripande åtgärd för denne. Följaktligen krävs att prövningen görs i ett förfarande som tillgodoser höga krav på rättssäkerhet.

Ett inslag i förfarandet är att den som ansökan avser ska höras muntligen, om det kan ske utan skada för honom eller henne och det inte är uppenbart att han eller hon inte förstår vad saken gäller. Rätten får dock avstå från att höra den enskilde muntligen om han eller hon själv gjort ansökan eller medgett förordnandet eller det annars finns särskilda skäl. (Se 11 kap. 16 § andra stycket föräldrabalken.)

Syftet med att den enskilde ska höras är i första hand att rätten själv får bilda sig en uppfattning om dennes hälsotillstånd m.m. När den enskilde hörs bör han eller hon också yttra sig över behovet och omfattningen av ett förvaltarskap. Särskilda skäl för att underlåta att höra den enskilde muntligen kan föreligga om det t.ex. bara är fråga om byte av förvaltare. När det gäller anordnande av förvaltarskap bör det emellertid sällan vara möjligt att underlåta att höra den enskilde muntligen med hänvisning till särskilda skäl. (Se prop. 1987/88:124 s. 176 f.)

T.D:s rättegångsbiträde anförde vid tingsrätten att T.D. motsatte sig förvaltarskap. Av det läkarintyg som lämnats in till tingsrätten framgår att T.D. kan höras muntligen i saken och att hennes tillstånd är sådant att det inte är uppenbart att hon inte förstår vad saken gäller.

Enligt hovrättens bedömning utgör det förhållandet att T.D. inte påkallade sammanträde vid tingsrätten inte särskilda skäl att underlåta att höra henne muntligen. Under de förutsättningarna borde tingsrätten ha hållit sammanträde i målet. Så skedde inte. Det utgör ett sådant rättegångsfel som får antas ha inverkat på målets utgång och som inte utan väsentlig olägenhet kan avhjälpas i hovrätten. Tingsrättens beslut ska därför undanröjas och målet återförvisas till tingsrätten för fortsatt behandling. – – –.

Hovrätten undanröjer tingsrättens beslut – – – och återförvisar målet till tingsrätten för fortsatt behandling.