RH 2021:27

En bärplockare har obehörigen berett sig tillträde till skyddsobjektet Skövde skjutfält under pågående militärövning för att plocka lingon. Gärningen har bedömts som brott av normalgraden.

Skaraborgs tingsrätt

Åklagaren väckte åtal mot A.L-H. för obehörigt tillträde till skyddsobjekt under påstående att han den 22 september 2020, med uppsåt eller av oaktsamhet, obehörigen berett sig tillträde till och vistats inom skyddsobjektet Skövde skjutfält i Skövde kommun.

A.L-H. vidgick de faktiska omständigheterna men bestred ansvar för brott.

Domskäl

Tingsrätten (tingsfiskalen Martin Starsmark samt nämndemännen Nicklas Johansson, Anders Bredelius och Emma Lundin) anförde i dom den 11 februari 2021 följande.

DOMSKÄL

Skövde skjutfält är enligt beslut från Försvarsmakten ett skyddsobjekt enligt skyddslagen. Beslutet innebär att tillträdesförbud för obehöriga gäller då skjut- och övningsfältet är helt eller delvist avlyst. Under vilka tider tillträdesförbudet gäller kungörs på flera sätt, bland annat genom annonsering på varningstavlor i anslutning till infarterna till området. Varningstavlorna är även försedda med information om regelverket, skjutfältet samt att det är förenat med livsfara att trotsa tillträdesförbudet.

A.L-H. parkerade sin bil vid en infart till skyddsobjektet. Där fanns såväl en nedfälld bom som tavlan med information om tillträdesförbudet och vilka dagar och tider detta gällde. Enligt informationen var skjutfältet avlyst hela dygnet den 22 september 2020. A.L-H. har uppgett att hon inte läste informationen på skylten och att hon rundade bommen och gav sig in på vägen för att leta lingon i skogen. Hon gick ungefär 100 till 150 meter in på vägen och vek av några meter in i skogen för att leta efter lingon. Hon insåg snart att det inte fanns särskilt mycket lingon och efter en stund hörde hon skottsalvor. Då hade hon varit där i ungefär tio minuter. Hon bestämde sig för att gå tillbaka till bilen. När hon närmade sig bilen mötte hon skyddsvakten H.Q. som konfronterade henne.

H.Q. har berättat att han såg den parkerade civila bilen vid infarten till skyddsobjektet. Det pågick en övning och de har tidigare haft problem med civila som tagit sin in på området. Eftersom bilen var tom stannade han för att leta efter föraren för att varna. Ungefär 50 meter från bommen såg han A.L-H. komma gående. Hon verkade obekymrad och frågade om bilen var felparkerad. Om han inte hade hittat ägaren till bilen så snabbt hade han sannolikt varit tvungen att ringa in för att få övningen avbruten av säkerhetsskäl.

A.L-H. har obehörigen berett sig tillträde till och vistats inom skyddsobjektet. De objektiva brottsförutsättningarna är därmed för handen. A.L-H. såg varningsskylten och den nedfällda bommen. Hon rundade bommen utan att läsa skylten. Hon måste ha insett att det fanns en risk för att det var förbjudet att gå in på området. Genom att underlåta att tillgodogöra sig informationen har hon i vart fall varit likgiltig inför risken att hon genom att runda bommen och beträda området skulle komma att trotsa ett förbud. Tingsrätten finner därför att hon hade ett så kallat likgiltighetsuppsåt till gärningen. Hon ska dömas för obehörigt tillträde till skyddsobjekt. Vid bedömningen av brottets allvar ska hänsyn tas till samtliga omständigheter. Omständigheter av särskild betydelse är om intrånget varit planerat, organiserat, utsträckt i tid och om flera deltagit. Ytterligare omständigheter som bör beaktas är om och i vilken utsträckning det obehöriga tillträdet har medfört störningar i verksamheten eller risken för säkerheten vid skyddsobjektet. Straffet för obehörigt tillträde till skyddsobjekt är fängelse i upp till två år. Om brottet anses som ringa tillämpas en lägre straffskala – böter till fängelse i upp till sex månader. Den lindrigare straffskalan ska tillämpas endast i undantagsfall då intrånget framstår som bagatellartat. Exempel på ringa brott kan vara då en överträdelse av ett tillträdesförbud skett utan att någon inhägnad passerats och att intrånget skett under en mycket begränsad tid såsom då en bärplockare för en kort tid kommit in på en yttre del av ett skyddsobjekt utan att orsaka någon skada (prop. 2017/18:102 s. 49).

A.L-H. har rundat en nedfälld bom och underlåtit att tillgodogöra sig informationen på varningstavlan. Det fanns en överhängande risk för att skyddsvakten hade varit tvungen att blåsa av den militärövning som pågick på området med ekonomiska och praktiska konsekvenser för Försvarsmaktens verksamhet som följd. Det fanns också en inte obetydlig risk för allvarligare konsekvenser. Eftersom det pågick skjutövningar i närheten kan det inte bortses från risken att A.L-H. skulle kunna ha träffats av gevärseld från denna. Dessa omständigheter talar för att intrånget inte har varit bagatellartat.

Syftet med intrånget var att plocka bär. Intrånget pågick vidare under en mycket begränsad tid och A.L-H. var endast drygt hundra meter in på det förhållandevis stora området. Hon gick självmant ut när hon hörde att det sköts. Även om risken fanns blev det inga konsekvenser för verksamheten. Några direkt försvårande omständigheter finns inte att tala om. Vid en sammantagen bedömning finner tingsrätten att brottet ska anses som ringa. Straffvärdet uppgår då till 60 dagsböter.

− − −

Nämndemannen Anders Bredelius var skiljaktig beträffande brottets rubricering enligt följande. A.L-H. har medvetet passerat såväl bom som varningstavla med information om tillträdesförbudet. Det har funnits risk för såväl att övningen behövt avblåsas som för personskador. Mot bakgrund av detta kan intrånget inte ses som bagatellartat. Brottet ska därför enligt huvudregeln anses vara av normalgraden. Överröstad i denna del är jag i övrigt enig med tingsrättens majoritet.

DOMSLUT

Tingsrätten dömde A.L-H. för obehörigt tillträde till skyddsobjekt, ringa brott, enligt 7 § första stycket samt 30 § första stycket första meningen och andra stycket skyddslagen (2010:305) till 60 dagsböter om 120 kr.

Hovrätten

Åklagaren överklagade och yrkade att hovrätten skulle döma A.L-H. för obehörigt tillträde till skyddsobjekt, brott av normalgraden, och bestämma påföljden till villkorlig dom och böter.

A.L-H. motsatte sig att tingsrättens dom ändrades.

− − −

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Linda Hallstedt, hovrättsrådet Mattias Henriksson, referent, och tf. hovrättsassessorn Maria Stenmark) anförde i dom den 3 juni 2021 följande.

DOMSKÄL

− − −

Skuld och rubricering

I enlighet med tingsrättens dom, som inte överklagats i fråga om skuld, ska A.L-H. dömas för att uppsåtligen den 22 september 2020 obehörigen ha berett sig tillträde till och vistats inom skyddsobjektet Skövde skjutfält i Skövde kommun. Frågan i hovrätten gäller huruvida gärningen ska rubriceras som brott av normalgraden eller som ringa brott och om påföljden ska skärpas.

Av förarbetena till nu gällande lagstiftning på området framgår att ringa brott till exempel kan vara en överträdelse av ett tillträdesförbud som skett utan att någon inhägnad eller liknande runt skyddsobjektet har passerats, en överträdelse som varit kortvarig samt, i undantagsfall, som skett av oaktsamhet eller utan direkt avsikt att åsidosätta tillträdesskyddet för objektet. Vidare framgår att det även bör krävas att intrånget inte medfört några eller endast försumbara störningar av verksamheten vid skyddsobjektet. Som exempel anges en svampplockare som av oaktsamhet har kommit in på ett område där tillträdesförbud gäller och uppehållit sig där endast under en kortare stund utan att orsaka någon skada (se prop. 2017/18:102 s. 49).

I förevarande fall har A.L-H. berett sig tillträde till ett avlyst skjutfält där det pågick någon form av militärövning. A.L-H. har själv uppgett att hon valde att lämna området när hon hörde skottsalvor. Såsom åklagaren anfört har det varit förenat med livsfara att vistas inom det avlysta området under pågående militärövning. Infarten till skyddsområdet har vidare varit tydligt avgränsad med en vägbom försedd med två förbudsskyltar; bl.a. förbud mot gångtrafik. A.L-H. har parkerat sin bil precis framför den nedfällda vägbommen till skyddsområdet. Även stora informationsskyltar har varnat för skyddsområdet. Under nu angivna förhållanden har det inte varit fråga om en bagatellartad överträdelse, varför det inte kan komma på fråga att bedöma brottet som ringa brott.

Påföljd

Hovrätten bedömer att straffvärdet för gärningen ligger på miniminivå. I denna del beaktar hovrätten att överträdelsen varit kortvarig, att syftet med A.L-H:s närvaro inte varit annat än att plocka lingon, att hon självmant lämnat skyddsobjektet, samt att agerandet trots allt inte medfört några konsekvenser för Försvarsmaktens verksamhet.

A.L-H. är tidigare ostraffad. Påföljden kan därför stanna vid en villkorlig dom i förening med ett lågt bötesstraff. − − −

DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på det sättet att hovrätten dömer A.L-H. för obehörigt tillträde till skyddsobjekt − − − enligt 7 § första stycket och 30 § första stycket första meningenskyddslagen (2010:305) och bestämmer påföljden till villkorlig dom jämte 30 dagsböter om 120 kr.