EIFS 2014:2

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, rapportering och debitering av levererad värmeenergi (fjärrvärme)

1

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Utgivare: Göran Morén (chefsjurist)

ISSN 2000-592X

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och

allmänna råd om mätning, rapportering och

debitering av levererad värmeenergi (fjärrvärme);

EIFS 2014:2

Beslutade den 30 januari 2014

Energimarknadsinspektionen föreskriver följande med stöd av 1 a och 1 b §§

fjärrvärmeförordningen (2008:526) och beslutar följande allmänna råd.1

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §

Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för mätning, rapportering

och debitering av levererad värmeenergi enligt 6 a § första-tredje styckena

och 6 b § första och andra styckena fjärrvärmelagen (2008:263).

2 §

Vid tillämpning av denna föreskrift och allmänna råd gäller följande.

1. Vid registrering av mätvärden ska tid anges i normaltid.

2. Vid angivande av tidpunkter för insamling, beräkning och rapportering

av mätvärden ska tid anges i aktuell tid.

3. Med vardag avses dag som inte är söndag, annan allmän helgdag, lör-

dag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Vad som utgör allmänna

helgdagar anges i lagen (1989:253) om allmänna helgdagar.

3 §

Utöver de definitioner som följer av fjärrvärmelagen avses i denna fö-

reskrift med

Aktuell tid: centraleuropeisk tid med övergång till sommartid.

Avläsning: mätvärdesinsamling eller manuellt utförd avläsning av en värme-

mätares register.

Leveransperiod: en tidsperiod för vilken avläsning av levererad värmeenergi

ska ske.

Mätpunkt: gemensamt begrepp för de uttagspunkter i fjärrvärmenätet i vilka

fjärrvärmeleverantören är skyldig att mäta överförd värmeenergi.

Mätsystem: samtliga ingående komponenter från mätning av primärstorheter

och till registrering av mätvärden för överförd värmeenergi i en mätpunkt.

Mätvärde: en värmemätares mätarställning eller registrerade energiflöde per

tidsenhet och övriga debiteringsgrundande uppmätta mätvärden.

1

Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om

energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om

upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315 14.11.2012, s. 1-

56, Celex. 32012L0027).

EIFS 2014:2

Utkom från trycket

den 12 februari 2014

2

EIFS 2014:2

Mätvärdesinsamling: process varvid mätvärden i ett mätsystem avläses eller

inhämtas så att mätvärdet kan hanteras av fjärrvärmeleverantören i enlighet

med de krav som ställs i dessa föreskrifter.

Normaltid: centraleuropeisk tid utan omställning till sommartid.

Värmeenergi: underlag för debitering av överförd värme.

Värmemätare: instrument som är utformat för mätning av värme, som i en

värmeväxlarkrets avges av en vätska som kallas värmebärare. En värmemä-

tare är antingen ett komplett instrument eller ett kombinerat instrument be-

stående av del-enheterna flödesgivare, temperaturgivarpar samt integrerings-

verk eller en kombination av dessa.

2 kap. Avläsning av mätvärden

Avläsning av mätvärden

1 §

Fjärrvärmeföretaget ska för varje mätpunkt avläsa mätvärden efter

varje leveransperiods slut.

Om inte avtal om kortare tidsintervall har träffats med fjärrvärmekunden

ska avläsning ske samma datum varje månad eller sista dagen varje månad.

Inträffar dagen för avläsning på en dag som inte är en vardag kan avläsning

ske närmaste vardag.

Fjärrvärmeföretaget ska, utöver vad som anges i första och andra stycket,

utföra avläsning,

– den dag mätpunkten nyansluts,

– vid permanent frånkoppling,

– vid mätarbyte,

– vid avflyttning,

– vid inflyttning.

2 §

Avläsning kan ske manuellt eller automatiskt av värmemätare eller

mätsystem.

3 kap. Rapportering av mätvärden

Rapportering av mätvärden

1 §

Fjärrvärmeföretaget ska senast 15 dagar efter mätaravläsning enligt 2

kap. 1 § rapportera för leveransperioden uppmätt levererad värmeenergi till

fjärrvärmekunden.

2 §

Rapportering av mätvärden ska avse debiteringsgrundande mätvärden

som har registrerats i mätpunkten vid leveransperiodens början och vid leve-

ransperiodens slut. Tidpunkten för avläsning ska framgå.

3 §

Förutom mätvärden ska förbrukningsstatistik per månad för de senaste

tretton månaderna rapporteras.

Allmänna råd

Fjärrvärmeföretagets rapportering sker på sätt som fjärrvärmeföreta-

get beslutar t.ex. via elektroniskt media, via faktura, sms, e-post, ge-

3

EIFS 2014:2

nom pappersutskrift eller enligt överenskommelse med fjärrvärme-

kunden. Fjärrvärmeföretaget bör rapportera på ett för kunden lättför-

ståeligt sätt.

Fjärrvärmeföretagets rapportering av levererad energi till konsu-

ment bör anges även i kWh samt omfatta beräknad årsförbrukning.

Brister i avlästa mätvärden

4 §

Om ett mätvärde från en värmemätare saknas eller har brister ska mät-

värdet ersättas med ett mätvärde erhållet genom annan tillförlitlig metod.

Det framtagna mätvärdet ska åtföljas av information om orsaken till att

mätvärde från värmemätare inte kunnat erhållas vid normal avläsning, upp-

gift om att mätvärdet har korrigerats samt information om på vilket sätt ett

nytt mätvärde erhållits.

Allmänna råd

Ett exempel på när brister i avlästa mätvärden kan föreligga är när det

saknas permanent elmatning. I de fall beräknad förbrukning används

som metod bör leverantören vid beräkningen utgå från tidigare upp-

mätt förbrukning och förbrukningsprofil samt övriga kända omstän-

digheter.

4 kap. Debitering av uppmätt levererad värmeenergi

1 §

Debitering av uppmätt levererad värmeenergi ska ske utan särskild

kostnad för fjärrvärmekunden och ska baseras på avlästa och rapporterade

mätvärden.

I de fall rapporteringsskyldigheten i 3 kap. 1 § fullföljs i samband med de-

biteringen ska information enligt 3 kap. finnas med på fakturan.

2 §

Om beräknat mätvärde används enligt 3 kap. 4 § ska fjärrvärmeföreta-

get redogöra för beräkningsgrunden på fakturan.

Om rapporterade mätvärden varit beräknade enligt 3 kap. 4 § och avlästa

värden därefter erhållits ska debitering ske på avlästa värden.

5 kap. Information om historisk användning

1 §

Fjärrvärmeföretaget ska utan särskild kostnad för fjärrvärmekunden

tillhandahålla uppgifter om förbrukning som minst omfattar de senaste tre

åren eller innevarande leveranskontrakts löptid, om denna är kortare. Dessa

uppgifter ska motsvara de intervaller för vilka faktureringsinformation har

framställts.

Fjärrvärmeföretaget ska utan särskild kostnad för fjärrvärmekunden även

tillhandahålla uppgifter om förbrukning per dag, vecka, månad och år för en

period som minst omfattar de senaste två åren eller innevarande leverans-

kontrakts löptid, om denna är kortare.

2 §

Information om historisk användning enligt 1 § ska göras tillgänglig

varje kvartal om kunden begär det och i annat fall minst två gånger per år.

4

EIFS 2014:2

Elanders Sverige AB, 2014

Allmänna råd

Fjärrvärmeföretagets information om historisk förbrukning sker på

sätt som fjärrvärmeföretaget beslutar t.ex. via elektroniskt media, via

faktura, sms, e-post, genom pappersutskrift eller enligt överenskom-

melse med fjärrvärmekunden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder ikraft den 1 januari 2015.

2. Uppgifter om förbrukning enligt 5 kap. 1 § andra stycket och informa-

tion om historisk användning enligt 5 kap. 2 § ska tillhandahållas respektive

göras tillgänglig senast den 1 januari 2017.

3. Uppgifter om förbrukning enligt 5 kap. 1 § första stycket och informa-

tion om historisk användning enligt 5 kap. 2 § ska tillhandahållas respektive

göras tillgänglig senast den 1 januari 2018.

4. 3 kap. 3 § gäller till den 1 januari 2017.

På Energimarknadsinspektionens vägnar

Anne Vadasz Nilsson

Katarina Abrahamsson